sygnet

Informacja o trybie i sposobie odbioru odpadów ze statków morskich w Porcie Gdańsk

 • Odbiór odpadów ze statków morskich w Porcie Gdańsk odbywa się zgodnie z Ustawą z dnia 12 września 2002 o portowych urządzeniach do odbioru odpadów oraz pozostałości ładunkowych ze statków (Dz. U. Nr 166 z 2002 roku, poz. 1361) oraz zasadami określonymi w “Portowym planie gospodarowania odpadami oraz pozostałościami ładunkowymi ze statków” zatwierdzonym decyzją Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego nr DROŚ-SO.7240.10.2017 z dnia 03.10.2017 r.
 • Tryb i sposób odbioru odpadów obowiązuje wszystkie statki morskie korzystające z nabrzeży, znajdujących się w granicach portu, z wyjątkiem jednostek pływających Marynarki Wojennej, Straży Granicznej i Policji, statków pełniących specjalną służbę państwową oraz statków zwolnionych z obowiązku każdorazowego zdawania odpadów na podstawie decyzji Dyrektora Urzędu Morskiego
 • Odbiór odpadów odbywa się wyłącznie w określonym trybie i sposobie
 • Odbioru odpadów ze statków dokonują wyłącznie wymienione firmy
 • Odbiór odpadów ze statków objętych kwarantanną sanitarną następuje według zaleceń Państwowego Granicznego Inspektora Sanitarnego
 • Nadzór nad przestrzeganiem zasad odbioru odpadów w Porcie Gdańsk pełni Zespół Ochrony Środowiska ZMPG SA

ZMPG SA informuje, że stosownie do treści art. 37 pkt 8 ustawy z dnia 16 marca 1995 r. o zapobieganiu zanieczyszczenia morza przez statki (Dz. U. z 2015 r. poz. 243) jeżeli kapitan lub inny członek załogi statku nie stosuje się do obowiązków, narusza przepisy dotyczące zdawania odpadów do portowych urządzeń odbiorczych i nie informuje portu o odpadach znajdujących się na statku lub pozostałościach ładunkowych – podlega karze pieniężnej do wysokości ok. 70 000 zł, wymierzanej przez Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni.

Kontakt:
Dyspozytor Portu
Tel.: (+48) 58 737 64 87, (+48) 58 737 93 05
Fax: (+48) 58 737 63 76
E-mail: odpady@portgdansk.pl

Specjalista ds. Ochrony Środowiska

Tel.: (+48) 58 737 93 12

 

Procedury odbioru

ZMPG SA informuje, że zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1069/2009 z dnia 21 października 2009 r. określającym przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi i uchylającym rozporządzenie (WE) nr 1774/2002 (rozporządzenie o produktach ubocznych pochodzenia zwierzęcego) – odpady gastronomiczne kategorii 1 muszą być umieszczane w hermetycznych opakowaniach lub zakrytych, zabezpieczonych przed wyciekami, bezzwrotnych pojemnikach opatrzonych etykietą z napisem “kat.1 – wyłącznie do usunięcia” lub w języku angielskim “cat.1 – strictly to removal”.
ZMPG SA przypomina również o obowiązku zgłaszania zamiaru zdania odpadów kategorii 1 w systemie PHICS.

Uwaga:
Zgodnie z ww. rozporządzeniem oraz zgodnie z Rozporządzeniem Komisji WE Nr 132/2008 z dnia 14.02.2008 r. zmieniającym rozporządzenie nr 745/2004 ustanawiające środki w odniesieniu do przewozu produktów pochodzenia zwierzęcego, przeznaczonych do indywidualnego spożycia, przez produkty uboczne pochodzenia zwierzęcego (tzw. kategoria 1, w zakresie odbioru odpadów ze statków) należy rozumieć:

 • odpady cateringowe z międzynarodowych środków transportu, to znaczy odpady kuchenne ze statków,
 • produkty pochodzenia zwierzęcego, przeznaczone do indywidualnego spożycia, przywożone z krajów trzecich (tzw. odpady kanapkowe).

Odpady gastronomiczne kategorii 1 – to odpady żywnościowe, zawierające produkty uboczne pochodzenia zwierzęcego, pochodzące ze środków transportu międzynarodowego, to jest ze statków przypływających z państw trzecich (niebędących członkami Unii Europejskiej).

 • Kapitan statku lub agent w jego imieniu, przed zawinięciem statku do Portu Gdańsk, przekazuje informację o odpadach lub ściekach przeznaczonych do zdania do portowych urządzeń odbiorczych, za pomocą systemu kontrolno-informacyjnego dla portów polskich (PHICS).
 • Kapitan lub agent statku odpowiadają za prawdziwość danych wprowadzanych do formularza w systemie PHICS, co do rodzaju, ilości oraz składu odpadów znajdujących się na statku.
  • przynajmniej na 24 godz. przed wejściem statku do portu
  • natychmiast po uzyskaniu przez kapitana statku informacji określającej port przeznaczenia, jeżeli jest ona niedostępna na 24 godz. przed przybyciem do portu
  • najpóźniej w momencie wyjścia z ostatniego portu, jeżeli czas podróży do portu przeznaczenia jest krótszy niż 24 godz.
 • Kapitan lub agent statku nie zawijającego do portu – w celu zdania odpadów do portowych urządzeń odbiorczych powiadamia Dyspozytora Portu o odpadach lub ściekach przeznaczonych do zdania, w formie FORMULARZA 1 wypełnionego online (kliknij, aby przejść do systemu online) lub wypełnionego i przesłanego pocztą elektroniczną lub faksem:*

* w/w procedurę należy zastosować również w przypadku awarii systemu PHICS

Wszelkie konsekwencje wynikające z niedotrzymania powyższych terminów jak również rezygnacji z usługi odbioru odpadów po wejściu do portu ponosi statek.

W przypadku naruszenia przez kapitana, agenta lub innego członka załogi statku przepisów dotyczących zdawania odpadów do portowych urządzeń odbiorczych i nie informowania portu o odpadach znajdujących się na statku lub pozostałościach ładunkowych – nie przekazywania w wymaganym terminie informacji poprzez system kontrolno-informacyjny PHICS, grożą im administracyjne kary pieniężne wymierzane przez Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni [Dz.U.2012.1244 Ustawa z dnia 16 marca 1995 r. o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki].

 • Z obowiązku składania informacji o odpadach znajdujących się na statku przed zawinięciem do Portu Gdańsk zwolnione są:
  • statki rybackie
  • statki sportowe uprawnione do przewozu mniej niż 12 osób
 • Dokładny termin odbioru odpadów ze statku ustala “Odbiorca” z kapitanem statku lub jego Agentem
 • Statek lub jego agent otrzymuje potwierdzoną obustronnie kartę przekazania odpadów lub ścieków, wystawioną przez “Odbiorcę”, zawierającą informację o rodzaju i ilości odebranych odpadów lub ścieków oraz datę odbioru

Istotne uwagi

Substancje zubożające warstwę ozonową

ZMPG SA nie zapewnia odbioru odpadów zawierających substancje zubożające warstwę ozonową. Podmiot dokonujący naprawy, wymiany, montażu lub demontażu znajdujących się na statku urządzeń i instalacji zawierających substancje kontrolowane określone w Załączniku I do rozporządzenia WE nr 1005/2009 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 września 2009 r. w sprawie substancji zubożających warstwę ozonową (Dz.Urz.UE.L 2009 Nr 286, str. 1) jest obowiązany do zapewnienia odbioru odpadów powstających w trakcie swojej działalności.

Informacje dotyczące formalności związanych z procedurą odbioru odpadów oraz pozostałości ładunkowych ze statków

Informacje dotyczące formalności związanych z procedurą odbioru odpadów oraz pozostałości ładunkowych ze statków są dostępne na stronie internetowej Portu Gdańsk: www.portgdansk.pl

Wszystkie podmioty, biorące udział w procedurze odbioru odpadów ze statków (kapitanowie statków, agenci, odbiorcy odpadów i inni zainteresowani) mogą uzyskać informacje jak również zgłosić uwagi czy nieprawidłowości w funkcjonowaniu portowych urządzeń odbiorczych odpowiednim służbom ZMPG SA.

 • Sprawy ogólne
  Agnieszka Roszkowska
  Specjalista ds. Ochrony Środowiska
  Tel.: (+48) 58 737 93 12
  E-mail: agnieszka.roszkowska@portgdansk.pl
 • Koordynacja zgłoszonych formularzy
  Krzysztof Janiak
  Zespół Głównego Dyspozytora Portu
  Tel.: (+48) 58 737 64 83/84
 • Sprawy rozliczeniowe
  Iwona Węgierska
  Dział Rozliczeń i Fakturowania
  Tel.: (+48) 58 737 95 74
  E-mail: iwona.wegierska@portgdansk.pl

Procedury dotyczące składania sprawozdań o domniemanych nieprawidłowościach związanych z funkcjonowaniem portowych urządzeń odbiorczych

W przypadku stwierdzenia przez kapitana statku zawijającego do Portu Gdańsk niewłaściwego funkcjonowania portowych urządzeń odbiorczych lub nieinformowania przez Zarząd Morskiego Portu Gdańsk SA o tym fakcie, kapitan ma prawo zgłosić nieprawidłowości do Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni – przy pomocy FORMULARZA 4 (Znowelizowany, ujednolicony format raportowania o domniemanych brakach portowych urządzeń odbiorczych) dostępnego na stronie internetowej ZMPG SA lub bezpośrednio na stronie Urzędu Morskiego w Gdyni.

Informacja o niewystarczającej przepustowości urządzeń odbiorczych

W przypadku braku możliwości przyjęcia określonych rodzajów i ilości odpadów ze statku do portowych urządzeń odbiorczych, kapitan statku lub jego agent otrzyma od Dyspozytora Portu informację niezwłocznie po przekazaniu powiadomienia o zamiarze zdania odpadów. Wskazany zostanie także najbliższy port lub przystań morska gotowa do odbioru odpadów oraz pozostałości ładunkowych ze statku.

Informacja dotycząca wód balastowych

W związku z przewidywanym wejściem w życie w najbliższych latach Międzynarodowej konwencji o kontroli i postępowaniu ze statkowymi wodami balastowymi i osadami, 2004 (Konwencja BWM), ZMPG SA zwraca się z prośbą o wypełnianie przez kapitana statku lub jego agenta formularza sprawozdawczego ws. wód balastowych.
Wykaz odbiorców odpadów
W Porcie Gdańsk do odbioru poszczególnych rodzajów odpadów upoważnione są następujące firmy:

Odpady olejowe i ich mieszaniny:

“Comal” Sp. z o.o.
Osoba odpowiedzialna:Andrzej Czerwicki
Telefon:(+48) 58 511 90 90
Telefon komórkowy:(+48) 506 08 35 98
Fax:(+48) 58 324 91 69
E-mail:ac@comal.com.pl
office@comal.com.pl

 

Odpady stałe:

SUEZ PÓŁNOC Sp. z o.o.
Osoba odpowiedzialna:Wojciech Ryndak
Telefon:(+48) 309 00 15
Telefon komórkowy:(+48) 607 80 87 75
Fax:(+48) 309 02 33
E-mail:wojciech.ryndak@suez.com

 

Pozostałości ładunkowe:

SUEZ PÓŁNOC Sp. z o.o.
Osoba odpowiedzialna:Wojciech Ryndak
Telefon:(+48) 309 00 15
Telefon komórkowy:(+48) 607 80 87 75
Fax:(+48) 309 02 33
E-mail:wojciech.ryndak@suez.com

 

“Comal” Sp. z o.o.
Osoba odpowiedzialna:Andrzej Czerwicki
Telefon:(+48) 58 511 90 90
Telefon komórkowy:(+48) 506 08 35 98
Fax:(+48) 58 324 91 69
E-mail:ac@comal.com.pl
office@comal.com.pl

 

Port Service Sp. z o.o.
Osoba odpowiedzialna:Jarosław Broda
Telefon:(+48) 58 343 61 06
Telefon komórkowy:(+48) 608 00 61 65
Fax:(+48) 58 343 74 02
E-mail:jbroda@portservice.com.pl

 

Ship-Service SA
Osoba odpowiedzialna:Aneta Babiak
Telefon:(+48) 91 424 38 23
Telefon komórkowy:(+48) 693 71 98 93
Fax:(+48) 91 424 38 31
E-mail:odpady.szczecin@ship-service.pl

 

Ran-Sigma Sp. z o.o.
Osoba odpowiedzialna:Anna Nowicka
Telefon:(+48) 74 840 21 91
Fax:(+48) 74 840 82 15
E-mail:ran.sigma@poczta.fm

 

Remondis Sp. z o.o.
Osoba odpowiedzialna:Krzysztof Rudziński
Telefon:(+48) 801 561 461
Telefon komórkowy:(+48) 691 25 00 77
Fax:(+48) 58 622 01 08
E-mail:krzysztof.rudzinski@remondis.pl

 

Eco Point Sp. z o.o. Sp. K.
Osoba odpowiedzialna:Michał Kupper
Telefon:(+48) 58 307 21 39
Telefon komórkowy:(+48) 500 657 247
E-mail:biuro@ecopoint.pl

 

Oiler Sp. z o.o.
Osoba odpowiedzialna:Mirosław Ciesielski
Tomasz Sikorski
Telefon komórkowy:(+48) 572 342 560
(+48) 602 610 956
E-mail:gdynia@oiler.pl

 

Ścieki sanitarne:

“Aqua Port” Sp. z o.o.
Osoba odpowiedzialna:Sylwia Plichta
Telefon komórkowy:(+48) 601 672 755
Fax:(+48) 58 737 64 48
E-mail:sylwiaplichta@gdansk.home.pl

 

Pozostałości z oczyszczania spalin:

“Comal” Sp. z o.o.
Osoba odpowiedzialna:Andrzej Czerwicki
Telefon:(+48) 58 511 90 90
Telefon komórkowy:(+48) 506 08 35 98
Fax:(+48) 58 324 91 69
E-mail:ac@comal.com.pl
office@comal.com.pl

Dokładny termin odbioru odpadów ze statku ustala “Odbiorca” z kapitanem statku lub jego Agentem.

Decyzja Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego nr DROŚ-SO.7240.10.2017 z dnia 03.10.2017 r. o zatwierdzeniu "Portowego planu gospodarowania odpadami oraz pozostałościami ładunkowymi ze statków" [dokument PDF, 83.01 Kb, Adobe Reader]

Formularz informacji o odpadach znajdujących się na statku przed zawinięciem do Portu Gdańsk (dla jednostek nie zawijających do Portu Gdańsk) [dokument PDF, 134.60 Kb, Adobe Reader]

Formularz informacji o odpadach znajdujących się na statku przed zawinięciem do Portu Gdańsk (dla jednostek nie zawijających do Portu Gdańsk) [dokument DOC, 41.50 Kb]

Znowelizowany, ujednolicony format raportowania o domniemanych brakach portowych urządzeń odbiorczych [dokument PDF, 280.76 Kb, Adobe Reader]

Znowelizowany, ujednolicony format raportowania o domniemanych brakach portowych urządzeń odbiorczych [dokument DOC, 67.00 Kb]

Formularz sprawozdawczy ws. wód balastowych [dokument PDF, 105.34 Kb, Adobe Reader]

Formularz sprawozdawczy ws. wód balastowych [dokument DOC, 59.50 Kb]