sygnet

Fundusze CEF

 1. Projekt 22-PL-TC-Access to the port „Poprawa infrastruktury Portu Gdańsk wraz z analizą wdrożenia systemu niskoemisyjnego OPS dla zrównoważonego rozwoju sieci TEN-T” jest współfinansowany przez Unię Europejską z Instrumentu „Łącząc Europę” (CEF 2).

  Koszty kwalifikowane zgodnie z Grant Agreement – 117 mln EUR
  Dofinansowanie 85% – 100 mln EUR
  Okres realizacji: 2023 – 2027

  • Działanie 1. Zarządzanie i nadzór
  • Działanie 2. Promocja Projektu
  • Działanie 3. Rozbudowa Nabrzeża Rudowego III
  • Działanie 4. Rozbudowa Nabrzeża Bytomskiego
  • Działanie 5. Rozbudowa Nabrzeża Wiślanego
  • Działanie 6. Rozbudowa Nabrzeża Węglowego, etap 1
  • Działanie 7. Analiza wdrożenia systemu zasilania statków z lądu w Porcie Gdańskim

  Sfinansowane ze środków UE. Wyrażone poglądy i opinie są jedynie opiniami autora lub autorów i niekoniecznie odzwierciedlają poglądy i opinie Unii Europejskiej. Unia Europejska ani organ udzielający dotacji nie ponoszą za nie odpowiedzialności.

 2. Projekt 2015-PL-TM-0413-W „Modernizacja toru wodnego, rozbudowa nabrzeży oraz poprawa warunków żeglugi w Porcie Wewnętrznym w Gdańsku” jest współfinansowany przez Unię Europejską z Instrumentu „Łącząc Europę”.

  Koszty kwalifikowane zgodnie z Grant Agreement – 110 mln EUR
  Dofinansowanie 85% – 94 mln EUR
  Okres realizacji: 2016 – 2020

  • Działanie 1. Pogłębienie toru wodnego Portu, Etap 1
  • Działanie 2. Rozbudowa Nabrzeża Obrońców Poczty Polskiej i Nabrzeża Mew
  • Działanie 3. Rozbudowa Nabrzeża Oliwskiego, etap I
  • Działanie 4. Rozbudowa Nabrzeża Zbożowego i Wisłoujście
  • Działanie 5. Rozbudowa Nabrzeża Dworzec Drzewny cz. 1 i 2
  • Działanie 6. Nadzór Inżynierów Kontraktu
  • Działanie 7. Zarządzanie Projektem
  • Działanie 8. Promocja Projektu

 3. Projekt 2015-PL-TM-0372-M „Rozbudowa i modernizacja sieci drogowej i kolejowej w Porcie Zewnętrznym w Gdańsku” jest współfinansowany przez Unię Europejską z Instrumentu „Łącząc Europę”.

  Koszty kwalifikowane zgodnie z Grant Agreement – 29 mln EUR
  Dofinansowanie 85% – 25 mln EUR
  Okres realizacji: 2016 – 2020

  • Działanie 1. Dokumentacja projektowa
  • Działanie 2. Roboty budowlane sieć drogowa
  • Działanie 3. Roboty budowlane sieć kolejowa
  • Działanie 4. Nadzór Inżyniera Kontraktu
  • Działanie 5. Zarządzanie Projektem
  • Działanie 6. Promocja Projektu

 4. Projekt 2015-PL-TM-0280-S „Dokumentacja projektowa i środowiskowa dla rozbudowy i modernizacji węzłów sieci bazowej w Porcie Gdańsk w zakresie infrastruktury drogowo-kolejowej” jest współfinansowany przez Unię Europejską z Instrumentu „Łącząc Europę”.

  Koszty kwalifikowane zgodnie z Grant Agreement – 1 mln EUR
  Dofinansowanie 50% – 0,5 mln EUR
  Okres realizacji: 2016 – 2018

  • Działanie 1. Dokumentacja dla portowego węzła terminalu drogowo – kolejowego w rejonie Nabrzeża Górniczego oraz Nabrzeża Przemysłowego
  • Działanie 2. Dokumentacja dla miejskiego węzła drogowego w rejonie Basenu Górniczego oraz Nabrzeża Przemysłowego

 5. Projekt 2018-PL-TM-0093-W „Rozbudowa i modernizacja węzłów sieci bazowej w Porcie morskim w zakresie dostępowej infrastruktury drogowo-kolejowej” jest współfinansowany przez Unię Europejską z Instrumentu „Łącząc Europę”.

  Koszty kwalifikowane zgodnie z Grant Agreement – 19 mln EUR
  Dofinansowanie 20% – 4 mln EUR
  Okres realizacji: 2019 – 2023

  • Działanie 1. Roboty budowlane – sieć transportowa na Nabrzeżu Przemysłowym
  • Działanie 2. Nadzór Inżyniera Kontraktu
  • Działanie 3. Promocja Projektu

Wyłączną odpowiedzialność za treść publikacji ponosi jej autor. Unia Europejska nie odpowiada za ewentualne wykorzystanie informacji zawartych w trakcie publikacji.

sygnet

Fundusze POIiŚ

 1. „Rozbudowa intermodalnego terminalu kontenerowego w rejonie Nabrzeża Szczecińskiego w Porcie Gdańsk”

  Koszty kwalifikowane  zgodnie z Umową o dofinansowanie – 35 mln PLN
  Dofinansowanie 50% – 17,5 mln PLN
  Okres realizacji: 2012 – 2015

  Zakresem rzeczowym projektu była modernizacja powierzchni składowej, komunikacyjnej i parkingowej intermodalnego terminalu kontenerowego przy Nabrzeżu Szczecińskim. Zasadniczym celem rozwoju terminalu kontenerowego było osiągnięcie równowagi pomiędzy możliwościami składowymi i przeładunkowymi.

Bezpieczeństwo i wymiana taboru w Porcie Gdańsk z dofinansowaniem z  Programu Infrastruktura i Środowisko. Projekty otrzymały dofinansowanie z działania 7.2. Rozwój transportu morskiego POIŚ 2007-2013.

 1. Inwestycje wpływające na wzrost poziomu bezpieczeństwa w Porcie Gdańsk

  Koszty kwalifikowane zgodnie z Umową o dofinansowanie – 4,9 mln PLN
  Dofinansowanie 85% – 4,1 mln PLN
  Okres realizacji: 2015

  Przedsięwzięcie miało na celu poprawę bezpieczeństwa Portu poprzez modernizację statku pożarniczego Strażak 6 oraz wyposażenie nowotworzonego Ośrodka Ratownictwa ZMP Gdańsk SA w środki łączności i sprzęt komputerowy. Bezpośrednim rezultatem projektu jest  skrócenie czasu dotarcia jednostki do najdalszego miejsca odpowiedzialności w granicach administracyjnych Portu Gdańsk.

 2. Wymiana taboru pływającego Zarządu Morskiego Portu w Gdańsku

  Koszty kwalifikowane zgodnie z Umową o dofinansowanie – 8 mln PLN
  Dofinansowanie 85 – 6,8 mln PLN
  Okres realizacji: 2015

  W ramach inwestycji została zakupiona pływająca jednostka hydrograficzno-inspekcyjna oraz ekologiczno-ratownicza łódź szybkiego reagowania.

  Nowy sprzęt wpłynął na zwiększenie powierzchni badanego dna akwenu przy jednoczesnym zwiększeniu jakości wykonywanych badań w granicach administracyjnych Portu Gdańsk.

Fundusz TEN-T

Projekt 2012-PL-91170-S „Opracowanie dokumentacji projektowej dla inwestycji: Rozbudowa Nabrzeży wraz z pogłębieniem Toru Wodnego w Porcie Wewnętrznym w Gdańsku” jest współfinansowany przez Unię Europejską  w zakresie transeuropejskiej sieci transportowej (TEN-T).

Koszty kwalifikowane zgodnie z Decyzją Komisji – 1,1 mln EUR
Dofinansowanie 50% – 0,56 mln EUR
Okres realizacji: 2013 – 2015

Zakres projektu objął opracowanie dokumentacji projektowej i środowiskowej dla następujących zadań:

Zadanie 1. Dokumentacja projektowa dla rozbudowy Nabrzeża Obrońców Poczty Polskiej i Nabrzeża Mew.
Zadanie 2. Dokumentacja projektowa dla rozbudowy Nabrzeża Oliwskiego.
Zadanie 3. Dokumentacja projektowa dla rozbudowy toru wodnego w Porcie Wewnętrznym.
Zadanie 4. Dokumentacja projektowa dla rozbudowy Nabrzeża Północnego.
Zadanie 5. Dokumentacja projektowa dla rozbudowy Nabrzeża Zbożowego i Nabrzeża Wisłoujście.
Zadanie 6. Dokumentacja projektowa dla rozbudowy Nabrzeża Dworzec Drzewny.

Zakres dokumentacji dla każdego zadania był następujący:
– Uzyskanie materiałów niezbędnych do wniosku o zatwierdzenie oceny oddziaływania na środowisko
– Uzyskanie Decyzji środowiskowych dla przedsięwzięć w projekcie
– Projekt Zagospodarowania Terenu – koncepcja
– Projekt budowlany
– Projekt wykonawczy
– Uzyskanie materiałów niezbędnych do złożenia wniosku o wydanie pozwolenia na budowę
– Złożenie wniosków o wydanie pozwolenia na budowę,

Wsparcie projektu umożliwiło przygotowanie dokumentacji projektowej dla inwestycji planowanych do współfinansowania w kolejnej perspektywie finansowej 2014-2020.