sygnet

T06. Nieruchomość gruntowa

Dane kontaktowe

  • Dział Współpracy z Kontrahentami ZMPG SA
  • ul. Zamknięta 18, 80-955 Gdańsk

Menedżer Klienta

Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o portach i przystaniach morskich, w przypadku nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, jednostki samorządu terytorialnego albo podmiotu zarządzającego portem lub przystanią morską, położonych w granicach portów i przystani morskich, oddanie całości albo części nieruchomości w użytkowanie, dzierżawę lub najem albo zawarcie innej umowy uprawniającej do korzystania lub pobierania pożytków z całości nieruchomości albo jej części przez okres powyżej 10 lat, także jeżeli strony zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość, albo zawarcie takiej umowy na czas nieoznaczony, której termin wypowiedzenia wynosi powyżej 10 lat, wymaga zgody ministra właściwego do spraw gospodarki morskiej, udzielonej w drodze decyzji administracyjnej. Umowy zawarte z naruszeniem obowiązku uzyskania zgody są nieważne.

Wykaz załączników do umów dzierżawy, najmu, użytkowania nieruchomości ZMPG SA: