sygnet

Tereny inwestycyjne

Posiadamy nieruchomości gruntowe przeznaczone pod najem. Mogą być wykorzystane pod działalność produkcyjno-usługową, generującą przeładunki morskie oraz przemysłowo-portową. W naszej ofercie znajdują się też budynki, które można wykorzystać jako magazyny, warsztaty, pomieszczenia biurowe i socjalne.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, dla terenu ponad 3 ha, konieczne jest przeprowadzenie i wyłonienie zwycięzcy w przetargu publicznym.

Poniżej mapa z opisem nieruchomości:

Wykaz załączników do umów dzierżawy, najmu, użytkowania nieruchomości ZMPG SA:

ZMPG SA informuje, iż co do zasady oddanie w użytkowanie, dzierżawę lub najem nieruchomości gruntowych położonych w granicach Portu Gdańsk wymaga przeprowadzenia przetargu publicznego. Zgodnie z art. 3 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o portach i przystaniach morskich, oddanie w użytkowanie, dzierżawę, najem albo na podstawie innej umowy, uprawniającej do korzystania lub pobierania pożytków przez okres powyżej 10 lat nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, jednostki samorządu terytorialnego albo podmiotu zarządzającego portem lub przystanią morską, położonych w granicach portów i przystani morskich, wymaga zgody ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa, udzielonej w drodze decyzji administracyjnej, wydanej w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw gospodarki morskiej. Umowy zawarte z naruszeniem obowiązku uzyskania zgody są nieważne.