sygnet

Informacja o trybie i sposobie odbioru odpadów ze statków morskich w Porcie Gdańsk

 

Komunikat dla Agentów

Szanowni Państwo,

Zarząd Morskiego Portu Gdańsk S.A. informuje, że z dniem 1 kwietnia 2023 r. zostaje wprowadzony nowy sposób rozliczania za odbiór odpadów ze statków.

Zasady rozliczeń oraz ceny jednostkowe znajdują się w Cenniku usług portowych odbioru i zagospodarowania odpadów ze statków umieszczonym na stronie internetowej ZMPG S.A. pod adresem:
www.portgdansk.pl/biznes/uslugi/taryfy-portowe/

 

 • Odbiór odpadów ze statków morskich w Porcie Gdańsk odbywa się zgodnie z Ustawą z dnia 12 września 2002 o portowych urządzeniach do odbioru odpadów oraz pozostałości ładunkowych ze statków oraz zasadami określonymi w “Portowym planie gospodarowania odpadami oraz pozostałościami ładunkowymi ze statków w Porcie Gdańsk”.
 • Tryb i sposób odbioru odpadów obowiązuje wszystkie statki morskie korzystające z nabrzeży, znajdujących się w granicach portu, z wyjątkiem jednostek pływających Marynarki Wojennej, Straży Granicznej i Policji, statków pełniących specjalną służbę państwową oraz statków zwolnionych z obowiązku każdorazowego zdawania odpadów na podstawie decyzji Dyrektora Urzędu Morskiego
 • Odbiór odpadów odbywa się wyłącznie w określonym trybie i sposobie
 • Odbioru odpadów ze statków dokonują firmy, które są wymienione na stronie internetowej Zarządu Morskiego Portu Gdańsk
 • Odbiór odpadów ze statków objętych kwarantanną sanitarną następuje według zaleceń Państwowego Granicznego Inspektora Sanitarnego
 • Nadzór nad przestrzeganiem zasad odbioru odpadów w Porcie Gdańsk pełni Zespół Ochrony Środowiska i Utrzymania Terenów ZMPG SA

Zarząd Morskiego Portu Gdańsk S.A. włączając się w międzynarodowy system odbioru odpadów ze statków oraz stwarzając instrumenty techniczne i ekonomiczne motywuje kapitanów/agentów statków do zdawania odpadów oraz pozostałości ładunkowych ze statków do urządzeń odbiorczych dostępnych w porcie, wpływa na minimalizację odpadów zrzucanych do morza przez ich użytkowników, a tym samym przyczynia się do zachowania niezastąpionej wartości ekologicznej środowiska wodnego obszaru Morza Bałtyckiego oraz jego wyjątkowych hydrograficznych właściwości. Działając wspólnie mamy szansę ochrony, a także polepszenia stanu otaczającego nas środowiska przywracając mu jego ekologiczną równowagę.

ZMPG SA informuje, że stosownie do treści art. 37 pkt 8 ustawy z dnia 16 marca 1995 r. o zapobieganiu zanieczyszczenia morza przez statki (Dz. U. z 2015 r. poz. 243) jeżeli kapitan lub inny członek załogi statku nie stosuje się do obowiązków, narusza przepisy dotyczące zdawania odpadów do portowych urządzeń odbiorczych i nie informuje portu o odpadach znajdujących się na statku lub pozostałościach ładunkowych – podlega karze pieniężnej do wysokości ok. 70 000 zł, wymierzanej przez Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni.

Zespół Głównego Dyspozytora Portu Gdańsk
Dyspozytor Portu
Tel.: (+48) 58 737 64 87, (+48) 58 737 93 05
Fax: (+48) 58 737 63 76
E-mail: odpady@portgdansk.pl

 

Procedury odbioru odpadów

 • Kapitan statku lub agent w jego imieniu, przed zawinięciem statku do Portu Gdańsk, przekazuje informację o odpadach lub ściekach przeznaczonych do zdania do portowych urządzeń odbiorczych, za pomocą systemu kontrolno-informacyjnego dla portów polskich (SafeSeaNet).
 • Kapitan lub agent statku odpowiadają za prawdziwość danych wprowadzanych do formularza w systemie SafeSeaNet, co do rodzaju, ilości oraz składu odpadów znajdujących się na statku.
  • przynajmniej na 24 godz. przed wejściem statku do portu
  • natychmiast po uzyskaniu przez kapitana statku informacji określającej port przeznaczenia, jeżeli jest ona niedostępna na 24 godz. przed przybyciem do portu
  • najpóźniej w momencie wyjścia z ostatniego portu, jeżeli czas podróży do portu przeznaczenia jest krótszy niż 24 godz.
 • Kapitan lub agent statku nie zawijającego do portu – w celu zdania odpadów do portowych urządzeń odbiorczych powiadamia Dyspozytora Portu o odpadach lub ściekach przeznaczonych do zdania, w formie FORMULARZA 1 wypełnionego online (kliknij, aby przejść do systemu online) lub wypełnionego i przesłanego pocztą elektroniczną lub faksem:*

* w/w procedurę należy zastosować również w przypadku awarii systemu SafeSeaNet

Ogólny schemat przekazywania informacji na temat odbioru odpadów ze statków

Wszelkie konsekwencje wynikające z niedotrzymania powyższych terminów jak również rezygnacji z usługi odbioru odpadów po wejściu do portu ponosi statek.

W przypadku naruszenia przez kapitana, agenta lub innego członka załogi statku przepisów dotyczących zdawania odpadów do portowych urządzeń odbiorczych i nie informowania portu o odpadach znajdujących się na statku lub pozostałościach ładunkowych – nie przekazywania w wymaganym terminie informacji poprzez system monitorowania i informacji o ruchu statków SSN SafeSeaNet, grożą im administracyjne kary pieniężne wymierzane przez Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni [Dz.U.2012.1244 Ustawa z dnia 16 marca 1995 r. o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki].

Z obowiązku składania informacji o odpadach znajdujących się na statku przed zawinięciem do Portu Gdańsk zwolnione są:

 • statki rybackie,
 • statki sportowe uprawnione do przewozu mniej niż 12 osób.

Dokładny termin odbioru odpadów ze statku ustala “Odbiorca” z kapitanem statku lub jego Agentem.

Statek lub jego agent otrzymuje potwierdzoną obustronnie kartę przekazania odpadów lub ścieków, wystawioną przez “Odbiorcę”, zawierającą informację o rodzaju i ilości odebranych odpadów lub ścieków oraz datę odbioru.

ZMPG S.A. posiada 5 stałych punktów odbioru ścieków na Nabrzeżu Obrońców Westerplatte o przepustowości 40 m3/h.

Odbiór ścieków z punktów odbiorczych ze statków dot. głównie statków pasażerskich, które zatrzymują się (cumują) na Nabrzeżu Obrońców Westerplatte.

Informacje dotyczące formalności związanych z procedurą odbioru odpadów oraz pozostałości ładunkowych ze statków

Wszystkie podmioty, biorące udział w procedurze odbioru odpadów ze statków (kapitanowie statków, agenci, odbiorcy odpadów i inni zainteresowani) mogą uzyskać informacje jak również zgłosić uwagi czy nieprawidłowości w funkcjonowaniu portowych urządzeń odbiorczych odpowiednim służbom ZMPG SA.

Sprawy ogólne związane z gospodarowaniem odpadami ze statków i ochroną środowiska:
Tomasz Kolicki – Lider ds. Ochrony Środowiska
Zespół ds. ochrony środowiska i Utrzymania Terenów
Tel. (+48) 58 737 93 17
e-mail: odpady-srodowisko@portgdansk.pl

Koordynacja zgłoszonych formularzy
Krzysztof Janiak
Zespół Głównego Dyspozytora Portu
Tel.: (+48) 58 737 64 83/84

Sprawy rozliczeniowe
Iwona Węgierska
Dział Rozliczeń i Fakturowania
Tel.: (+48) 58 737 95 74
E-mail: iwona.wegierska@portgdansk.pl

Procedury dotyczące składania sprawozdań o domniemanych nieprawidłowościach związanych z funkcjonowaniem portowych urządzeń odbiorczych

W przypadku stwierdzenia przez kapitana statku zawijającego do Portu Gdańsk niewłaściwego funkcjonowania portowych urządzeń odbiorczych lub nieinformowania przez Zarząd Morskiego Portu Gdańsk SA o tym fakcie, kapitan ma prawo zgłosić nieprawidłowości do Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni – przy pomocy FORMULARZA 4 (Znowelizowany, ujednolicony format raportowania o domniemanych brakach portowych urządzeń odbiorczych) dostępnego na stronie internetowej ZMPG SA lub bezpośrednio na stronie Urzędu Morskiego w Gdyni.

Informacja o niewystarczającej przepustowości urządzeń odbiorczych

W przypadku braku możliwości przyjęcia określonych rodzajów i ilości odpadów ze statku do portowych urządzeń odbiorczych, kapitan statku lub jego agent otrzyma od Dyspozytora Portu informację niezwłocznie po przekazaniu powiadomienia o zamiarze zdania odpadów. Wskazany zostanie także najbliższy port lub przystań morska gotowa do odbioru odpadów oraz pozostałości ładunkowych ze statku.

Wykaz odbiorców odpadów
W Porcie Gdańsk do odbioru poszczególnych rodzajów odpadów upoważnione są następujące firmy:

Odpady olejowe i ich mieszaniny oraz Pozostałości z oczyszczania spalin:

ECO POINT Sp. z o.o. Sp.k.
Osoba odpowiedzialna:Sara Lemańska
Telefon komórkowy:(+48) 509 985 723
E-mail:biuro@ecopoint.pl
Osoba odpowiedzialna:Romuald Tyka
Telefon komórkowy:(+48) 661 609 708
E-mail:biuro@ecopoint.pl
Osoba odpowiedzialna:Filip Jarząbek
Telefon komórkowy:(+48) 509 983 846
E-mail:biuro@ecopoint.pl

Odpady stałe:

PreZero Service Północ Sp. z o.o.
Osoba odpowiedzialna: Agnieszka Marchlewska
Telefon: (+48) 309 02 37
Telefon komórkowy: (+48) 515 224 673
E-mail: agnieszka.marchlewska@suez.com

Ścieki sanitarne:

SAUR Neptun Gdańsk S.A.
Osoba odpowiedzialna: Wojciech Bławat
Telefon komórkowy: (+48) 606 800 183
E-mail: Wojciech.Blawat@sng.com.pl

Wykaz odbiorców pozostałości ładunkowych [dokument PDF, 168 Kb, Adobe Reader]

Dokładny termin odbioru odpadów ze statku ustala “Odbiorca” z kapitanem statku lub jego Agentem.

 

Substancje zubożające warstwę ozonową – więcej informacji

Odpady produktów spożywczych – więcej informacji

Aktualny plan gospodarowania odpadami i pozostałościami ze statków w Porcie Gdańsk
– styczeń 2022 r.