sygnet

Gospodarka odpadami

Odpady ze statków morskich w Porcie Gdańsk odbierane są zgodnie z Ustawą z dnia 12 września 2002 o portowych urządzeniach do odbioru odpadów oraz pozostałości ładunkowych ze statków (Dz. U. Nr 166 z 2002 roku, poz. 1361) oraz zasadami określonymi w “Portowym planie gospodarowania odpadami oraz pozostałościami ładunkowymi ze statków” zatwierdzonym decyzją Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego nr DROŚ-S.7240.1.2021/2022.AŁ z dnia 05.01.2022 r.

Zarząd Morskiego Portu Gdańsk SA zapewnia odbiór powstałych w trakcie eksploatacji statku morskiego
wymienionych w Konwencji MARPOL 73/78:

  • Odpady olejowe i ich mieszaniny
  • Odpady stałe
  • Ścieki sanitarne
  • Pozostałości z oczyszczania spalin
sygnet

Substancje zubożające warstwę ozonową

ZMPG SA nie zapewnia odbioru odpadów zawierających substancje zubożające warstwę ozonową. Podmiot dokonujący naprawy, wymiany, montażu lub demontażu znajdujących się na statku urządzeń i instalacji zawierających substancje kontrolowane określone w Załączniku I do rozporządzenia WE nr 1005/2009 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 września 2009 r. w sprawie substancji zubożających warstwę ozonową jest obowiązany do zapewnienia odbioru odpadów powstających w trakcie swojej działalności.

Odpady produktów spożywczych

ZMPG SA informuje, że zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1069/2009 z dnia 21 października 2009 r. określającym przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi i uchylającym rozporządzenie (WE) nr 1774/2002 (rozporządzenie o produktach ubocznych pochodzenia zwierzęcego) – odpady gastronomiczne kategorii 1 muszą być umieszczane w hermetycznych opakowaniach lub zakrytych, zabezpieczonych przed wyciekami, bezzwrotnych pojemnikach opatrzonych etykietą z napisem “kat.1 – wyłącznie do usunięcia” lub w języku angielskim “cat.1 – strictly to removal”.
ZMPG SA przypomina również o obowiązku zgłaszania zamiaru zdania odpadów kategorii 1 w systemie PHICS.