sygnet

Projekt Portowego planu gospodarowania odpadami oraz pozostałościami ładunkowymi ze statków

Projekt Portowego planu gospodarowania odpadami oraz pozostałościami ładunkowymi ze statków podlega konsultacjom z użytkownikami portu. Odbywa się to poprzez umieszczenie projektu Planu na stronie internetowej Zarządu Morskiego Portu Gdańsk S.A., wraz z informacją na temat możliwości wnoszenia uwag oraz przewidzianego na to czasu. Wniesione uwagi są następnie rozpatrywane i zostają uwzględnione w Planie.

Uwagi należy zgłaszać na adres poczty elektronicznej: odpady-srodowisko@portgdansk.pl do dnia 14 kwietnia 2021 r. do godz. 12:00.

Procedury dotyczące prowadzenia konsultacji społecznych wynikają z Ustawy z dnia 12 września 2002 r. o portowych urządzeniach do odbioru odpadów oraz pozostałości ładunkowych ze statków, art. 9 ust. 2a.

sygnet

Substancje zubożające warstwę ozonową

ZMPG SA nie zapewnia odbioru odpadów zawierających substancje zubożające warstwę ozonową. Podmiot dokonujący naprawy, wymiany, montażu lub demontażu znajdujących się na statku urządzeń i instalacji zawierających substancje kontrolowane określone w Załączniku I do rozporządzenia WE nr 1005/2009 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 września 2009 r. w sprawie substancji zubożających warstwę ozonową jest obowiązany do zapewnienia odbioru odpadów powstających w trakcie swojej działalności.

Odpady produktów spożywczych

ZMPG SA informuje, że zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1069/2009 z dnia 21 października 2009 r. określającym przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi i uchylającym rozporządzenie (WE) nr 1774/2002 (rozporządzenie o produktach ubocznych pochodzenia zwierzęcego) – odpady gastronomiczne kategorii 1 muszą być umieszczane w hermetycznych opakowaniach lub zakrytych, zabezpieczonych przed wyciekami, bezzwrotnych pojemnikach opatrzonych etykietą z napisem “kat.1 – wyłącznie do usunięcia” lub w języku angielskim “cat.1 – strictly to removal”.
ZMPG SA przypomina również o obowiązku zgłaszania zamiaru zdania odpadów kategorii 1 w systemie PHICS.


Oceń naszą stronę
Oceń naszą stronę
Czy korzystali Państwo z poprzedniej wersji serwisu?
Jak oceniają Państwo obecny serwis?
Co wpłynęło w największym stopniu na Państwa ocenę?