sygnet

Informacja o trybie i sposobie odbioru odpadów ze statków morskich w Porcie Gdańsk

 

Zarząd Morskiego Portu Gdańsk S.A. informuje, że stosownie do treści art. 37 pkt 8 ustawy z dnia 16 marca 1995 r. o zapobieganiu zanieczyszczenia morza przez statki (Dz.U.2023.0.1072), jeżeli kapitan, agent lub inny członek załogi statku nie stosuje się przepisów dotyczących zdawania odpadów do portowych urządzeń odbiorczych i nie informuje portu o odpadach, ściekach, pozostałościach z oczyszczania spalin i/lub pozostałościach ładunkowych przeznaczonych do zdania – nie przekazuje w wymaganym terminie informacji poprzez system kontrolno – informacyjny NSW, Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni może nałożyć administracyjne kary pieniężne. Wszelkie konsekwencje wynikające z niedotrzymania powyższych terminów jak również rezygnacji z usługi odbioru odpadów po wejściu do portu ponosi statek.

 • Odbiór odpadów ze statków morskich w Porcie Gdańsk odbywa się zgodnie z ustawą z dnia 12 maja 2022 o portowych urządzeniach do odbioru odpadów ze statków oraz zasadami określonymi w “Portowym planie gospodarowania odpadami ze statków w Porcie Gdańsk”.
 • Tryb i sposób odbioru odpadów obowiązuje wszystkie statki morskie korzystające z nabrzeży, znajdujących się w granicach portu, z wyjątkiem jednostek pływających Marynarki Wojennej, Straży Granicznej i Policji, statków pełniących specjalną służbę państwową oraz statków zwolnionych z obowiązku każdorazowego zdawania odpadów na podstawie decyzji Dyrektora Urzędu Morskiego.
 • Z obowiązku składania informacji o odpadach znajdujących się na statku przed zawinięciem do Portu Gdańsk zwolnione są statki o pojemności brutto (GT) poniżej 300 jednostek, statki rybackie, statki zabytkowe i rekreacyjne jednostki pływające o długości mniejszej niż 45 metrów, zgodnie z art. 10 ust. 4 ustawy z dnia 16 marca 1995 r. o zapobieganiu zanieczyszczania morza przez statki.
 • Odbiór odpadów odbywa się w sposób określony w niniejszej informacji.
 • Odbioru odpadów ze statków dokonują firmy, które są wskazane na stronie internetowej Zarządu Morskiego Portu Gdańsk S.A.
 • Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów żywnościowych Odbiorca realizuje w trybie zatwierdzonym przez Powiatowego Lekarza Weterynarii.
 • Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów ze statków objętych kwarantanną sanitarną następuje według zaleceń Państwowego Granicznego Inspektora Sanitarnego.
 • Zasady rozliczeń oraz ceny jednostkowe znajdują się w Cenniku usług portowych odbioru i zagospodarowania odpadów ze statków umieszczonym na stronie internetowej ZMPG S.A. pod adresem: www.portgdansk.pl/biznes/uslugi/taryfy-portowe/
 • Jeżeli kapitan, agent lub inny członek załogi statku nie stosuje się przepisów dotyczących zdawania odpadów do portowych urządzeń odbiorczych i nie informuje portu o odpadach, ściekach, pozostałościach z oczyszczania spalin i/lub pozostałościach ładunkowych przeznaczonych do zdania – nie przekazuje w wymaganym terminie informacji poprzez system kontrolno – informacyjny NSW, Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni może nałożyć administracyjne kary pieniężne. Wszelkie konsekwencje wynikające z niedotrzymania powyższych terminów jak również rezygnacji z usługi odbioru odpadów po wejściu do portu ponosi statek.
 • Nadzór nad przestrzeganiem zasad odbioru odpadów w Porcie Gdańsk pełni Dział Ochrony Środowiska ZMPG S.A.

Procedury odbioru odpadów:

 1. Kapitan statku lub Agent statku, przed zawinięciem statku do Portu Gdańsk, przekazuje informację o wszelkich odpadach, ściekach, pozostałościach z oczyszczania spalin i/lub pozostałościach ładunkowych przeznaczonych do zdania do portowych urządzeń odbiorczych, za pomocą systemu kontrolno-informacyjnego dla portów polskich (NSW).
  Kapitan lub Agent statku odpowiadają za prawdziwość danych wprowadzanych do formularza w systemie NSW, w tym co do rodzaju, ilości oraz składu ww. odpadów znajdujących się na statku.
 2. Kapitan lub Agent statku niezawijającego do Portu Gdańsk, w celu zdania odpadów, pozostałości z oczyszczania spalin i/lub pozostałości ładunkowych do portowych urządzeń odbiorczych powiadamia Dyspozytora Portu o odpadach, pozostałościach z oczyszczania spalin i/lub pozostałościach ładunkowych przeznaczonych do zdania, za pomocą „Formularza informacji o odpadach znajdujących się na statku przed zawinięciem do Portu Gdańsk (dla jednostek niezawijających do Portu Gdańsk)”, wypełnionego on-line lub wypełnionego i przesłanego pocztą elektroniczną lub faksem. Ww. formularz dostępny jest na stronie internetowej ZMPG S.A., pod adresem: https://www.portgdansk.pl/biznes/uslugi/odbior-odpadow/
 3. Dyspozytor Portu niezwłocznie powiadamia Odbiorcę o odpadach, ściekach, pozostałościach z oczyszczania spalin i/lub pozostałościach ładunkowych do odebrania wypełniając formularz Informacji o odpadach do odebrania, różny ze względu na rodzaj odbieranych odpadów.
 4. Odbiorca zobowiązany jest do ustalenia z przedstawicielem statku dokładnego terminu odbioru odpadów.

 

Ogólny schemat przekazywania informacji na temat odbioru odpadów ze statków

Procedury przepływu dokumentów:

 1. Odbiorca, po odebraniu odpadów, ścieków, pozostałości z oczyszczania spalin i/lub pozostałości ładunkowych ze statku wypełnia Pokwitowanie odbioru odpadów (dla odpadów stałych, olejowych, ścieków oraz pozostałości z oczyszczania spalin) lub na Pokwitowaniu odbioru pozostałości ładunku (dla pozostałości ładunkowych), potwierdzające rodzaj i ilość odebranych odpadów, ścieków, pozostałości z oczyszczania spalin i/lub pozostałości ładunkowych oraz czas oczekiwania. Pokwitowanie odbioru odpadów i/lub Pokwitowanie odbioru pozostałości ładunku musi zostać podpisane przez upoważnionego przedstawiciela statku i Odbiorcę. Podpisanie ww. dokumentów wymaga zachowania formy pisemnej, w tym dopuszcza się podpisanie za pośrednictwem drogi elektronicznej, tj. Odbiorca po odebraniu odpadów ze statku wypełnia Pokwitowanie odbioru odpadów i/lub Pokwitowanie odbioru pozostałości ładunku i przesyła zeskanowany dokument lub dostarcza osobiście do przedstawiciela armatora – Agenta morskiego. Agent morski podpisuje dokument otrzymany online lub osobiście i skan podpisanego dokumentu przesyła lub przekazuje osobiście do przedstawiciela Odbiorcy, co potwierdza wykonanie usługi.
 2. Podpisane Pokwitowania odbioru odpadów i/lub Pokwitowania odbioru pozostałości ładunku są każdorazowo przekazywane przez Odbiorcę, najpóźniej pierwszego dnia roboczego (bez zbędnej zwłoki) po uzyskaniu potwierdzenia wykonania usługi, do Działu Fakturowania ZMPG S.A. (oplatyportowe@portgdansk.pl) oraz do Działu Ochrony Środowiska ZMPG S.A. (odpady-srodowisko@portgdansk.pl).
 3. Pokwitowanie odbioru odpadów i Pokwitowanie odbioru pozostałości ładunku muszą zawierać prawidłowe nazwy Przedstawiciela armatora – Agenta morskiego i informację o dokładnych warunkach, w których zostały odebrane odpady.
 4. Odbiorca sporządza zestawienie ilości i rodzajów odpadów, pozostałości z oczyszczania spalin i/lub pozostałości ładunkowych, odebranych ze statków zawijających do Portu w miesiącu rozliczeniowym, które przesyła w edytowalnej wersji elektronicznej na adres mailowy odpady-srodowisko@portgdansk.pl do 7. dnia następnego miesiąca rozliczeniowego.
 5. Odbiorca sporządza formularz „Protokołu odbioru wykonania usługi” i przekazuje do wskazanego pracownika ZMPG S.A. dołączając Pokwitowania odprowadzenia odpadów i/lub Pokwitowania odprowadzenia pozostałości ładunku – w terminie do 7 dnia następnego miesiąca rozliczeniowego.
 6. Protokół odbioru wykonania usługi jest zatwierdzany przez wskazanego pracownika ZMPG S.A, po uprzednim sprawdzeniu zgodności dokumentu z raportem Działu Fakturowania. Protokół odbioru stanowi podstawę do wystawienia faktury.

Wszystkie podmioty, biorące udział w procedurze odbioru odpadów ze statków (kapitanowie statków, agenci, odbiorcy odpadów i inni zainteresowani) mogą uzyskać informacje jak również zgłosić uwagi czy nieprawidłowości w funkcjonowaniu portowych urządzeń odbiorczych odpowiednim służbom ZMPG S.A.

W przypadku stwierdzenia przez kapitana statku zawijającego do portu lub przystani morskiej, niewłaściwego funkcjonowania portowych urządzeń odbiorczych lub niepoinformowania przez podmiot zarządzający portem lub przystanią morską o tym fakcie kapitana statku, kapitan wtedy ma prawo zgłosić nieprawidłowości do Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni, właściwego ze względu na położenie portu lub przystani morskiej, za pomocą formularza Międzynarodowej Organizacji Morskiej, sygnatura: MEPC.1/Circ.834/Rev.1 Appendix I.  Formularz  dostępny jest na stronie ZMPG S.A., pod adresem: https://www.portgdansk.pl/biznes/uslugi/odbior-odpadow/, oraz na stronie Urzędu Morskiego w Gdyni.

Informacja o niewystarczającej przepustowości urządzeń odbiorczych

W przypadku braku możliwości przyjęcia określonych rodzajów i ilości odpadów ze statku do portowych urządzeń odbiorczych kapitan statku lub jego agent otrzyma od Zespołu Głównego Dyspozytora Portu  informację o tym fakcie, niezwłocznie po przekazaniu powiadomienia o zamiarze zdania odpadów. Jednocześnie wskazany zostanie najbliższy port lub przystań morska gotowa do odbioru odpadów oraz pozostałości ładunkowych ze statku.

Dane kontaktowe osób realizujących w Zarządzie Morskiego Portu Gdańsk S.A. działania związane z nadzorem nad prawidłowym przebiegiem procesu gospodarowania odpadami
i pozostałościami ładunkowymi ze statków:

Sprawy ogólne związane z gospodarowaniem odpadami ze statków i ochroną środowiska – Dział Ochrony Środowiska:

Tomasz Kolicki
tel.: (+48) 58 737 93 17
e-mail: odpady-srodowisko@portgdansk.pl

Agata Miecznikowska
tel.: (+48) 58 737 93 12
e-mail: odpady-srodowisko@portgdansk.pl

Marta Bystrzanowska
tel.: (+48) 58 737 96 65
e-mail: odpady-srodowisko@portgdansk.pl

Sprawy rozliczeniowe:
Dział Fakturowania ZMPG S.A.
tel.: (+48) 58 737 95 74
e-mail: oplatyportowe@portgdansk.pl

Koordynacja zgłoszonych formularzy:

Zespół Głównego Dyspozytora Portu
tel: (+48) 58 737 64 83/84, 58 737 93 05
e-mail: odpady@portgdansk.pl

Pytania i Reklamacje:
e-mail: reklamacje@portgdansk.pl (podając w tytule nazwę statku)

 

Wykaz odbiorców odpadów

W Porcie Gdańsk do odbioru poszczególnych rodzajów odpadów upoważnione są następujące firmy:

Odpady olejowe i ich mieszaniny oraz pozostałości z oczyszczania spalin:

ECO POINT P.S.A.

Osoba odpowiedzialna:Sara Lemańska
Telefon komórkowy:(+48) 509 985 723
E-mail:biuro@ecopoint.pl

 

Osoba odpowiedzialna:Romuald Tyka
Telefon komórkowy:(+48) 661 609 708
E-mail:biuro@ecopoint.pl

 

Osoba odpowiedzialna:Filip Jarząbek
Telefon komórkowy:(+48) 509 983 846
E-mail:biuro@ecopoint.pl

 

Odpady stałe:

PreZero Service Północ Sp. z o.o.

Osoba odpowiedzialna:Dyspozytor PreZero Service Północ Sp. z o.o.
Telefon komórkowy:(+48) 515 224 293
E-mail:d.prsp.pl@prezero.com

 

Ścieki sanitarne:

Gdańskie Wodociągi Sp.a.

Osoba odpowiedzialna:Wojciech Bławat
Telefon komórkowy:(+48) 694 408 778
E-mail:Wojciech.Blawat@gdanskiewodociagi.pl

Pozostałości ładunkowe:

a) W przypadku zgłoszenia realizowanego przez ZMPG S.A.:

ECO POINT P.S.A.

Osoba odpowiedzialna:Mariusz Lemański
Telefon komórkowy:(+48) 570 168 168
E-mail:m.lemanski@ecopoint.pl

 

b) W przypadku zgłoszenia realizowanego na bezpośrednie zlecenie przedstawiciela statku wg obowiązującej procedury stanowiącej załącznik nr 2:

ECO POINT P.S.A.

Osoba odpowiedzialna:Mariusz Lemański
Telefon komórkowy:(+48) 570 168 168
E-mail:m.lemanski@ecopoint.pl

 

PreZero Service Północ Sp. z o.o.

Osoba odpowiedzialna:Beata Wierzbicka
Telefon:(+48) 309 00 00 wew. 346
Telefon komórkowy:(+48) 514 795 249
E-mail:beata.wierzbicka@prezero.com

 

Comal Sp. z o.o.

Osoba odpowiedzialna:Agnieszka Roszkowska
Telefon komórkowy:(+48) 503 433 344
E-mail:a.roszkowska@comal.pl

 

Oiler Sp. z o.o.

Osoba odpowiedzialna:Kamila Ramczyk
Telefon komórkowy:(+48) 538 458 198, (+48) 572 346 490
E-mail:gdynia@oiler.pl

 

Ran-Sigma Sp. z o.o.

Osoba odpowiedzialna:Martyna Żandarska
Telefon komórkowy:(+48) 606 670 965
E-mail:m.zandarska@ransigma.pl

 

 

Załączniki: