Przewodnik po służbach kontrolnych

 

grupy
icon

Port Gdańsk

Służby kontrolne

logo1

Punkt Granicznej Kontroli Sanitarno-Epidemiologicznej w Gdańsku (SANEPID)

Punkt Granicznej Kontroli Sanitarno-Epidemiologicznej w Gdańsku
ul. Oliwska 14/15, 80-563 Gdańsk
 

godz. urzędowania: pon.-pt. 7:30-15:00

Zakres działania to m.in. nadzór nad bezpieczeństwem żywności, materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością pochodzących z krajów trzecich przed ich wprowadzeniem do obrotu na terytorium UE. Kontroli podlegają towary wymienione w Dz.U. z 2011 nr 272 poz. 1612 – Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 grudnia 2011 r. w sprawie wykazu towarów, które podlegają granicznej kontroli sanitarnej.

 

logo2

Graniczny Inspektorat Weterynarii w Gdańsku
Ośrodek Inspekcyjny IC1
Ośrodek Inspekcyjny IC2

Graniczny Inspektorat Weterynarii w Gdańsku, Ośrodek Inspekcyjny IC1
ul. Kontenerowa 9, 80-601 Gdańsk
Fax: (+48) 58 737 69 05
 

godz. urzędowania: 7:30 do 15:30 w dni robocze (od poniedziałku do piątku);
przyjmowanie dokumentów do godziny 14:00

W Porcie Gdańsk działa Posterunek Kontroli Granicznej (BIP Gdańsk), w obrębie którego funkcjonują dwa zatwierdzone Ośrodki Inspekcyjne do prowadzenia kontroli weterynaryjnych produktów pochodzenia zwierzęcego. BIP Gdańsk nie jest zatwierdzony do przeprowadzania kontroli weterynaryjnych żywych zwierząt oraz jadalnych produktów nieopakowanych (stan na 12.06.2014).

Ośrodek Inspekcyjny IC1 zlokalizowany w Porcie Północnym, obsługuje przesyłki z terminala kontenerowego DCT Gdańsk SA.

Na stronie internetowej ośrodków inspekcyjnych znajdują się m.in. zasady zgłaszania towarów do weterynaryjnej kontroli granicznej, procedury administracyjne, opłaty skarbowe i cennik opłat za czynności Weterynaryjnej Kontroli Granicznej.

Graniczny Inspektorat Weterynarii w Gdańsku, Ośrodek Inspekcyjny IC2
ul. Chodackiego 31, 80-555 Gdańsk
Fax: (+48) 58 737 69 04
 

godz. urzędowania: 7:30 do 15:30 w dni robocze (od poniedziałku do piątku);
przyjmowanie dokumentów do godziny 14:00

Ośrodek Inspekcyjny IC2 zlokalizowany jest w Porcie Wewnętrznym na Nabrzeżu Wiślanym, obsługuje przesyłki z terminala kontenerowego GTK SA.

logo3

Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Gdańsku

Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Gdańsku
ul. Polska 15, 81-969 Gdynia
Fax: (+48) 58 660 55 55
 

godz. urzędowania: pon.-pt. 7:30-15:00

Zadania inspekcji to m.in.:

  1. Nadzór nad jakością handlową artykułów rolno-spożywczych w produkcji i obrocie, w tym kontrola graniczna tych artykułów.
  2. Kontrola warunków składowania i transportu artykułów rolno-spożywczych.
  3. Udzielanie informacji i szkolenie w zakresie przepisów i wymagań dotyczących jakości handlowej lub ustalania klas jakości handlowej oraz metod i badań artykułów rolno-spożywczych.
  4. Nadzór w zakresie jakości handlowej określonej przepisami Unii Europejskiej odnoszącymi się do: mięsa drobiowego, jaj, tusz wieprzowych, tusz wołowych, tusz innych zwierząt, mięsa pochodzącego z bydła w wieku do 12 miesięcy.
  5. Wydawanie świadectw potwierdzających pochodzenie mięsa wołowego z dorosłych osobników męskich, uprawniających do otrzymania refundacji wywozowych, o których mowa w przepisach Unii Europejskiej dotyczących warunków udzielania specjalnych refundacji wywozowych do niektórych rodzajów wołowiny bez kości oraz w przepisach Unii Europejskiej dotyczących przyznawania specjalnych refundacji eksportowych w sektorze wołowiny i cielęciny.
Oddział WIJHARS w Gdańsku
ul. Na Zaspę 57, pok. 114 i 115, 80-546 Gdańsk
Fax: (+48) 58 737 94 65
 

rejestracja zgłoszeń odbywa się w biurze w Gdyni

Wzory dokumentów

logo4

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Gdańsku

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Gdańsku
ul. Na Stoku 48, 80-874 Gdańsk
Fax: (+48) 58 303 11 10
 

godz. urzędowania: pon.-pt. 7:30-15:00

Do zadań Inspekcji należy nadzór nad zdrowiem roślin, obrotem i stosowaniem środków ochrony roślin oraz wytwarzaniem, oceną i obrotem materiałem siewnym. Na stronie internetowej znaleźć można m.in. informacje dotyczące opakowań drewnianych i wymagań związanych ze standardem fito-sanitarnym, zagadnienia dotyczące eksportu (Ogólne zasady eksportu, przepisy fitosanitarne państw trzecich, zasady wydawania zaświadczeń fitosanitarnych oraz importu (Ogólne zasady importu, informacje nt. granicznych kontroli fitosanitarnych).

logo5

Pomorski Urząd Celno-Skarbowy w Gdyni
Delegatura UCS w Gdańsku

Pomorski Urząd Celno-Skarbowy w Gdyni
ul. Północna 9A, 81-029 Gdynia
Fax: (+48) 58 621 05 54
Delegatura UCS w Gdańsku
ul. Opłotki 1, 80-730 Gdańsk
Fax: (+48) 58 785 46 09
Oddział Celny "Opłotki"
ul. Opłotki 1, 80-730 Gdańsk
Fax: (+48) 58 785 46 18
 

godz. urzędowania: pon.-pt. 7:00-17:00

W Oddziale Celnym “Opłotki” w Gdańsku dokonywane są odprawy celne towarów przesyłanych transportem drogowym oraz przesyłowym. Towary najczęściej odprawiane to: wyroby stalowe, tekstylia, meble, środki chemiczne oraz produkty naftowe, elektronika – części i podzespoły. W oddziale celnym istnieje Sekcja Zgłoszeń Celnych i Sekcja Przeznaczeń Celnych. Oddział celny dysponuje miejscami parkingowymi dla interesantów OC i UC zarówno dla samochodów ciężarowych jak i osobowych.

Oddział Celny "Nabrzeże Wiślane"
ul. Śnieżna 1, 80-554 Gdańsk
Fax: (+48) 58 768 94 13
 

godz. urzędowania: dozór 24h
przyjmowanie dokumentów: pon.-pt. 7:15-19:15

Oddział Celny “Nabrzeże Wiślane” w Gdańsku obejmuje tereny portowe z następującymi nabrzeżami: Zbożowe, Wiślane, Szczecińskie z przyległymi magazynami i placami portowymi, CPN 4, tereny Stoczni Gdańskiej, Stoczni Północnej SA, Gdańskiej Stoczni “Remontowa”. Oddział celny upoważniony jest do obejmowania procedurami celnymi wszystkich towarów, co do których składany jest wniosek o refundację wywozową, GMO, o znaczeniu strategicznym oraz odpady. Oddział pełni służbę całą dobę. Dominuje obsługa towarów przewożonych przez Gdański Terminal Kontenerowy SA (GTK SA) Najczęściej odprawiane towary to: drobnica w kontenerach, towary masowe przemysłowe i rolne, wyroby stalowe, statki w procedurach gospodarczych. Teren GTK posiada status tzw. miejsca uznanego. Teren Nabrzeża Szczecińskiego jest magazynem czasowego składowania o numerze PL322000MC0023.

Oddział Celny "Basen im. Władysława IV"
ul. Przemysłowa 20, 80-542 Gdańsk
Fax: (+48) 58 771 56 54
 

godz. urzędowania: pon.-pt. 7:00-19:00
dozór portowy: pon.-nd. 7:00-19:00

Oddział celny swoim obszarem obejmuje Terminal Naftowy PERN, a także nabrzeża WOC I, WOC II, Nabrzeże Oliwskie, Nabrzeże Ziółkowskiego oraz redę portu i przystań jachtową w Gdańsku.
Oddział celny zajmuje się obsługą Wolnego Obszaru Celnego oraz ruchu towarowego – morskiego i drogowego.
Najczęściej odprawiane towary: nowe pojazdy samochodowe, wyroby stalowe i ołowiane, towary przeznaczone na zaopatrzenie statków – między innymi wyroby alkoholowe i tytoniowe, odprawy towarów rolno-spożywczych (również w ramach Wspólnej Polityki Rolnej), drobnica – artykuły spożywcze i przemysłowe, maszyny i urządzenia.

Oddział Celny "Terminal Kontenerowy"
ul. prof. Witolda Andruszkiewicza 5, 80-601 Gdańsk
Fax: (+48) 58 769 54 02
 

godz. urzędowania: pon.-nd. 7:00-19:00
dozór portowy: 24h

Oddział oferuje kontrolę celną eksportu, importu, tranzytu kontenerów i ładunków (FCL i LCL) w oparciu o niezbędne procedury. Oddział obejmuje swoim zasięgiem prawobrzeżną część Portu Gdańsk, w tym terminal kontenerowy DCT Gdańsk i Pomorskie Centrum Logistyczne. Oddział celny uprawniony jest do obejmowania procedurami celnymi wszystkich towarów, co do których składany jest wniosek o refundację wywozową, GMO, o znaczeniu strategicznym oraz odpady. Oddział pełni służbę całą dobę. We właściwości miejscowej OC znajdują się magazyny czasowego składowania, składy celne.

Oddział Celny Port Lotniczy Gdańsk-Rębiechowo
ul. Słowackiego 200, 80-298 Gdańsk
Fax: (+48) 58 341 72 64
 

obsługa zgłoszeń: pon.-pt. 8:00-19:30

W skład Oddziału Celnego Port Lotniczy Gdańsk-Rębiechowo wchodzą następujące komórki organizacyjne: Sekcja Zgłoszeń Celnych dot. przesyłek frachtowych, Sekcja Zgłoszeń Celnych w ruchu osobowym, Sekcja Ogólna (w tym: Wyodrębnione Stanowisko Pracy ds. postępowania celnego, Stanowisko analityczno-ewidencyjne), Dozór Składu Wolnocłowego. Na terenie oddziału znajdują się 3 magazyny celne: Portu Lotniczego, TNT i DHL oraz skład wolnocłowy.
Najczęściej odprawiane towary to przesyłki kurierskie (próbki, dokumenty, towary drobnicowe) oraz przesyłki frachtowe: zaawansowana technologicznie elektronika, towary przeznaczone na statek – maszyny i urządzenia, drobnica

icon

Port Gdańsk

Użyteczne strony