sygnet


Agnieszka Maria Trzaskalska
Przewodnicząca

 

Agnieszka Maria Trzaskalska, prawnik, specjalista w obszarze prawa handlowego, z wieloletnim doświadczeniem w organach spółek prawa handlowego z portfela Skarbu Państwa, zawodowo związana z corporate governance, działalnością i przekształceniami spółek.

Absolwentka studiów doktoranckich na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, gdzie ukończyła studia magisterskie na kierunku prawo; uzyskała również dyplom studiów podyplomowych Compliance w organizacji Akademii im. Leona Koźmińskiego w Warszawie. Absolwentka akademii biznesu EY oraz licznych kursów i szkoleń z obszaru prawa rynków kapitałowych, fuzji i przejęć, metodologii projektowej.

Doświadczenie zawodowe zdobywała w kancelariach prawnych oraz Ministerstwie Skarbu Państwa, gdzie przeszła ścieżkę od inspektora do dyrektora departamentu, zarządzając dużymi zespołami specjalistów. Zajmowała się nadzorowaniem, kreowaniem i wdrażaniem polityki właścicielskiej Skarbu Państwa, wykonywaniem uprawnień i obowiązków właścicielskich z poziomu akcjonariusza, jak i organu nadzorczego. Nadzorowała spółki z różnych branż gospodarczych oraz instytucje finansowe, także dopuszczone do obrotu na rynkach regulowanych; prowadziła projekty zbywania akcji i udziałów oraz procesy przekształceń podmiotów prawa handlowego.

Pełniła funkcje korporacyjne w największych polskich spółkach, także publicznych, działających w kluczowych branżach gospodarki, w tym wydobywczej, energetycznej czy morskiej. Wieloletnia przewodnicząca i członkini rad nadzorczych, m.in. TAURON PE SA, Grupy Lotos SA, Lotos PETROBALTIC SA, JSW SA czy PLL LOT SA. Od 2016 roku związana z branżą morską, pełniła funkcje korporacyjne w zarządach morskich portów i polskich armatorów; od 2018 roku przewodnicząca Rady Nadzorczej Zarządu Morskiego Portu Gdańsk SA.


Dorian Masłowski
Wiceprzewodniczący

 

Dorian Masłowski, adwokat. Absolwent studiów prawniczych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Ukończył studia podyplomowe na kierunku Prawo Spółek na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Doktorant na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Członek Pomorskiej Izby Adwokackiej w Gdańsku. Doświadczenie zawodowe zdobywał jako prawnik in-house w spółkach prawa handlowego.

Obecnie zajmuje się kompleksową obsługą prawną przedsiębiorców oraz reprezentacją klientów indywidulanych.

Swoje zainteresowania koncentruje wokół tematyki prawa karnego, prawa cywilnego i szeroko rozumianego prawa gospodarczego.

Pełnił funkcję członka rady nadzorczej Pomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego SA.


Anetta Mielcarska-Puzio
Sekretarz

 

Anetta Mielcarska-Puzio, ekonomistka, absolwentka Wydziału Ekonomiczno-Społecznego SGH w Warszawie.

Po studiach przez ponad 20 lat pracowała w Agencji Rozwoju Przemysłu SA, gdzie zdobywała doświadczenie na różnych stanowiskach, w zakresie nadzoru właścicielskiego, korporacyjnego oraz procesów przekształceń własnościowych.

Od 2016 roku pracownik Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej oraz Ministerstwa Infrastruktury.

Obecnie zajmuje stanowisko głównego specjalisty w Biurze Ministra w Ministerstwie Infrastruktury. Wieloletnia członkini Rad Nadzorczych w polskich spółkach m.in. Polski rejestr Statków SA, Korporacja Polskie Stocznie SA, Kutnowska Prefabrykacja Betonów Kutno sp. z o.o. Od 25 października 2016 r. zasiada w Radzie Nadzorczej Zarządu Morskiego Portu Gdańsk SA, w której od 17 lipca 2020 r. pełni funkcję Sekretarza.


Andrzej Bojanowski

 

Andrzej Bojanowski, absolwent Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. Po studiach przez siedem lat pracował w bankowości. Następnie pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu ds. finansowych w Spółce Zarząd Morskiego Portu Gdańsk S.A. W latach 2006-2008 był Skarbnikiem miasta Gdańska. Przez osiem lat Zastępcą Prezydenta Gdańska ds. polityki gospodarczej. W ostatnich 18 latach przewodniczył pracom rad nadzorczych spółek: Gdańska Infrastruktura Wodno-Kanalizacyjna sp. z o.o., Spółka celowa przygotowania Gdańska do Euro 2012 – BIEG 2012 sp. z o.o., Port Czystej Energii sp. z o.o., Międzynarodowych Targów Gdańskich. Przez 15 lat społecznie był Prezesem Związku Miast i Gmin Morskich. Obecnie pełni funkcję Prezesa Międzynarodowych Targów Gdańskich. Posiada 20-letnie doświadczenie w zakresie bankowości, zarządzania ryzykiem i strategią finansową. Zaangażowany w rozwój Miasta Gdańsk. Pasjonat finansów publicznych i korporacyjnych, pochodnych usług finansowych i analizy ryzyka. Do działania motywują go wyzwania i niejednoznaczności.

Jerzy Glanc

 

Jerzy Glanc, adwokat. W 1984 r. ukończył studia prawnicze, a w latach 1985-1991 był pracownikiem naukowym Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. W latach 1984-1986 odbył aplikację sędziowską, a w latach 1989-1991 aplikację adwokacką. Zawód adwokata wykonuje od 1992 roku. Zainteresowania zawodowe obejmują głównie tematykę prawa karnego, cywilnego i prawa spółek.

Aktywnie angażuje się w pracę samorządu adwokackiego. W latach 2007-2013 był Dziekanem Pomorskiej Izby Adwokackiej, a od 2013 do 2021 roku pełnił funkcję Wiceprezesa Naczelnej Rady Adwokackiej. W latach 2012-2013 przewodniczył Wojewódzkiej Komisji ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych w Województwie Pomorskim.

Obecnie pełni funkcję m. in przewodniczącego Rady Nadzorczej w INPRO S.A. oraz w TREFL SOPOT S.A. Wyróżniony między innymi odznaką „Adwokatura Zasłużonym”, medalami 1000-lecia Gdańska i Ministra Sprawiedliwości.

Krzysztof Kaczmarek

 

Krzysztof Kaczmarek, menadżer, przedsiębiorca, kierujący działalnościami gospodarczymi oraz spółkami kapitałowymi. Członek Rady Nadzorczej ZMPG S.A. delegowany przez Radę Nadzorczą ZMPG S.A. do czasowego wykonywania czynności Członka Zarządu Spółki Zarząd Morskiego Portu Gdańsk S.A. z siedzibą w Gdańsku.

Doświadczenie zawodowe zdobywał zarówno w Polsce jak i za granicą. Ma wieloletnie doświadczenie w kierowaniu zespołami i projektami z różnych branż. Aktywnie uczestniczył w ich budowie, rozwoju i realizacji.

Jest absolwentem studiów z zakresu komunikacji społecznej na Wydziale Nauk Społecznych oraz menadżerskich studiów MBA w obszarze zarządzania w organizacji. Zasiadał w zarządach i radach nadzorczych spółek. W latach 2021-2022 przewodniczył Radzie Nadzorczej Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Pomorzanin, związany z regionem, stawia na jego rozwój i podniesienie potencjału gospodarczego.


Renata Aleksandra Śliwińska

 

Renata Aleksandra Śliwińska, radca prawny, specjalista w obszarze prawa handlowego, z wieloletnim doświadczeniem w obsłudze spółek kapitałowych, w tym z portfela Skarbu Państwa.

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, gdzie ukończyła studia magisterskie na kierunku prawo; uzyskała również dyplom studiów podyplomowych Zamówienia publiczne na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego. Laureatka Nagrody Dziekana OIRP za najlepszy wynik egzaminu radcowskiego w 2014 roku.

Od 2009 roku współpracowała z wiodącymi trójmiejskimi Kancelariami Prawnymi, od 2014 roku prowadzi własną Kancelarię. Specjalizowała się w prawie nieruchomości oraz w prawie korporacyjnym. Działała w kluczowych branżach gospodarki, w tym energetycznej, budowlanej i TSL.

Od 2017 roku ściśle związana z gospodarką morską. Brała udział w kluczowych projektach rozwojowych Portu Morskiego w Gdańsku. W szczególności uczestniczyła w pracach zespołu ds. powstania Terminala FSRU w Zatoce Gdańskiej, a nadto jest współautorką koncepcji oraz zmian legislacyjnych pozwalających na komercjalizowanie przez podmioty zarządzające portami przyszłych nieruchomości gruntowych.

Członkini Stowarzyszenia Kobiet Gospodarki Morskiej i Handlu WISTA Poland Women’s International Shipping and Trading.