sygnet

Badania wód portowych

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 16 czerwca 2011 r. Zarząd Morskiego Portu Gdańsk S.A. ma obowiązek wykonywać badania poziomu substancji zanieczyszczających w wodach powierzchniowych akwenów portowych.

Obecnie prowadzone są one w 7 punktach, które zostały wyznaczone w środkowych częściach basenów portowych oraz na wejściu do portu wewnętrznego tj.:

1 punkt pomiarowy – Basen Węglowy/Górniczy
2 punkt pomiarowy – Basen Władysława IV
3 punkt pomiarowy – Wejście do Portu
4 punkt pomiarowy – Basen Paliw nr 1
5 punkt pomiarowy – Basen Paliw nr 2
6 punkt pomiarowy – Obrotnica w Porcie Północnym
7 punkt pomiarowy – Basen Wewnętrzny Roboczy

Badania poziomu substancji zanieczyszczających wykonywane są 2 razy w roku, tj. w kwietniu oraz październiku i obejmują pomiar poziomu następujących substancji:

 • biochemiczne zapotrzebowanie tlenu (BZT5)
 • chemiczne zapotrzebowanie tlenu (ChZTCr)
 • pH
 • zawiesina ogólna
 • ołów
 • kadm
 • cynk
 • węglowodory ropopochodne

Badania wykonywane są we współpracy z Zakładem Ochrony Środowiska Instytutu Morskiego Uniwersytetu Morskiego w Gdyni, przy nadzorze Specjalisty ds. ochrony środowiska ZMPG S.A. Pobór próbek odbywa się z użyciem jednostki pływającej „PORTOWIEC”.

Pomiary zanieczyszczeń wód portowych wykonywane są dla substancji i parametrów zgodnie z metodykami referencyjnymi podanymi w załączniku nr 4 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów poziomów w środowisku substancji lub energii przez zarządzającego drogą, linią kolejową
i tramwajową, lotniskiem, portem.
Poniżej zestawienie wyników z przeprowadzonych badań
w okresie od 2019 r. do kwietnia 2021 r.

Sprawozdanie z badań Nr 107/19
Sprawozdanie z badań Nr 333/19
Sprawozdanie z badań Nr 110/20
Sprawozdanie z badań Nr 301/20
Sprawozdanie z badań Nr 119/21
Sprawozdanie z badań Nr 355/21
Sprawozdanie z badań Nr 133/22
Sprawozdanie z badań Nr 316/22
Sprawozdanie z badań Nr 125/23
Sprawozdanie z badań Nr 336/23
Sprawozdanie z badań Nr 122/24

sygnet

Pomiary hałasu

Zarząd Morskiego Portu Gdańsk S.A. jest zobowiązany do wykonywania okresowych pomiarów hałasu.

Ostatnie miały miejsce w 2021 roku. Uwzględniono w nich ruch statków, w tym hałas pochodzący z pracy urządzeń i instalacji oraz wykorzystywanej infrastruktury służącej działalności portowej i infrastruktury przeznaczonej do przeładunku leżącej poza terenem ZMPG SA, ale związanej z działalnością Portu Gdańsk. Pomiary wykonano w ciągu dnia oraz w nocy.

Badania przeprowadzono łącznie w  75 punktach zlokalizowanych na lądzie i wodzie.

Przeprowadzone pomiary poziomu hałasu w środowisku nie wykazały przekroczeń w porze dziennej, w żadnym z punktów pomiarowych.
W porze nocnej przekroczenia dopuszczalnego poziomu hałasu wystąpiły tylko w jednym punkcie pomiarowym. Punkt ten zlokalizowany został na granicy terenów wymagających ochrony akustycznej. Zgodnie z wykonaną symulacją, przekroczenia dotyczyły hałasu drogowego, a nie przemysłowego, związanego z operacjami przeładunkowymi statków. Poziom hałasu przemysłowego pochodzącego z przeładunku statków w porze nocnej jest mniejszy niż 45Db.

 

Zanieczyszczenie powietrza

Zarząd Morskiego Portu Gdańsk SA w 2003 roku zlecił opracowanie “Studium ochrony powietrza dla Portu w Gdańsku”. Obejmowało ono tereny będące w ich władaniu oraz dzierżawione przez kontrahentów, których działalność powodowała emisję zanieczyszczeń do powietrza. Na podstawie tej dokumentacji Wojewoda Pomorski wydał pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza.

Wykonana analiza uciążliwości źródeł emisji na terenie portu wykazała, że na granicy poszczególnych terminali i spółek portowych oraz na granicy ZMPG SA nie występują przekroczenia wartości pyłu zawieszonego.

W kolejnych latach wykonywano kompleksowe kontrole w ZMPG SA oraz w spółkach prowadzących działalność na terenach portowych. Te również nie wykazały nieprawidłowości w zakresie emisji do powietrza.

W latach 1996-2006 ZMPG SA przeprowadził modernizację systemu ciepłowniczego. Zlikwidowana została centralna kotłownia opalana miałem węglowym, a w jej miejsce wybudowano 9 nowych gazowo-olejowych, wysokosprawnych lokalnych kotłowni i pompę ciepła. Wykonana została również termoizolacja kilku budynków.

W wyniku modernizacji osiągnięto bardzo znaczący efekt ekologiczny, redukująć ilości substancji zanieczyszczających emitowanych do powietrza. Równoważna emisja gazów i pyłów zmniejszyła się o 98,9%. Docelowa redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza wynosi: dwutlenku siarki o 65,7 ton/rok, dwutlenku azotu o 6,2 ton/rok, tlenku węgla o 230,9 ton/rok, pyłu o 82,2 ton/rok, dwutlenku węgla o 8 111 ton/rok. Jednocześnie wyeliminowano emisję benzo-a-pirenu w ilości 0,072 ton/rok i sadzy w ilości 3,8 ton/rok oraz emisję niezorganizowaną ze składowisk miału węglowego i odpadów popaleniskowych (likwidacja odpadów stałych powstających w wyniku spalania miału węglowego).

 

Ryzyko akumulacji:

Port ZewnętrznyNabrzeże KrakowskieNabrzeże SzczecińskieUl. Marynarki PolskiejWolny Obszar CelnyNabrzeże Zakręt Pięciu GwizdkówNabrzeże Oliwskie

 

Punkty monitoringu jakości powietrza:

Lokalizacja czujników
Lokalizacja 1: Wolny Obszar Celny

Zwalczanie zagrożeń i zanieczyszczeń

Działania związane ze zwalczaniem zagrożeń i zanieczyszczeń w Porcie Gdańsk odbywają się na podstawie “Planu zwalczania zagrożeń i zanieczyszczeń wód portowych zarządzanych przez Zarząd Morskiego Portu Gdańsk SA” zatwierdzonego przez Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni decyzją nr 8201/5/04 z dnia 02.12.2004 r. Plan został zaktualizowany w kwietniu 2012 r. i zatwierdzony przez Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni decyzją nr 076/46/12 z dnia 22.06.2012 r.

Potencjalnymi źródłami zagrożeń i zanieczyszczeń wód portowych są:

 • wyloty kanalizacyjne odprowadzające ścieki sanitarne, przemysłowe i opadowe
 • procesy przeładunkowe prowadzone na nabrzeżach
 • prace budowlane, remontowe lub konserwacyjne
 • eksploatacja statków
 • odbiór odpadów ze statków

Na wszelkie zgłoszone nieprawidłowości natychmiast reagują służby Portowej Straży Pożarnej “FLORIAN” Sp. z o.o. lub Straży Ochrony Portu Gdańsk Sp. z o.o.

Telefon alarmowy wewnętrzny – 111
Telefon miejski – (+48) 58 343 11 20