sygnet

Podstawowy zakres działalności ZMPG S.A. polega na zarządzaniu nieruchomościami i infrastrukturą portową, planowaniu rozwoju portu (w tym budowie, rozbudowie, utrzymaniu i modernizacji infrastruktury portowej, pozyskiwaniu nieruchomości na potrzeby rozwoju portu) oraz świadczeniu usług związanych z korzystaniem z infrastruktury portowej.

Jako jeden z największych i najszybciej rozwijających się portów na Bałtyku prowadzimy biznes w sposób odpowiedzialny. Jesteśmy świadomi globalnych wyzwań środowiskowych i klimatycznych oraz ich wpływu na zdrowie ludzi oraz kondycję środowiska naturalnego, które są najważniejszymi wartościami dla naszej firmy. Dbamy o równowagę między ekonomicznymi, społecznymi i środowiskowymi aspektami funkcjonowania firmy traktując te kwestie jako integralne składowe przeprowadzanych przez Nas procesów biznesowych. Podejmujemy zatem działania minimalizujące nasz wpływ na środowisko i klimat, w zakresie bezpośredniego jak i pośredniego wpływu procesów wynikających z działalności portowej. Niezmiennie zobowiązujemy się do wypełniania spoczywających na nas wymogów przewidzianych literą prawa krajowego, unijnego oraz międzynarodowego.

Kluczowe kierunki naszych działań to:

  • Efektywne gospodarowanie energią, ukierunkowanie na wykorzystywanie czystych i odnawialnych źródeł energii, dążenie do zmniejszania emisji gazów cieplarnianych oraz podejmowanie działań kompensujących.
  • Minimalizowanie emisji zanieczyszczeń do powietrza, gleby i wód, w tym emisji w prowadzonych procesach; w sposób racjonalny dobieramy środki transportu, aby miały jak najmniejszy ślad węglowy oraz optymalizujemy procesy logistyczne.
  • Sukcesywne dostosowywanie infrastruktury portowej do standardów najwyższej jakości, przy zagwarantowaniu bezpieczeństwa środowisku naturalnemu.
  • Współpraca ze środowiskami naukowymi, samorządowymi i społecznymi.
  • Aktywne uczestnictwo w krajowych oraz międzynarodowych konferencjach, warsztatach i programach o charakterze prośrodowiskowym, poprzez delegatów reprezentujących Spółkę.
  • Rozszerzanie cyfryzacji procesów.
  • Wymaganie od kontrahentów przestrzegania określonych standardów środowiskowych i wspieranie ich w zmniejszaniu negatywnego wpływu na środowisko i klimat.
  • Dokonywanie wyborów zakupowych z uwzględnieniem kryteriów środowiskowych.
  • Prowadzenie odpowiedzialnego marketingu i edukacji interesariuszy.

Stale analizujemy nasze oddziaływanie na środowisko, stawiamy sobie realne w naszej ocenie cele, prowadzimy długofalowy dialog z interesariuszami, edukujemy, angażujemy i doceniamy wkład naszych pracowników za włączanie się w poprawę funkcjonowania ZMPG S.A. poprzez wdrażanie innowacyjnych rozwiązań w zakresie ochrony środowiska. Jednocześnie ciągle doskonalimy nasz system zarządzania środowiskowego i stosowane rozwiązania.