sygnet

Badania wód portowych

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 16 czerwca 2011 r. Zarząd Morskiego Portu Gdańsk S.A. ma obowiązek wykonywać badania poziomu substancji zanieczyszczających w wodach powierzchniowych akwenów portowych.

Obecnie prowadzone są one w 7 punktach, które zostały wyznaczone w środkowych częściach basenów portowych oraz na wejściu do portu wewnętrznego tj.:

1 punkt pomiarowy – Basen Węglowy/Górniczy
2 punkt pomiarowy – Basen Władysława IV
3 punkt pomiarowy – Wejście do Portu
4 punkt pomiarowy – Basen Paliw nr 1
5 punkt pomiarowy – Basen Paliw nr 2
6 punkt pomiarowy – Obrotnica w Porcie Północnym
7 punkt pomiarowy – Basen Wewnętrzny Roboczy

Badania poziomu substancji zanieczyszczających wykonywane są 2 razy w roku, tj. w kwietniu oraz październiku i obejmują pomiar poziomu następujących substancji:

 • biochemiczne zapotrzebowanie tlenu (BZT5)
 • chemiczne zapotrzebowanie tlenu (ChZTCr)
 • pH
 • zawiesina ogólna
 • ołów
 • kadm
 • cynk
 • węglowodory ropopochodne

Badania wykonywane są we współpracy z Zakładem Ochrony Środowiska Instytutu Morskiego Uniwersytetu Morskiego w Gdyni, przy nadzorze Specjalisty ds. ochrony środowiska ZMPG S.A. Pobór próbek odbywa się z użyciem jednostki pływającej „PORTOWIEC”.

Pomiary zanieczyszczeń wód portowych wykonywane są dla substancji i parametrów zgodnie z metodykami referencyjnymi podanymi w załączniku nr 4 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów poziomów w środowisku substancji lub energii przez zarządzającego drogą, linią kolejową
i tramwajową, lotniskiem, portem.
Poniżej zestawienie wyników z przeprowadzonych badań
w okresie od 2019 r. do kwietnia 2021 r.

sygnet

Badania osadów dennych kanałów portowych

Jednym z zadań Zarządu Morskiego Portu Gdańsk S.A. jest budowa, rozbudowa, utrzymywanie i modernizacja infrastruktury portowej. W jej skład wchodzą m.in. akweny portowe – tory podejściowe, kanały, obrotnice i baseny. Utrzymanie dna nawigacyjnego torów wodnych i głębokości przy nabrzeżach oraz ich remonty lub odtwarzanie, a także budowa nowych nabrzeży lub terminali związane są z koniecznością przeprowadzania prac czerpalnych. Polegają one na częściowym usunięciu zgromadzonych na dnie osadów.

Przepływające przez kanał portowy statki o dużym zanurzeniu kadłuba, powodują przemieszczanie się osadów, zwłaszcza mulistych. Dotyczy to głównie osi kanału i powoduje niewielkie spłycenie w centralnej jego części oraz po obu stronach toru wodnego. Mniejsze jednostki, które wykorzystują własny napędu, sprawdzają jego sprawności przy nabrzeżu, wykonując od kilku do kilkunastu obrotów śrubą. Powtarzanie tej czynności w tym samym miejscu, może powodować lokalne spłycenie lub przegłębienie, przekraczające dopuszczalną tolerancje głębokości dna.

Aby usunąć powstałe spłycenia dna w stosunku do głębokości technicznych (eksploatacyjnych) oraz nachylenia skarp podwodnych akwenu, wykonywane są okresowe podczyszczeniowe prace czerpalne. Przed przystąpieniem do nich, bada się osady denne w rejonie planowanych robót w celu stwierdzenia, czy urobek nie jest zanieczyszczony. Zakres badań,

 • arsenu
 • chromu
 • cynku
 • kadmu
 • miedzi
 • niklu
 • ołowiu
 • rtęci
 • wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA)
 • polichlorowanych bifenyli (PCB)

Liczba prób pobranych do badań zależy od przewidywanej objętości prac czerpalnych.


Z przeprowadzonych badań osadów dennych na większości akwenów będących w zarządzie ZMPG SA wynika, iż urobek czerpalny nie jest zanieczyszczony i może być zagospodarowany poprzez odłożenie go w morzu.

Pomiary hałasu

Zarząd Morskiego Portu Gdańsk S.A. jest zobowiązany do wykonywania okresowych pomiarów hałasu.

Ostatnie miały miejsce w 2016 roku. Uwzględniono w nich ruch statków, w tym hałas pochodzący z pracy urządzeń i instalacji oraz wykorzystywanej infrastruktury służącej działalności portowej i infrastruktury przeznaczonej do przeładunku leżącej poza terenem ZMPG SA, ale związanej z działalnością Portu Gdańsk. Pomiary wykonano w ciągu dnia oraz w nocy.

Badania przeprowadzono łącznie w 75 punktach zlokalizowanych na oraz poza terenem portu, przy czym w celu zobrazowania poziomu emisji hałasu urządzeń portowych w kierunku wody, 10 punktów zostało zlokalizowanych na Zatoce Gdańskiej w odległości do 500 m od brzegu lub infrastruktury portowej.

Pomiary poziomu hałasu w środowisku nie wykazały przekroczeń w porze dziennej. W porze nocnej wystąpiły one w trzech punktach pomiarowych, a maksymalne przekroczenie wyniosło 10,8 dB. Punkty te zlokalizowane zostały na granicy terenów wymagających ochrony akustycznej. Zgodnie z wykonaną symulacją, przekroczenia dotyczyły hałasu drogowego, a nie przemysłowego, związanego z operacjami przeładunkowymi. Te w porze nocnej były dużo niższe niż poziom dopuszczalny wynoszący 45 dB.

Zanieczyszczenie powietrza

Zarząd Morskiego Portu Gdańsk SA w 2003 roku zlecił opracowanie “Studium ochrony powietrza dla Portu w Gdańsku”. Obejmowało ono tereny będące w ich władaniu oraz dzierżawione przez kontrahentów, których działalność powodowała emisję zanieczyszczeń do powietrza. Na podstawie tej dokumentacji Wojewoda Pomorski wydał pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza.

Wykonana analiza uciążliwości źródeł emisji na terenie portu wykazała, że na granicy poszczególnych terminali i spółek portowych oraz na granicy ZMPG SA nie występują przekroczenia wartości pyłu zawieszonego.

W kolejnych latach wykonywano kompleksowe kontrole w ZMPG SA oraz w spółkach prowadzących działalność na terenach portowych. Te również nie wykazały nieprawidłowości w zakresie emisji do powietrza.

W latach 1996-2006 ZMPG SA przeprowadził modernizację systemu ciepłowniczego. Zlikwidowana została centralna kotłownia opalana miałem węglowym, a w jej miejsce wybudowano 9 nowych gazowo-olejowych, wysokosprawnych lokalnych kotłowni i pompę ciepła. Wykonana została również termoizolacja kilku budynków.

W wyniku modernizacji osiągnięto bardzo znaczący efekt ekologiczny, redukująć ilości substancji zanieczyszczających emitowanych do powietrza. Równoważna emisja gazów i pyłów zmniejszyła się o 98,9%. Docelowa redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza wynosi: dwutlenku siarki o 65,7 ton/rok, dwutlenku azotu o 6,2 ton/rok, tlenku węgla o 230,9 ton/rok, pyłu o 82,2 ton/rok, dwutlenku węgla o 8 111 ton/rok. Jednocześnie wyeliminowano emisję benzo-a-pirenu w ilości 0,072 ton/rok i sadzy w ilości 3,8 ton/rok oraz emisję niezorganizowaną ze składowisk miału węglowego i odpadów popaleniskowych (likwidacja odpadów stałych powstających w wyniku spalania miału węglowego).

Port ZewnętrznyNabrzeże KrakowskieNabrzeże SzczecińskieUl. Marynarki PolskiejWolny Obszar CelnyNabrzeże Zakręt Pięciu GwizdkówNabrzeże Oliwskie
 

Punkty monitoringu jakości powietrza:

Lokalizacja czujników
Lokalizacja 1: Wolny Obszar Celny

Ryzyko akumulacji:

Gospodarka odpadami

Odpady ze statków morskich w Porcie Gdańsk odbierane są zgodnie z Ustawą z dnia 12 września 2002 o portowych urządzeniach do odbioru odpadów oraz pozostałości ładunkowych ze statków (Dz. U. Nr 166 z 2002 roku, poz. 1361) oraz zasadami określonymi w “Portowym planie gospodarowania odpadami oraz pozostałościami ładunkowymi ze statków” zatwierdzonym decyzją Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego nr DROŚ-SO.7240.10.2017 z dnia 03.10.2017 r. [dokument PDF, 84 KB]

Zarząd Morskiego Portu Gdańsk SA zapewnia odbiór powstałych w trakcie eksploatacji statku morskiego
wymienionych w Konwencji MARPOL 73/78:

 • Odpady olejowe i ich mieszaniny
 • Odpady stałe
 • Ścieki sanitarne
 • Pozostałości z oczyszczania spalin
sygnet

Zwalczanie zagrożeń i zanieczyszczeń

Działania związane ze zwalczaniem zagrożeń i zanieczyszczeń w Porcie Gdańsk odbywają się na podstawie “Planu zwalczania zagrożeń i zanieczyszczeń wód portowych zarządzanych przez Zarząd Morskiego Portu Gdańsk SA” zatwierdzonego przez Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni decyzją nr 8201/5/04 z dnia 02.12.2004 r. Plan został zaktualizowany w kwietniu 2012 r. i zatwierdzony przez Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni decyzją nr 076/46/12 z dnia 22.06.2012 r.

Potencjalnymi źródłami zagrożeń i zanieczyszczeń wód portowych są:

 • wyloty kanalizacyjne odprowadzające ścieki sanitarne, przemysłowe i opadowe
 • procesy przeładunkowe prowadzone na nabrzeżach
 • prace budowlane, remontowe lub konserwacyjne
 • eksploatacja statków
 • odbiór odpadów ze statków

Na wszelkie zgłoszone nieprawidłowości natychmiast reagują służby Portowej Straży Pożarnej “FLORIAN” Sp. z o.o. lub Straży Ochrony Portu Gdańsk Sp. z o.o.

Telefon alarmowy wewnętrzny – 111
Telefon miejski – (+48) 58 343 11 20


Oceń naszą stronę
Oceń naszą stronę
Czy korzystali Państwo z poprzedniej wersji serwisu?
Jak oceniają Państwo obecny serwis?
Co wpłynęło w największym stopniu na Państwa ocenę?