sygnet
icon

Port Gdańsk

Polityka prywatności

Wykonując obowiązek wynikający z art. 11 ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 roku (Dz.U. 2018 poz. 1000) Zarząd Morskiego Portu Gdańsk SA informuje, że działając na podstawie art. 37 ust. 1 lit. b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Zarząd Morskiego Portu Gdańsk SA (jako administrator danych osobowych) wyznaczył Pana Karola Cieniaka do pełnienia funkcji Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Osoby, których dane dotyczą mogą kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem ich danych osobowych oraz z wykonywaniem praw przysługujących im na mocy rozporządzenia o ochronie danych, o którym mowa powyżej.
Z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się poprzez e-mail:
iod@portgdansk.pl lub pisemnie na adres: Zarząd Morskiego Portu Gdańsk SA, ul. Zamknięta 18, 80-955 Gdańsk z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub „IODO”.

Inspektor Ochrony Danych zapewnia pełną poufność komunikacji we wszelkich sprawach zgłaszanych przez osoby, których dane dotyczą.

Polityka prywatności ZMPG S.A. [dokument PDF, 542,8 KB, Adobe Reader]

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w ramach systemu monitoringu wizyjnego


Zarząd Morskiego Portu Gdańsk SA z siedzibą w Gdańsku, o adresie 80-955 ul. Zamknięta 18), zarejestrowana przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000040398, NIP 583 24 61 866 (dalej jako „ZMPG”) informuje, że jest administratorem danych osobowych osób, które wchodzą na teren zarządzany przez ZMPG objęty systemem monitoringu wizyjnego (dalej jako „monitoring wizyjny”);

Kontakt z administratorem danych osobowych

W sprawach dotyczących danych osobowych mogą się Państwo kontaktować bezpośrednio z ZMPG jako administratorem danych osobowych –  listownie na adres podany powyżej lub na adres poczty elektronicznej: info@portgdansk.pl;

Kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych

Osoby, których dane dotyczą mogą kontaktować się z wyznaczonym przez ZMPG Inspektorem Ochrony Danych we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem ich danych osobowych oraz z wykonywaniem praw przysługujących im na mocy rozporządzenia o ochronie danych, o którym mowa powyżej;

Z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się poprzez e-mail: iod@portgdansk.pl lub pisemnie na adres: Zarząd Morskiego Portu Gdańsk SA, ul. Zamknięta 18, 80-955 Gdańsk z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub „IODO”;

Zakres monitoringu wizyjnego

Teren, budynki, a także wnętrza poszczególnych pomieszczeń – jeżeli objęte są monitoringiem wizyjnym obsługiwanym przez ZMPG oznaczone są tabliczkami z symbolem kamery oraz tabliczkami zawierającymi informację o przetwarzaniu danych osobowych;

Cel przetwarzania

Monitoring wizyjny stosowany jest w celu zapewnienia bezpieczeństwa na terenie zarządzanym przez ZMPG – zarówno w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa ogólnego, fizycznego, ochrony poufności informacji, jak i ochrony mienia;

Podstawa prawna

W stosunku do ogółu osób wchodzących na teren zarządzany przez ZMPG, którzy nie są pracownikami ZMPG podstawą prawną stosowania monitoringu wizyjnego jest art. 6 ust. 1 lit. c  RODO (realizacja obowiązku wynikającego z przepisów) w związku z art. 5a ust. 1 ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym (ZMPG jest podmiotem zobowiązanym jako spółka realizująca misję publiczną w rozumieniu art. 2 pkt 8 lit. a tiret 9 tej ustawy) oraz art. 6 ust. 1

lit. e RODO w postaci zadania realizowanego w interesie publicznym, wynikającego z wyżej przytaczanego przepisu. W tym znaczeniu objęcie zakresem stosownaia monitoringu wizyjnego jest warunkiem wstępu na tereny nim objęte;

Odbiorcy danych

Dostęp do nagrań z monitoringu wizyjnego posiadają oddelegowani pracownicy Orlen Ochrona Sp. z o.o., przedstawiciele Działu Bezpieczeństwa ZMPG oraz wybrane osoby ze struktury ZMPG w zakresie odpowiednim do charakteru rejestrowanych zdarzeń. W szczególności w przypadku, w którym nagranie z monitoringu może stanowić dowód dochodzonego roszczenia odbiorcami w tym zakresie mogą być zewnętrzne kancelarie prawne;

Okres przechowywania nagrań

Nagrania z monitoringu wizyjnego ulegają nadpisaniu po upływie 30 dni – chyba, że w tym czasie doszło do incydentu uzasadniającego zabezpieczenie nagrań.  Nagrania z oznaczonego miejsca i przedziału czasowego zachowywane są do rozstrzygnięcia sprawy i upływu okresu najdłuższego okresu przedawnienia roszczeń odpowiednich dla określonego incydentu;

Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego

Osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO. Organem nadzoru jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2; tel. 22 531 03 00). Przy czym w przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych zachęcamy do uprzedniego

kontaktu z wyznaczonym przez ZMPG S.A. inspektorem ochrony danych osobowych (iod@portgdansk.pl lub pisemnie na adres: Zarząd Morskiego Portu Gdańsk SA, ul. Zamknięta 18, 80-955 Gdańsk z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub „IODO”.), który pomoże w uzyskaniu niezbędnych informacji a w razie konieczności przeprowadzi postępowanie wyjaśniające;

Pozostałe uprawnienia

osoby, których dane są przetwarzane posiadają prawo do żądania:

 • dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii
  Przy czym w przypadku żądania wydania lub udostępnienia nagrania – jeżeli nagranie obejmuje także wizerunki innych osób – zakres, sposób oraz sama dopuszczalność udostępnienia nagrania poddawana jest indywidualnej ocenie;
 • sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
 • ograniczenia przetwarzania danych osobowych
 • wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania określonych danych w określonym celu
 • usunięcia danych osobowych;

Nie w każdym przypadku ZMPG  administrator danych będzie zobowiązany do spełnienia żądania – lecz w każdym przypadku odmowy poinformujemy o jej uzasadnieniu i możliwości złożenia skargi lub skorzystania z drogi sądowej;

Przepustki

Klauzula z art. 13 RODO – dla osób reprezentujących wnioskodawców

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zarząd Morskiego Portu Gdańsk S.A. z siedzibą w Gdańsku (kod pocztowy 80-955), przy ul. Zamkniętej 18;
  Z administratorem  można się kontaktować poprzez e-mail: info@portgdansk.pl bądź listownie, pod adresem wskazanym powyżej;
 2. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych oraz ułatwienia kontaktu w zakresie realizacji praw osób, których dane dotyczą, administrator wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych;
  Z inspektorem ochrony danych można kontaktować się pod adresem iod@portgdansk.pl we wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wydania wnioskowanej przepustki, a także w celu późniejszej weryfikacji prawidłowości działania systemu przepustkowego;
 4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych osoby reprezentującej podmiot wnioskujący o wydanie przepustki jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO – jako realizacja obowiązku wynikającego z przepisu prawa, polegającego na zapewnieniu przez podmiot zarządzający portem systemu kontroli dostępu poprzez zorganizowanie systemu przepustkowego;Sposób organizacji systemu przepustkowego wynika z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 kwietnia 2011 r. w sprawie metod i środków w zakresie ochrony żeglugi i portów morskich, wydanego na podstawie art. 42 ustawy o ochronie żeglugi i portów morskich;
  Zapewnienie bezpieczeństwa poprzez wprowadzenie systemu przepustkowego stanowi jednocześnie uzasadniony interes administratora danych osobowych w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f RODO – w szczególności dotyczy to podania danych, których nie wskazano wprost w przepisach powszechnie obowiązujących, a są niezbędne do weryfikacji tożsamości jak np. PESEL lub inny identyfikator umożliwiający jednoznaczne potwierdzenie tożsamości w przypadku cudzoziemców;
  Dokumentem, który szczegółowo opisuje zasady wydawania przepustek jest Instrukcja ruchu osobowego, materiałowego oraz pojazdów na terenach portowych Zarządu Morskiego Portu Gdańsk S.A. – wydana w celu realizacji obowiązków wynikających z wyżej przytaczanych przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
 5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 2 lat od daty utraty ważności ostatniej przepustki, która została wydana na podstawie składanego przez Panią/Pana wniosku;
 6. Dane osób reprezentujących podmioty wnioskujące o wydanie przepustki przekazywane będą do akceptanta (osób reprezentujących podmioty uprawnione zaakceptowania wystawienia konkretnej przepustki) wskazanego na wniosku;
  W związku z koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa – wgląd do danych gromadzonych w związku z funkcjonowaniem systemu przepustkowego posiadają pracownicy podmiotów zapewniających ochronę fizyczną na terenach portowych Zarządu Morskiego Portu Gdańsk S.A.;
 7. Posiada Pani/Pan prawo do zwrócenia się z wnioskiem o wydanie kopii przetwarzanych danych osobowych na swój temat, o przeniesienie tych danych, o ograniczenie ich przetwarzania oraz o usunięcie danych osobowych lub ich sprostowanie – nie w każdej sytuacji administrator danych będzie zobowiązany do realizacji tego rodzaju wniosków, ale każdy przypadek zostanie rozpatrzony indywidualnie a ewentualna odmowa zostanie uzasadniona;
 8. Każda osoba, której dane są przetwarzane może zwrócić się ze sprzeciwem co do przetwarzania jej danych osobowych – jednak od indywidualnej sytuacji będzie zależała możliwość jego uwzględnienia przez administratora danych osobowych;
 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa);
 10. Podanie danych, o jakie prosimy przy wypełnianiu wniosku o wydanie przepustki jest niezbędne do jej uzyskania – bez podania tych informacji nie będzie możliwe wydanie przepustki;

Wydawanie przepustek

Klauzula z art. 14 RODO dla osób, których dane podaje wnioskodawca

Zgodnie z art. 14 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych podawanych w związku z wnioskiem o wydanie przepustki jest Zarząd Morskiego Portu Gdańsk S.A. z siedzibą w Gdańsku (kod pocztowy 80-955), przy ul. Zamkniętej 18;
  Z administratorem można się kontaktować poprzez e-mail: info@portgdansk.pl bądź listownie, pod adresem wskazanym powyżej;
 2. W celu  zapewnienia  bezpieczeństwa  przetwarzania  danych  osobowych  oraz  ułatwienia kontaktu  w  zakresie  realizacji  praw  osób,  których  dane dotyczą, administrator  wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych;
  Z   inspektorem  ochrony   danych  można  kontaktować  się pod adresem iod@portgdansk.pl  we  wszelkich  sprawach dotyczących przetwarzania  danych  osobowych  oraz  korzystania  z  praw  związanych  z przetwarzaniem danych;
 3. Pani/Pana dane osobowe pozyskiwane są przez administratora danych Zarząd Morskiego Portu Gdańsk S.A. od podmiotu, który wnioskuje o wydanie przepustki (np. pracodawca przekazuje dane swoich
  pracowników, którym maja być wystawione przepustki);
 4. Zarząd Morskiego Portu Gdańsk S.A. jako administrator danych osobowych pozyskuje następujące dane osób, którym ma być wystawiona przepustka:
  – imię i nazwisko;
  – obywatelstwo;
  – miejsce zatrudnienia (w przypadku pracowników);
  – adres zamieszkania;
  – numer PESEL, a w przypadku  jego  nienadania  osobie  posiadającej obywatelstwo innego państwa, serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość;
  – fotografię;
  – w przypadku przepustek wydawanych dla pojazdów także markę i numer rejestracyjny pojazdu;
  – w przypadku utraty ważności przepustki przez okres wskazany w pkt 7 przechowywane jest także opis okoliczności utraty jej ważności;
 5. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wydania wnioskowanej przepustki, a także w celu późniejszej weryfikacji prawidłowości działania systemu przepustkowego;
 6. Podstawą prawną przetwarzania danych osoby, dla której ma być wydana imienna przepustka jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO – jako realizacja obowiązku wynikającego z przepisu prawa, polegającego na zapewnieniu przez podmiot zarządzający portem systemu kontroli dostępu poprzez zorganizowanie systemu przepustkowego;
  Sposób organizacji systemu przepustkowego wynika z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 kwietnia 2011 r. w sprawie metod i środków w zakresie ochrony żeglugi i portów morskich, wydanego na podstawie art. 42 ustawy o ochronie żeglugi i portów morskich;Zapewnienie bezpieczeństwa poprzez wprowadzenie systemu przepustkowego stanowi jednocześnie uzasadniony interes administratora danych osobowych w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f RODO – w szczególności dotyczy to podania danych, których nie wskazano wprost w przepisach powszechnie obowiązujących, a są niezbędne do weryfikacji tożsamości jak np. PESEL lub inny identyfikator umożliwiający jednoznaczne potwierdzenie tożsamości w przypadku cudzoziemców;
  Dokumentem, który szczegółowo opisuje zasady wydawania przepustek jest Instrukcja ruchu osobowego, materiałowego oraz pojazdów na terenach portowych Zarządu Morskiego Portu Gdańsk S.A. – wydana w celu realizacji obowiązków wynikających z wyżej przytaczanych przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
 7. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 2 lat od daty utraty ważności przepustki;
 8. Dane osób, którym wydano przepustki przekazywane będą do akceptanta (osób reprezentujących podmioty uprawnione zaakceptowania wystawienia konkretnej przepustki) wskazanego na wniosku;
  W związku z koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa  – wgląd do danych gromadzonych w związku z funkcjonowaniem systemu przepustkowego posiadają pracownicy podmiotów zapewniających ochronę fizyczną na terenach portowych Zarządu Morskiego Portu Gdańsk S.A.;
 9. Posiada Pani/Pan prawo do zwrócenia się z wnioskiem o wydanie kopii przetwarzanych danych osobowych na swój temat, o przeniesienie tych danych, o ograniczenie ich przetwarzania oraz o usunięcie danych osobowych lub ich sprostowanie – nie w każdej sytuacji administrator danych będzie zobowiązany do realizacji tego rodzaju wniosków, ale każdy przypadek zostanie rozpatrzony indywidualnie a ewentualna odmowa zostanie uzasadniona;
 10. Każda osoba, której dane są przetwarzane może zwrócić się ze sprzeciwem co do przetwarzania jej danych osobowych – jednak od indywidualnej sytuacji będzie zależała możliwość jego uwzględnienia przez administratora danych osobowych;
 11. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego –  Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa);
 12. Podanie danych, o jakie prosimy przy wypełnianiu wniosku o wydanie przepustki jest niezbędne do jej uzyskania – bez podania tych informacji nie będzie możliwe wydanie przepustki;

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku z zawieraniem umów

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r., str. 1), dalej „RODO” informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych zawartych w dokumentach, których przekazanie było niezbędne do zawarcia i/lub prawidłowego wykonywania umów jest Zarząd Morskiego Portu Gdańsk Spółka Akcyjna z siedzibą Gdańsku, adres ul.
  Zamknięta 18, 80-955 Gdańsk, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000040398 , NIP 583-246-18-66, kapitał zakładowy (opłacony w całości) 2 110 240 zł, zwana dalej „ZMPG”;
 2. ZMPG wyznaczyła inspektora ochrony danych osobowych, z którym można kontaktować się we wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych pod adresem poczty elektronicznej:
  iod@portgdansk.pl;
 3. W sprawach dotyczących danych osobowych mogą się Państwo kontaktować także bezpośrednio z ZMPG jako administratorem danych osobowych listownie na adres podany w pkt 1 oraz na adres poczty elektronicznej:
  info@portgdansk.pl;
 4. Przetwarzanie, o którym informujemy obejmuje podstawowe dane osobowe wykorzystywane do celów służbowych (w szczególności w zakresie weryfikacji umocowania i tożsamości) – imię, nazwisko, miejsce pracy, stanowisko, w wyjątkowych sytuacjach zakres tych danych może być większy, jeżeli jest to niezbędne do realizacji umowy (taki zakres może wynikać  np. z dokumentów potwierdzające kwalifikacje lub uprawnienia, o ile na konkretnym etapie realizowania umowy przekazanie takich dokumentów będzie służyło właściwej jej realizacji, lub podstawowe służbowe dane kontaktowe, w przypadku osób wyznaczonych do kontaktu w związku z jej realizacją.W sprawie szczegółowej informacji o zakresie danych osobowych jaki został pozyskany prosimy o kontakt na dane podane w pkt 2 lub 3;
 5. Jeżeli nie przekazują Państwo danych bezpośrednio – źródłem Pani/Pana danych osobowych jest podmiot bezpośrednio zawierający umowę z ZMPG;
 6. Dane osobowe pozyskiwane w związku z zawieranymi umowami przetwarzane będą na podstawie:
  – art. 6 ust. 1 lit. f RODO,odnośnie działania jako osoby reprezentującej jednostkę organizacyjną, tj. w celu realizacji uzasadnionego interesu ZMPG polegającego na doprecyzowaniu zakresu zawieranej umowy i jej wykonywaniu oraz zabezpieczeniu przed ewentualnymi roszczeniami. Dane osobowe związane z okolicznościami jej zawarcia lub jej wykonywania przetwarzane będą przez okres jej obowiązywania, a po jego upływie – zostaną poddane archiwizacji przez okres przedawnienia ewentualnych, związanych z nią roszczeń.– art. 6 ust. 1 lit. b RODO, odnośnie danych dotyczących osób osoby fizycznych bezpośrednio w  swoim imieniu zawierających umowę, podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w takim wypadku jest niezbędność do zawarcia i wykonania umowy, w tym przypadku także postawą prawną będzie art. 6 ust. 1 lit. f RODO po zakończeniu obowiązywania umowy  w zakresie zabezpieczeniu przed ewentualnymi roszczeniami w związku z  czym zostaną poddane archiwizacji przez okres przedawnienia ewentualnych, związanych z nią roszczeń;
  – art. 6 ust. 1 lit. c RODO, Jako realizacja obowiązku prawnego w zakresie archiwizacji danych na potrzeby realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego oraz ustawy o rachunkowości;
 7. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty przeprowadzające na zlecenie ZMPG audyty, których zakres obejmuje czynności związane z umową  zaś w przypadku sporów mogą być to także zewnętrzne kancelarie prawne, odbiorcami danych mogą być także podmioty, które dostarczają usługi związane zapewnieniem funkcjonowania systemu IT, podmioty świadczące usługi księgowe, doradcze, podatkowe, audytowe, consultingowe, świadczące usługi niszczenia dokumentów, operatorzy pocztowi, kurierzy, banki i operatorzy płatności;
 8. Każda osoba, której dane są przetwarzane posiada prawo do zwrócenia się z wnioskiem o: wydanie kopii przetwarzanych danych osobowych na swój temat, przeniesienie tych danych, ograniczenie ich przetwarzania oraz usunięcie danych osobowych lub ich sprostowanie – nie w każdej sytuacji administrator danych będzie zobowiązany do realizacji tego rodzaju wniosków, ale każdy przypadek zostanie rozpatrzony indywidualnie, a ewentualna odmowa zostanie uzasadniona;
 9. Każda osoba, której dane są przetwarzane może zwrócić się ze sprzeciwem co do przetwarzania jej danych osobowych (w zakresie, w jakim jej dane osobowe przetwarzane są w oparciu o uzasadniony interes, o jakim mowa w art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – jednak od indywidualnej sytuacji będzie zależała możliwość jego uwzględnienia przez administratora danych osobowych;
 10. Każda osoba, której dane są przetwarzane prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Klauzula informacyjna dla Kontrahentów ZMPG związanych z wdrażaniem CEF

 1. Administratorem przetwarzanych Pani/Pana danych osobowych jest Minister Inwestycji i Rozwoju (MIiR), będący podmiotem odpowiedzialnym za wdrażanie instrumentu „Łącząc Europę” (CEF) w sektorze transportu, mający swoją siedzibę
  pod adresem: ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa.
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na potrzeby realizacji CEF, w szczególności w celu monitorowania prawidłowości realizacji projektów oraz potwierdzania prawidłowości ponoszenia wydatków w ramach projektów.
 3. Podanie przez Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji ww. celu, związanego z wdrażaniem CEF. Ich odmowa jest równoznaczna z brakiem możliwości podjęcia stosownych działań.
 4. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (tzw. RODO) – na podstawie,
  1. następujących przepisów prawa:
   • rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1316/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. ustanawiającego Instrument „Łącząc Europę”, zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 913/2010 oraz uchylającego
    rozporządzenia (WE) nr 680/2007 i (WE) nr 67/2010 (Dz. Urz. UE L.348 z 20.12.2013, str. 129),
   • rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii (WE, Euratom) oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 (Dz. Urz. UE L. 298 z 26.10.2012, str. 1),
   • rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 2988/95 z dnia 18 grudnia 1995 r. w sprawie ochrony interesów finansowych Wspólnot Europejskich,
   • ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego,
   • ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
   • rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2016 r. w sprawie wykazu środków publicznych niezaliczanych do środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5c i 6 ustawy o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 17),
  2. wyrażonej przez Pani/Pana zgody na przetwarzanie jej danych osobowych,
  3. umowy, w przypadku gdy, Pani/Pan jest jej stroną, a przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do jej zawarcia oraz wykonania.
 5. Odbiorcami danych osobowych mogą być:
  1. Centrum Unijnych Projektów Transportowych,
  2. instytucje, organy i agencje Unii Europejskiej (UE), a także inne podmioty, którym UE powierzyła wykonywanie zadań związanych z wdrażaniem CEF.
 6. Pani/pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat od dnia otrzymania przez beneficjenta płatności końcowej lub płatności salda. W przypadku udzielenia pomocy publiczej dla projektu CEF dane osobowe dotyczące tego projektu przechowywane są przez okres 10 lat od dnia udzielenia pomocy publicznej. Okres przechowywania danych osobowych może ulec przedłużeniu w przypadku, gdy w stosunku do projektu CEF prowadzone są audyty, odwołania, spory lub dochodzenie roszczeń do czasu ich zakończenia.
 7. Przysługuje Pani/Panu:
  1. prawo dostępu do treści swoich danych osobowych,
  2. prawo ich sprostowania, usunięcia i ograniczenia przetwarzania,
  3. prawo do ich przenoszenia,
  4. prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania,
  5. prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na tej podstawie przed jej cofnięciem.
 8. Ponadto, ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych – w przypadku, gdy uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne krajowe przepisy regulujących kwestię ochrony danych osobowych.
 9. W przypadku pytań, kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych MIR jest możliwy:
  1. pod adresem: ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa,
  2. pod adresem poczty elektronicznej: IOD@miir.gov.pl.

Klauzula informacyjna dla akcjonariuszy Zarządu Morskiego Portu Gdańsk S.A.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119/1 z 04.05.2016r.), dalej jako „RODO”, informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych akcjonariuszy jest Zarząd Morskiego Portu Gdańsk S.A. z siedzibą w Gdańsku (80-955) przy ul. Zamkniętej 18, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000040398, NIP 583 24 61 866, zwana dalej ZMPG S.A.
 2. Osoby, których dane dotyczą mogą kontaktować się z wyznaczonym przez ZMPG S.A. Inspektorem Ochrony Danych we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem ich danych osobowych oraz z wykonywaniem praw przysługujących im na mocy rozporządzenia o ochronie danych, o którym mowa powyżej.Z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się poprzez e-mail: iod@portgdansk.pl lub pisemnie na adres: Zarząd Morskiego Portu Gdańsk SA, ul. Zamknięta 18, 80-955 Gdańsk z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub „IODO”.Informacje o gromadzonych danych
 3. Dane osobowe akcjonariuszy przetwarzane są  przede wszystkim na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO –  w celu wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa powszechnie obowiązującego zawartych w kodeksie spółek handlowych, w szczególności tj. art. 328[1-3] oraz art. 406 kodeksu spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 505 z późniejszymi zmianami).
 4. Rejestr akcjonariuszy, o którym mowa w art. 328[1] kodeksu spółek handlowych prowadzony jest w formie elektronicznej  przez wyspecjalizowany, uprawniony podmiot, przetwarzający dane w imieniu i na zlecenie ZMPG S.A. w trybie art. 28 RODO, dane osobowe akcjonariuszy przetwarzane są także w programie „Rejestr Spadkobierców”, który służy rejestracji spadkobierców akcji ZMPG S.A. celem przygotowania umów nabycia akcji przez ZMPG S.A.
 5. Podstawą prawną jest także realizacja uzasadnionego interesu ZMPG S.A. w znaczeniu nadanym przez art. 6 ust. 1 lit. f RODO związanego z zapewnieniem sprawnych narzędzi służących do identyfikacji akcjonariuszy – w szczególności w ramach procesu weryfikacji tożsamości przy organizowaniu Walnego Zgromadzenia w trybie zdalnym (kopie lub skany dokumentów są niszczone niezwłocznie niezwłocznie po potwierdzeniu tożsamości akcjonariusza lub pełnomocnika, zgodnie z procedurą opisaną w odnośnym regulaminie).
 6. Podstawą prawą jest także zgoda, o której mowa w pkt 9 niniejszej klauzuli, w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. a RODO
 7. Co do zasady podanie przez akcjonariusza danych osobowych jest obowiązkowe i stanowi warunek realizacji obowiązku wynikającego z art. 328[1] kodeksu spółek handlowych w postaci wprowadzenia niezbędnych danych do rejestru akcjonariuszy.Zakres przetwarzanych danych
 8. ZMPG S.A przetwarza następujące kategorie danych osobowych akcjonariuszy: nazwisko i imię, adres akcjonariusza albo adres do doręczeń, liczba i numery akcji imiennych, liczba głosów, a także, na wniosek osoby uprawnionej, wpis o przeniesieniu akcji na inną osobę wraz z datą wpisu (dane wynikające z treści art. 328 [3] kodeksu spółek handlowych) oraz dodatkowo (w celu wykluczenia możliwości błędnej identyfikacji) nr PESEL lub nr i seria dokumentu potwierdzającego tożsamość. W celu wykonywania zobowiązań pieniężnych ZMPG S.A. konieczne jest także przetwarzanie nr rachunku bankowego akcjonariusza.
 9. Akcjonariusz może także – dobrowolnie i wedle własnego uznania, poprzez podanie na odpowiednim formularzu nr telefonu i/lub adresu poczty elektronicznej – wyrazić zgodę na wykorzystanie tych kanałów kontaktowych przez spółkę, w szczególności do celów związanych z prowadzeniem rejestru akcjonariuszy. Należy pamiętać, że podanie tych danych jest dobrowolne, a wyrażoną zgodę zawsze można odwołać, choć nie ma to wpływy na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej odwołaniem.Odbiorcy danych
 10. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie odrębnych przepisów prawa, upoważnieni pracownicy/współpracownicy Administratora, podmioty świadczące usługi na rzecz ZMPG S.A. tacy jak: operatorzy pocztowi/kurierzy, podmioty świadczące usługi prawne, księgowe, dostawcy systemów informatycznych i usług IT, podmioty obsługujące walne zgromadzenia. W każdej sytuacji, w której podmioty takie będą przetwarzały dane jako odrębni administratorzy danych osobowych, zostaną Państwo o tym odrębnie poinformowani – zaś w innych przypadkach udostępnienie lub przekazanie danych będzie mogło odbyć się wyłącznie w trybie art. 28 RODO, czyli zawarcia umowy powierzenia nakładającej na podmiot przetwarzający obowiązki w zakresie zabezpieczenia danych i zachowania poufności.
 11. Każdy akcjonariusz powinien posiadać świadomość, że jego dane ujawnione w rejestrze akcjonariuszy są jawne dla każdego innego akcjonariusza oraz dla spółki – na podstawie art. 328[5] kodeksu spółek handlowych.
 12. Informujemy, że Administrator zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych w rozumieniu art. 28 RODO w zakresie usług związanych z prowadzeniem rejestru akcjonariuszy – podmiotem tym jest  Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółką Akcyjna Oddział – Biuro Maklerskie w Warszawie z siedzibą w Warszawie, adres ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000026438.
 13. Podmiot, o którym mowa  jest także uprawniony do wykonywania w imieniu i zlecenie ZMPG S.A., wobec akcjonariuszy zobowiązań pieniężnych.
 14. Dane osobowe akcjonariuszy będą przechowywane przez czas istnienia spółki (dane historyczne dotyczące właścicieli akcji).

Informacje o prawach osoby, której dane są przetwarzane

 1. Osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO. Organem nadzoru jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2; tel. 22 531 03 00). Przy czym w przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych zachęcamy do uprzedniego kontaktu z wyznaczonym przez ZMPG S.A. inspektorem ochrony danych osobowych (na dane podane w pkt 2 niniejszej klauzuli), który pomoże w uzyskaniu niezbędnych informacji a w razie konieczności przeprowadzi postępowanie wyjaśniające.
 2. Proszę zwrócić uwagę, że podmiot prowadzący rejestr akcjonariuszy, o którym mowa w pkt 12 jest uprawniony do kontaktu z akcjonariuszami (w imieniu i na zlecenie ZMPG S.A.) – z czego wynika że w przypadku większości bieżących spraw takich jak np. aktualizacja danych należy kontaktować się się bezpośrednio z tym podmiotem.
 3. Akcjonariusze, jako osoby, których dane są przetwarzane posiadają prawo do:
  – dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii
  – sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
  – ograniczenia przetwarzania danych osobowych
  – wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania określonych danych w określonym celu
  – usunięcia danych osobowych;Nie w każdym przypadku administrator danych będzie zobowiązany do spełnienia żądania – lecz w każdym przypadku odmowy akcjonariusz zostanie poinformowany o jej uzasadnieniu i możliwości złożenia skargi lub skorzystania z drogi sądowej.
 4. Jeżeli Administrator ma uzasadnione wątpliwości co do tożsamości osoby fizycznej składającej żądanie, może zażądać dodatkowych informacji niezbędnych do potwierdzenia tożsamości osoby, której dane dotyczą. Informacji udziela się na piśmie lub w inny sposób, w tym w stosownych przypadkach – elektronicznie. Jeżeli osoba, której dane dotyczą, tego zażąda, informacji można udzielić ustnie, o ile innymi sposobami potwierdzi się tożsamość osoby, której dane dotyczą.

  Administrator informuje, że wszelkie aktualizacje niniejszej klauzuli informacyjnej będą zamieszczane na stronie internetowej Zarządu Morskiego Poru Gdańsk S.A. pod adresem: www.portgdansk.pl