sygnet

Badanie wody

Zarząd Morskiego Portu Gdańsk S.A. ma obowiązek wykonywać badania poziomu substancji zanieczyszczających w wodach powierzchniowych akwenów portowych. Obecnie prowadzone są one w 7 punktach, które zostały wyznaczone w środkowej części basenów portowych oraz na wejściu do portu wewnętrznego.

Badania poziomu substancji zanieczyszczających wykonywane są corocznie w kwietniu oraz październiku i obejmują pomiar poziomu następujących substancji:

 • biochemiczne zapotrzebowanie tlenu (BZT5)
 • chemiczne zapotrzebowanie tlenu (ChZTCr)
 • pH
 • zawiesina ogólna
 • ołów
 • kadm
 • cynk
 • węglowodory ropopochodne

ZMPG SA chce uzupełnić już istniejący system kontroli poziomu zanieczyszczeń w morskich wodach w Polsce, dlatego w najbliższym czasie wykonane zostaną badania w dodatkowych punktach oraz pod względem dodatkowych parametrów biologicznych i fizyko-chemicznych. Zwiększenie wiedzy na temat stanu wód portowych ma na celu zapewnienie wiarygodnych i bardziej dokładnych informacji o stanie środowiska wodnego, a także śledzenie zmian zachodzących w środowisku. Uzupełnienie badań to także wynik incydentalnych przekroczeń poszczególnych parametrów w niektórych basenach Portu Gdańsk. Pozwolą one lepiej kontrolować stan wód oraz przeprowadzić ocenę skutków przypadkowych przekroczeń oraz zanieczyszczeń. Poszerzenie zakresu badań jest częścią tzw. dobrych praktyk środowiskowych oraz ważnym znakiem rozpoznawczym ZMPG SA, który stale dąży do kształtowania coraz lepszej postawy wobec środowiska naturalnego.

sygnet

Badania osadów dennych kanałów portowych

Jednym z zadań Zarządu Morskiego Portu Gdańsk S.A. jest budowa, rozbudowa, utrzymywanie i modernizacja infrastruktury portowej. W jej skład wchodzą m.in. akweny portowe – tory podejściowe, kanały, obrotnice i baseny. Utrzymanie dna nawigacyjnego torów wodnych i głębokości przy nabrzeżach oraz ich remonty lub odtwarzanie, a także budowa nowych nabrzeży lub terminali związane są z koniecznością przeprowadzania prac czerpalnych. Polegają one na częściowym usunięciu zgromadzonych na dnie osadów.

Przepływające przez kanał portowy statki o dużym zanurzeniu kadłuba, powodują przemieszczanie się osadów, zwłaszcza mulistych. Dotyczy to głównie osi kanału i powoduje niewielkie spłycenie w centralnej jego części oraz po obu stronach toru wodnego. Mniejsze jednostki, które wykorzystują własny napędu, sprawdzają jego sprawności przy nabrzeżu, wykonując od kilku do kilkunastu obrotów śrubą. Powtarzanie tej czynności w tym samym miejscu, może powodować lokalne spłycenie lub przegłębienie, przekraczające dopuszczalną tolerancje głębokości dna.

Aby usunąć powstałe spłycenia dna w stosunku do głębokości technicznych (eksploatacyjnych) oraz nachylenia skarp podwodnych akwenu, wykonywane są okresowe podczyszczeniowe prace czerpalne. Przed przystąpieniem do nich, bada się osady denne w rejonie planowanych robót w celu stwierdzenia, czy urobek nie jest zanieczyszczony. Zakres badań,

 • arsenu
 • chromu
 • cynku
 • kadmu
 • miedzi
 • niklu
 • ołowiu
 • rtęci
 • wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA)
 • polichlorowanych bifenyli (PCB)

Liczba prób pobranych do badań zależy od przewidywanej objętości prac czerpalnych.


Z przeprowadzonych badań osadów dennych na większości akwenów będących w zarządzie ZMPG SA wynika, iż urobek czerpalny nie jest zanieczyszczony i może być zagospodarowany poprzez odłożenie go w morzu.

Pomiary hałasu

Zarząd Morskiego Portu Gdańsk S.A. jest zobowiązany do wykonywania okresowych pomiarów hałasu.

Ostatnie miały miejsce w 2016 roku. Uwzględniono w nich ruch statków, w tym hałas pochodzący z pracy urządzeń i instalacji oraz wykorzystywanej infrastruktury służącej działalności portowej i infrastruktury przeznaczonej do przeładunku leżącej poza terenem ZMPG SA, ale związanej z działalnością Portu Gdańsk. Pomiary wykonano w ciągu dnia oraz w nocy.

Badania przeprowadzono łącznie w 75 punktach zlokalizowanych na oraz poza terenem portu, przy czym w celu zobrazowania poziomu emisji hałasu urządzeń portowych w kierunku wody, 10 punktów zostało zlokalizowanych na Zatoce Gdańskiej w odległości do 500 m od brzegu lub infrastruktury portowej.

Pomiary poziomu hałasu w środowisku nie wykazały przekroczeń w porze dziennej. W porze nocnej wystąpiły one w trzech punktach pomiarowych, a maksymalne przekroczenie wyniosło 10,8 dB. Punkty te zlokalizowane zostały na granicy terenów wymagających ochrony akustycznej. Zgodnie z wykonaną symulacją, przekroczenia dotyczyły hałasu drogowego, a nie przemysłowego, związanego z operacjami przeładunkowymi. Te w porze nocnej były dużo niższe niż poziom dopuszczalny wynoszący 45 dB.

Zanieczyszczenie powietrza

Zarząd Morskiego Portu Gdańsk SA w 2003 roku zlecił opracowanie “Studium ochrony powietrza dla Portu w Gdańsku”. Obejmowało ono tereny będące w ich władaniu oraz dzierżawione przez kontrahentów, których działalność powodowała emisję zanieczyszczeń do powietrza. Na podstawie tej dokumentacji Wojewoda Pomorski wydał pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza.

Wykonana analiza uciążliwości źródeł emisji na terenie portu wykazała, że na granicy poszczególnych terminali i spółek portowych oraz na granicy ZMPG SA nie występują przekroczenia wartości pyłu zawieszonego.

W kolejnych latach wykonywano kompleksowe kontrole w ZMPG SA oraz w spółkach prowadzących działalność na terenach portowych. Te również nie wykazały nieprawidłowości w zakresie emisji do powietrza.

W latach 1996-2006 ZMPG SA przeprowadził modernizację systemu ciepłowniczego. Zlikwidowana została centralna kotłownia opalana miałem węglowym, a w jej miejsce wybudowano 9 nowych gazowo-olejowych, wysokosprawnych lokalnych kotłowni i pompę ciepła. Wykonana została również termoizolacja kilku budynków.

W wyniku modernizacji osiągnięto bardzo znaczący efekt ekologiczny, redukująć ilości substancji zanieczyszczających emitowanych do powietrza. Równoważna emisja gazów i pyłów zmniejszyła się o 98,9%. Docelowa redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza wynosi: dwutlenku siarki o 65,7 ton/rok, dwutlenku azotu o 6,2 ton/rok, tlenku węgla o 230,9 ton/rok, pyłu o 82,2 ton/rok, dwutlenku węgla o 8 111 ton/rok. Jednocześnie wyeliminowano emisję benzo-a-pirenu w ilości 0,072 ton/rok i sadzy w ilości 3,8 ton/rok oraz emisję niezorganizowaną ze składowisk miału węglowego i odpadów popaleniskowych (likwidacja odpadów stałych powstających w wyniku spalania miału węglowego).

Port ZewnętrznyNabrzeże KrakowskieNabrzeże SzczecińskieUl. Marynarki PolskiejWolny Obszar CelnyNabrzeże Zakręt Pięciu Gwizdków
 

Punkty monitoringu jakości powietrza:

Lokalizacja czujników
 
Lokalizacja 1: Wolny Obszar Celny

Ryzyko akumulacji:

Przytrzymaj fragment wykresu, żeby zobaczyć jego opis.

Gospodarka odpadami

Odpady ze statków morskich w Porcie Gdańsk odbierane są zgodnie z Ustawą z dnia 12 września 2002 o portowych urządzeniach do odbioru odpadów oraz pozostałości ładunkowych ze statków (Dz. U. Nr 166 z 2002 roku, poz. 1361) oraz zasadami określonymi w “Portowym planie gospodarowania odpadami oraz pozostałościami ładunkowymi ze statków” zatwierdzonym decyzją Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego nr DROŚ-SO.7240.10.2017 z dnia 03.10.2017 r. [dokument PDF, 84 KB]

Zarząd Morskiego Portu Gdańsk SA zapewnia odbiór powstałych w trakcie eksploatacji statku morskiego
wymienionych w Konwencji MARPOL 73/78:

 • Odpady olejowe i ich mieszaniny
 • Odpady stałe
 • Ścieki sanitarne
 • Pozostałości z oczyszczania spalin
sygnet

Zwalczanie zagrożeń i zanieczyszczeń

Działania związane ze zwalczaniem zagrożeń i zanieczyszczeń w Porcie Gdańsk odbywają się na podstawie “Planu zwalczania zagrożeń i zanieczyszczeń wód portowych zarządzanych przez Zarząd Morskiego Portu Gdańsk SA” zatwierdzonego przez Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni decyzją nr 8201/5/04 z dnia 02.12.2004 r. Plan został zaktualizowany w kwietniu 2012 r. i zatwierdzony przez Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni decyzją nr 076/46/12 z dnia 22.06.2012 r.

Potencjalnymi źródłami zagrożeń i zanieczyszczeń wód portowych są:

 • wyloty kanalizacyjne odprowadzające ścieki sanitarne, przemysłowe i opadowe
 • procesy przeładunkowe prowadzone na nabrzeżach
 • prace budowlane, remontowe lub konserwacyjne
 • eksploatacja statków
 • odbiór odpadów ze statków

Na wszelkie zgłoszone nieprawidłowości natychmiast reagują służby Portowej Straży Pożarnej “FLORIAN” Sp. z o.o. lub Straży Ochrony Portu Gdańsk Sp. z o.o.

Telefon alarmowy wewnętrzny – 111
Telefon miejski – (+48) 58 343 11 20


Oceń naszą stronę
Oceń naszą stronę
Czy korzystali Państwo z poprzedniej wersji serwisu?
Jak oceniają Państwo obecny serwis?
Co wpłynęło w największym stopniu na Państwa ocenę?