sygnet

Gospodarka odpadami ze statków

Odpady ze statków morskich w Porcie Gdańsk odbierane są zgodnie z ustawą z dnia 12 maja 2022 r. o portowych urządzeniach do odbioru odpadów ze statków oraz zasadami określonymi w “Portowym planie gospodarowania odpadami ze statków” zatwierdzonym decyzją Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego nr DROŚ-S.7240.7.2023.KP z dnia 12.02.2024 r.

Zarząd Morskiego Portu Gdańsk S.A. zapewnia odbiór odpadów powstałych w trakcie eksploatacji statku morskiego, wymienionych w Konwencji MARPOL 73/78:

  • Odpady olejowe i ich mieszaniny
  • Odpady stałe
  • Ścieki sanitarne
  • Pozostałości z oczyszczania spalin
  • Pozostałości ładunkowe
sygnet

Substancje zubożające warstwę ozonową

ZMPG SA nie zapewnia odbioru odpadów zawierających substancje zubożające warstwę ozonową. Podmiot dokonujący naprawy, wymiany, montażu lub demontażu znajdujących się na statku urządzeń i instalacji zawierających substancje kontrolowane określone w Załączniku I do rozporządzenia WE nr 1005/2009 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 września 2009 r. w sprawie substancji zubożających warstwę ozonową jest obowiązany do zapewnienia odbioru odpadów powstających w trakcie swojej działalności.

Odpady produktów spożywczych

ZMPG SA informuje, że zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1069/2009 z dnia 21 października 2009 r. określającym przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi i uchylającym rozporządzenie (WE) nr 1774/2002 (rozporządzenie o produktach ubocznych pochodzenia zwierzęcego) – odpady gastronomiczne kategorii 1 muszą być umieszczane w hermetycznych opakowaniach lub zakrytych, zabezpieczonych przed wyciekami, bezzwrotnych pojemnikach opatrzonych etykietą z napisem “kat.1 – wyłącznie do usunięcia” lub w języku angielskim “cat.1 – strictly to removal”.
ZMPG SA przypomina również o obowiązku zgłaszania zamiaru zdania odpadów kategorii 1 w systemie PHICS.

Gospodarowanie odpadami komunalnymi

W dniu 19.07.2019 roku Sejm uchwalił nowelizację Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. W związku z wejściem w życie nowelizacji ustawy i na tej podstawie uchwały Rady Miasta Gdańska nr XVII/425/19 z dnia 28.11.2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz ustalenia sposobu obliczenia tej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, które w części stanowią nieruchomość, którą zamieszkują mieszkańcy, a części nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, informujemy, że od dnia 1 lutego 2020 r. istnieje obowiązek segregowania odpadów z podziałem na 5 frakcji: szkło, papier, metale i tworzywa sztuczne, bioodpady, resztkowe.