sygnet

Port Gdańsk zapewnia najwyższe standardy bezpieczeństwa. Na naszym terenie działa Ośrodek Ratownictwa ZMPG S.A., pełniący także funkcję Centrum Koordynacyjno-Ratowniczego. Zrzesza on pracujące na terenie służby bezpieczeństwa: dyspozytora portu, dowódcę zmiany Jednostki Ochrony Portu Gdańsk oraz dyspozytora Portowej Straży Pożarnej Florian.

Dzięki temu w jednym miejscu zbierane są informacje o zdarzeniu, które zagraża życiu, zdrowiu lub środowisku i możliwe jest podjęcie natychmiastowych działań. Ośrodek koordynuje służby portu z Kapitanatem, Państwową Strażą Pożarną, Policją i Pogotowiem Ratunkowym. Dzięki temu sprawniej wykorzystywane są grupy interwencyjne, samochody i statki pożarnicze.

Zadania Ośrodka Ratownictwa ZMPG SA w zakresie ochrony przeciwpożarowej:

 • przyjmowanie, rejestrowanie i zapisywanie meldunków o zaistniałych pożarach, klęskach żywiołowych, katastrofach technicznych, chemicznych i ekologicznych oraz innych powstałych na terenie portu,
 • przydzielanie do zgłaszanych zdarzeń sił i środków pozostających w gotowości operacyjnej, koordynacja działań ratowniczych prowadzonych na terenie portu,
 • kierowanie działaniami ratowniczymi podczas zdarzeń,
 • udział w organizowaniu sztabu akcji ratowniczej,
 • dokonywanie bieżącej analizy sytuacji w porcie w zakresie występujących zagrożeń oraz ich operacyjnego zabezpieczenia,
 • kierowanie jednostek do zabezpieczenia przeciwpożarowego w czasie przeładunku materiałów niebezpiecznych i prac pożarowo niebezpiecznych,
 • przyjmowanie i rejestrowanie bieżących meldunków o stanie sił i środków wchodzących w skład systemu ratowniczo-gaśniczego w porcie,
 • współdziałanie z Dyspozytorem, Jednostką Ochrony Portu Gdańsk, służbami technicznymi i kapitanatem przy zwalczaniu powstałych zagrożeń oraz likwidacji ich skutków,
 • powiadamianie przełożonych o zagrożeniach występujących na terenie portu według odrębnych ustaleń,
 • utrzymywanie stałej łączności operacyjnej z uczestnikami systemu ratowniczego i miejskim stanowiskiem kierowania.

Ośrodek Ratownictwa został wyposażony w najnowocześniejsze środki łączności dyspozytorskiej. Na jednej konsoli udostępnione zostały wszystkie dostępne media, co pozwala na realizację wszystkich koniecznych zadań. Zapisy rozmów prowadzonych przez operatorów są rejestrowane i archiwizowane.

W celu zapewnienia najwyższych standardów obsługi i funkcjonowania, Ośrodek Ratownictwa został wyposażony w system zasilania awaryjnego, monitoring wizyjny oraz centrum monitorowania elektronicznych systemów zabezpieczeń.

Centrum wyposażone jest w:

 • system monitoringu wizyjnego, który nadzoruje stałe punkty kamerowe na terenie administrowanym przez Zarząd Morskiego Portu Gdańsk S.A. oraz mobilne punkty kamerowe umieszczone na pojazdach patroli zmotoryzowanych,
 • system monitorowania ochrony obwodowej oraz systemów włamania i napadu,
 • system ochrony studni telekomunikacyjnych.