sygnet

Fundusze CEF

 1. Modernizacja toru wodnego, rozbudowa nabrzeża oraz poprawa warunków żeglugi w Porcie Wewnętrznym w Gdańsku

  • Działanie 1. Pogłębienie toru wodnego Portu, Etap 1
  • Działanie 2. Rozbudowa Nabrzeża Obrońców Poczty Polskiej i Nabrzeża Mew
  • Działanie 3. Rozbudowa Nabrzeża Oliwskiego, etap I
  • Działanie 4. Rozbudowa Nabrzeża Zbożowego i Wisłoujście
  • Działanie 5. Rozbudowa Nabrzeża Dworzec Drzewny cz. 1 i 2
  • Działanie 6. Nadzór Inżynierów Kontraktu
  • Działanie 7. Zarządzanie Projektem
  • Działanie 8. Promocja Projektu

  Projekt 2015-PL-TM-0413-W Modernizacja toru wodnego, rozbudowa nabrzeży oraz poprawa warunków żeglugi w Porcie Wewnętrznym w Gdańsku jest współfinansowany przez Unię Europejską z Instrumentu “Łącząc Europę”. Zamówienie jest współfinansowane ze środków UE w wysokości 85%.
  Koszty kwalifikowane – 110.276.870,00 EUR
  Dofinansowanie 85% – 93.735.339,50 EUR

 2. Rozbudowa i modernizacja sieci drogowej i kolejowej w Porcie Zewnętrznym w Gdańsku

  • Działanie 1. Dokumentacja projektowa
  • Działanie 2. Roboty budowlane sieć drogowa
  • Działanie 3. Roboty budowlane sieć kolejowa
  • Działanie 4. Nadzór Inżyniera Kontraktu
  • Działanie 5. Zarządzanie Projektem
  • Działanie 6. Promocja Projektu

  Projekt 2015-PL-TM-0372-M Rozbudowa i modernizacja sieci drogowej i kolejowej w Porcie Zewnętrznym w Gdańsku jest współfinansowany przez Unię Europejską z Instrumentu “Łącząc Europę”. Zamówienie jest współfinansowane ze środków UE w wysokości 85%.
  Koszty kwalifikowane – 28.765.560,00 EUR
  Dofinansowanie 85% – 24.450.726,00 EUR

 3. Dokumentacja projektowa i środowiskowa dla rozbudowy i modernizacji węzłów sieci bazowej w Porcie Gdańsk w zakresie infrastruktury drogowo-kolejowej

  Projekt 2015-PL-TM-0280-S Dokumentacja projektowa i środowiskowa dla rozbudowy i modernizacji węzłów sieci bazowej w Porcie Gdańsk w zakresie infrastruktury drogowo-kolejowej jest współfinansowany przez Unię Europejską z Instrumentu “Łącząc Europę”. Zamówienie jest współfinansowane ze środków UE w wysokości 50%.
  Koszty kwalifikowane – 1.054.983,00 EUR
  Dofinansowanie 50% – 527.492,00 EUR

 4. Rozbudowa i modernizacja węzłów sieci bazowej w Porcie morskim w zakresie dostępowej infrastruktury drogowo-kolejowej

  • Działanie 1. Roboty budowlane – sieć transportowa na Nabrzeżu Przemysłowym
  • Działanie 2. Nadzór Inżyniera Kontraktu
  • Działanie 3. Promocja Projektu

  Projekt 2018-PL-TM-0093-W “Rozbudowa i modernizacja węzłów sieci bazowej w Porcie morskim w zakresie dostępowej infrastruktury drogowo-kolejowej” jest współfinansowany przez Unię Europejską z Instrumentu “Łącząc Europę”. Zamówienie jest współfinansowane ze środków UE w wysokości 20%.
  Koszty kwalifikowane – 19.358.909,00 EUR
  Dofinansowanie 20% – 3.871.781,80 EUR

 5. Poprawa infrastruktury Portu Gdańsk wraz z analizą wdrożenia systemu niskoemisyjnego OPS dla zrównoważonego rozwoju sieci TEN-T

   • Działanie 1. Zarządzanie i nadzór
   • Działanie 2. Promocja Projektu
   • Działanie 3. Rozbudowa Nabrzeża Rudowego III
   • Działanie 4. Rozbudowa Nabrzeża Bytomskiego
   • Działanie 5. Rozbudowa Nabrzeża Wiślanego
   • Działanie 6. Rozbudowa Nabrzeża Węglowego, etap 1
   • Działanie 7. Analiza wdrożenia systemu zasilania statków z lądu w Porcie Gdańskim

  Projekt 22-PL-TC-Access to the port  “Poprawa infrastruktury Portu Gdańsk wraz z analizą wdrożenia systemu niskoemisyjnego OPS dla zrównoważonego rozwoju sieci TEN-T”  jest współfinansowany przez Unię Europejską z Instrumentu “Łącząc Europę” (CEF 2). Zamówienie jest współfinansowane ze środków UE w wysokości 85%.
  Koszty kwalifikowane – 117.160.294,00 EUR
  Dofinansowanie 85% – 99.586.250,00 EU

Wyłączną odpowiedzialność za treść publikacji ponosi jej autor. Unia Europejska nie odpowiada za ewentualne wykorzystanie informacji zawartych w trakcie publikacji.
sygnet

Fundusze POIiŚ


Bezpieczeństwo i wymiana taboru w Porcie Gdańsk z dofinansowaniem POIiŚ
W grudniu 2015 roku Centrum Unijnych Projektów Transportowych zawarło dwie umowy o dofinansowanie z Zarządem Morskiego Portu Gdańsk SA. Podpisy pod umowami dla projektów: “Inwestycje wpływające na wzrost poziomu bezpieczeństwa w Porcie Gdańsk” oraz “Wymiana taboru pływającego Zarządu Morskiego Portu w Gdańsku” złożyli: po stronie Beneficjenta – Dorota Raben i Jerzy Melaniuk, a ze strony CUPT – Paweł Szaciłło.

 1. Inwestycje wpływające na wzrost poziomu bezpieczeństwa w Porcie Gdańsk

  Wartość całkowita: ponad 4,9 mln zł
  Dofinansowanie UE: ponad 4 mln zł

  Przedsięwzięcie zrealizowane w 2015 r. miało na celu poprawę bezpieczeństwa Portu poprzez modernizację statku pożarniczego Strażak 6 oraz wyposażenie nowotworzonego Ośrodka Ratownictwa ZMP Gdańsk SA w środki łączności i sprzęt komputerowy.

  Bezpośrednim rezultatem projektu będzie skrócenie czasu dotarcia jednostki do najdalszego miejsca odpowiedzialności w granicach administracyjnych portu Gdańsk.

 2. Wymiana taboru pływającego Zarządu Morskiego Portu w Gdańsku

  Wartość całkowita: ponad 9,85 mln zł
  Dofinansowanie UE: 3,2 mln zł

  W ramach inwestycji została zakupiona pływająca jednostka hydrograficzno-inspekcyjna oraz ekologiczno-ratownicza łódź szybkiego reagowania.
  Nowy sprzęt wpłynie na zwiększenie powierzchni badanego dna akwenu przy jednoczesnym zwiększeniu jakości wykonywanych badań w granicach administracyjnych portu Gdańsk.

Oba projekty otrzymały dofinansowanie z działania 7.2. Rozwój transportu morskiego Programu Infrastruktura i Środowisko 2007-2013.

Źródło: CUPT

Fundusz TEN-T

Projekt: “Opracowanie dokumentacji projektowej dla inwestycji: Rozbudowa Nabrzeży wraz z pogłębieniem Toru Wodnego  w Porcie Wewnętrznym w Gdańsku” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach programu TEN-T.

Zarząd Morskiego Portu Gdańsk SA otrzymał dofinansowanie w wysokości 558.000 euro zgodnie z Decyzją Komisji Europejskiej z dnia 08.11.2013 Nr C/2013/7880 dotyczącej przyznania pomocy finansowej Unii na działania będące przedmiotem wspólnego zainteresowania na projekt pn.: “Opracowanie dokumentacji projektowej dla inwestycji: Rozbudowa Nabrzeży wraz z pogłębieniem Toru Wodnego  w Porcie Wewnętrznym w Gdańsku” – 2012-PL-91170-S w zakresie transeuropejskiej sieci transportowej (TEN-T). Okres realizacji projektu 2013-2015.
Koszt kwalifikowany projektu to: 1.116.000 euro.

Zakres projektu obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej i środowiskowej dla następujących zadań:
Zadanie 1. Dokumentacja projektowa dla rozbudowy Nabrzeża Obrońców Poczty Polskiej i Nabrzeża Mew.  Wykonawca: PROJMORS Sp. z o.o. – Umowa nr 023/DI/2014
Zadanie 2. Dokumentacja projektowa dla rozbudowy Nabrzeża Oliwskiego. Wykonawca:  URS Polska Sp. z o.o. – Umowa nr 055/DI/2014
Zadanie 3. Dokumentacja projektowa dla rozbudowy toru wodnego w Porcie Wewnętrznym. Wykonawca: TRACTEBEL ENGINEERING SA – Umowa nr 002/DI/2015
Zadanie 4. Dokumentacja projektowa dla rozbudowy Nabrzeża Północnego. Wykonawca: DHV HYDROPROJEKT Sp. z o.o. – Umowa nr 004/DI/2015
Zadanie 5. Dokumentacja projektowa dla rozbudowy Nabrzeża Zbożowego i Nabrzeża Wisłoujście. Wykonawca: WUPROHYD Sp. z o.o. – Umowa nr 003/DI/2015
Zadanie 6. Dokumentacja projektowa dla rozbudowy Nabrzeża Dworzec Drzewny. Wykonawca: TRACTEBEL ENGINEERING SA – Umowa nr 001/DI/2015

Zakres dokumentacji dla każdego zadania jest następujący:
– Uzyskanie materiałów niezbędnych do wniosku o zatwierdzenie oceny oddziaływania na środowisko
– Uzyskanie Decyzji środowiskowych dla przedsięwzięć w projekcie
– Projekt Zagospodarowania Terenu – koncepcja
– Projekt budowlany
– Projekt wykonawczy
– Uzyskanie materiałów niezbędnych do złożenia wniosku o wydanie pozwolenia na budowę
– Złożenie wniosków o wydanie pozwolenia na budowę,

Wsparcie projektu umożliwi przygotowanie dokumentacji projektowej dla inwestycji planowanych do współfinansowania w kolejnej perspektywie finansowej 2014-2020.

Fundusze z PARP

Poland Prize

Jesienią 2018 roku rozpoczął się I etap kolejnej edycji programu akceleracyjnego Poland Prize, w którym zgłosiło swój udział ponad 100 startupów z całego świata. Na drodze selekcji Zarząd Morskiego Portu Gdańsk wyróżnił dwa startupy (Geckomatics oraz LESS Industries), z którymi nawiązał współpracę. Zaproponowały one rozwiązania będące odpowiedzią na następujące wyzwania ZMPG:

 1. Utworzenie automatycznego systemu pomiaru, monitorowania i prezentacji danych dotyczących poziomu wód morskich w Porcie Gdańsk – ma na celu pozyskiwanie informacji o wysokości wody w Porcie w oparciu o bezprzewodowe czujniki (rozwiązanie przygotowane przez LESS Industries);
 2. Utworzenie złożonego systemu topografii terenów wchodzących w skład Portu Gdańsk – ma na celu usprawnienie procesu kontroli stanu nabrzeży poprzez mapowanie terenu za pomocą inteligentnych kamer (rozwiązanie przygotowane przez Geckomatics).

Obecnie prowadzone są rozmowy mające na celu doprecyzowanie sposobu realizacji zadań. W marcu 2019 startupy przystąpią do rzeczowej realizacji swoich rozwiązań. Zakończenie I etapu akceleracji ma nastąpić 31.05.2019.
II etap edycji Poland Prize będzie realizowany w okresie od 01.02.2019-31.12.2019.

 

ScaleUp II

W lutym 2019 r. Zarząd Morskiego Portu Gdańsk z firmą BlueDot Solutions podpisał umowę o współpracy w partnerstwie projektu „Space3ac Scale Up II” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 Osi priorytetowej II: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I Poddziałanie 2.5 Programy akceleracyjne.

Projekt będzie wspierał innowacyjne projekty z obszaru technologii kosmicznych, biogospodarki oraz smart city. Akcelerator przeznaczy pomoc o wartości do 1 500 000,00 zł na realizację tego celu.
Obecnie w ramach naboru do programu startupy zgłaszają swój udział. Zarząd Morskiego Portu Gdańsk S.A. opracował 4 wyzwania dla aspirujących startupów. Program ma być realizowany do 31 stycznia 2021 roku.