sygnet

B3. Pomieszczenia kuchni z wyposażeniem i bufetu

Dane kontaktowe

  • Dział Współpracy z Kontrahentami ZMPG SA
  • ul. Zamknięta 18, 80-955 Gdańsk

Menedżer Klienta

ZMPG SA informuje, iż co do zasady oddanie w użytkowanie, dzierżawę lub najem nieruchomości lokalowych i budynkowych położonych w granicach Portu Gdańsk nie wymaga przeprowadzenia przetargu publicznego. Zgodnie z art. 3 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o portach i przystaniach morskich, oddanie w użytkowanie, dzierżawę, najem albo na podstawie innej umowy uprawniającej do korzystania lub pobierania pożytków przez okres powyżej 10 lat nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, jednostki samorządu terytorialnego albo podmiotu zarządzającego portem lub przystanią morską, położonych w granicach portów i przystani morskich wymaga zgody ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa, udzielonej w drodze decyzji administracyjnej, wydanej w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw gospodarki morskiej. Umowy zawarte z naruszeniem obowiązku uzyskania zgody są nieważne.

Wykaz załączników do umów dzierżawy, najmu, użytkowania nieruchomości ZMPG SA: