sygnet

Ważne informacje w sprawie postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Prezesa oraz Wiceprezesów Zarządu Spółki ZMPG S.A. [dokument PDF, 59 KB]

 

Rada Nadzorcza Spółki
Zarząd Morskiego Portu Gdańsk Spółka Akcyjna
z siedzibą w Gdańsku (80-955), ul. Zamknięta 18,
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku,
VII Wydział Gospodarczy, KRS:0000040398,

działając na podstawie § 26 pkt 4 oraz § 30 Statutu Spółki pod firmą Zarząd Morskiego Portu Gdańsk S.A. z siedzibą w Gdańsku, ogłasza postępowanie kwalifikacyjne na stanowiska:

 1. PREZESA ZARZĄDU spółki Zarząd Morskiego Portu Gdańsk S.A. z siedzibą w Gdańsku,
 2. WICEPREZESA ZARZĄDU DS. FINANSOWYCH spółki Zarząd Morskiego Portu Gdańsk S.A. z siedzibą w Gdańsku,
 3. WICEPREZESA ZARZĄDU DS. INFRASTRUKTURY spółki Zarząd Morskiego Portu Gdańsk S.A. z siedzibą w Gdańsku.

na nową, III, wspólną, pięcioletnią kadencję.

I. OPIS WYMAGAŃ:

1. Prezes Zarządu

WYMAGANIA OBLIGATORYJNE

a) wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczypospolitej Polskiej;
b) co najmniej 10-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek;
c) co najmniej 5-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych;
d) doświadczenie w podmiotach działających w obszarze gospodarki morskiej;
e) doświadczenie we wdrażaniu, zarządzaniu i kierowaniu złożonymi projektami i organizacjami;
f) komunikatywna znajomość języka angielskiego;
g) niepodleganie określonym w przepisach ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowiska członka organu zarządzającego w spółkach handlowych.

WYMAGANIA DODATKOWE

a) dyplom MBA renomowanej uczelni lub ukończone studia wyższe/studia podyplomowe w zakresie zarządzania;
b) doświadczenie w organach spółek prawa handlowego;
c) doświadczenie w prowadzeniu projektów infrastrukturalnych;
d) doświadczenie w prowadzeniu i rozliczaniu projektów inwestycyjnych, w tym z uwzględnieniem funduszy Unii Europejskiej.

 

2. Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych

WYMAGANIA OBLIGATORYJNE

a) wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczypospolitej Polskiej;
b) co najmniej 10-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek;
c) co najmniej 5-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych;
d) doświadczenie w pełnieniu funkcji w organach spółek prawa handlowego;
e) doświadczenie w prowadzeniu i rozliczaniu projektów inwestycyjnych, w tym z uwzględnieniem funduszy Unii Europejskiej;
f) komunikatywna znajomość języka angielskiego;
g) niepodleganie określonym w przepisach ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowiska członka organu zarządzającego w spółkach handlowych.

WYMAGANIA DODATKOWE

a) dyplom MBA renomowanej uczelni lub ukończone studia wyższe/studia podyplomowe w zakresie zarządzania, ekonomii, finansów;
b) doświadczenie w zakresie planowania i zarządzania finansami, rachunkowości, audytu i kontroli finansowej oraz organizowania finansowania projektów inwestycyjnych;

 

3. Wiceprezes Zarządu ds. Infrastruktury

WYMAGANIA OBLIGATORYJNE

a) wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczypospolitej Polskiej;
b) co najmniej 10-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek;
c) co najmniej 5-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych;
d) komunikatywna znajomość języka angielskiego;
e) niepodleganie określonym w przepisach ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowiska członka organu zarządzającego w spółkach handlowych.

WYMAGANIA DODATKOWE

a) dyplom MBA renomowanej uczelni lub ukończone studia wyższe/studia podyplomowe w zakresie zarządzania lub nauk inżynieryjno-technicznych;
b) doświadczenie w prowadzeniu projektów infrastrukturalnych;
c) doświadczenie w prowadzeniu projektów inwestycyjnych z uwzględnieniem funduszy Unii Europejskiej.

4. Spełnienie wymagań obligatoryjnych, oceniane przez radę nadzorczą, jest warunkiem dopuszczenia do drugiego etapu postępowania, tj. rozmowy kwalifikacyjnej. Wykazanie w aplikacji warunku obligatoryjnego, tj. doświadczenia kandydata w określonym zakresie, wymaga przedłożenia stosownych dokumentów, z których powyższe jednoznacznie wynika.

5. Kandydatem na stanowisko Prezesa Zarządu, Wiceprezesa Zarządu ds. Finansowych, Wiceprezesa Zarządu ds. Infrastruktury, nie może być osoba, względem której występuje przynajmniej jedna z poniższych przesłanek:

a) pełni funkcję społecznego współpracownika albo jest zatrudniona w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze;
b) wchodzi w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań;
c) jest zatrudniona przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze;
d) pełni funkcję z wyboru w zakładowej organizacji związkowej lub zakładowej organizacji związkowej spółki z grupy kapitałowej;
e) jej aktywność społeczna lub zarobkowa rodzi konflikt interesów wobec działalności spółki.

6. Zagadnienia mogące być przedmiotem rozmowy kwalifikacyjnej wszystkich kandydatów:

a) wiedza o zakresie działalności Spółki oraz o sektorze gospodarki morskiej;
b) znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem i kierowaniem zespołami pracowników;
c) znajomość zasad funkcjonowania spółek handlowych, ze szczególnym uwzględnieniem spółek z udziałem Skarbu Państwa, zasad wynagradzania w spółkach z udziałem Skarbu Państwa, ograniczeń prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne oraz znajomość zasad nadzoru właścicielskiego;
d) znajomość zasad audytu i kontroli finansowej przedsiębiorstwa oraz rachunkowości zarządczej;
e) doświadczenie niezbędne do wykonywania funkcji członka zarządu w spółce.

7. Zagadnienia mogące być przedmiotem rozmowy kwalifikacyjnej, związane ze stanowiskiem, o które ubiega się kandydat:

 a) na stanowisko Prezesa Zarządu:

– sprzedaż i marketing,
– ocena procesów inwestycyjnych,
– sprawy pracownicze, w tym prawo pracy oraz kwestie zarządzania zasobami ludzkimi,
– audyt wewnętrzny, stosowanie zamówień publicznych, stosowanie ustawy o ochronie informacji niejawnych oraz informatyzacja Spółki,
– zintegrowany systemem zarządzania,
– nadzór właścicielski nad spółkami zależnymi,
– ochrona obiektów portowych,
– strategia i polityka rozwoju portów,

b) na stanowisko Wiceprezesa Zarządu ds. finansowych:

– rachunkowość finansowa i zarządcza,
– ocena projektów inwestycyjnych,
– finanse przedsiębiorstwa,
– audyt i kontrola finansowa przedsiębiorstwa,
– wykorzystanie zewnętrznych źródeł finansowania w procesach inwestycyjnych,
– polityka finansowa Spółki i nadzór nad spółkami zależnymi,
– płynność finansowa i realizacja budżetu,
– gromadzenie i przetwarzanie informacji ekonomicznych,
– gospodarka mieniem Spółki,
– polityka płacowa.

c) na stanowisko Wiceprezesa Zarządu ds. infrastruktury:

a) realizacja procesów inwestycyjnych,
b) ocena i realizacja projektów inwestycyjnych,
c) przygotowywanie planów inwestycyjnych,
d) wykorzystanie zewnętrznych źródeł finansowania w procesach inwestycyjnych,
e) zarządzanie zasobami infrastrukturalnymi portu,
f) procedury przetargowe i przepisy dotyczące zamówień publicznych,
g) wdrażanie projektów badawczych współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych,
h) dostosowywanie działalności portów do przepisów Unii Europejskiej i konwencji ratyfikowanych przez Polskę.

 

II. WYMAGANE DOKUMENTY

Osoby zainteresowane kandydowaniem na wyżej wymienione stanowiska zobowiązane są złożyć:

a) kwestionariusz osobowy;
b) CV (życiorys zawodowy) zawierający opis dotychczasowych doświadczeń i osiągnięć kandydata w pracy zawodowej (z podaniem adresu do korespondencji, e-mail i telefonu kontaktowego);
c) aktualne zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego wystawione nie wcześniej niż 30 dni przed datą zgłoszenia;
d) dyplom ukończenia studiów wyższych;
e) dokumenty potwierdzające staż pracy i kwalifikacje kandydata;
f) oświadczenia:
– o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych;
– o korzystaniu z pełni praw publicznych;
– o niepodleganiu określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowiska członka zarządu w spółce prawa handlowego;
– w przypadku osób urodzonych przed dniem 1 sierpnia 1972 r. o złożeniu Ministrowi właściwemu ds. Infrastruktury (w związku z wszczęciem niniejszego postępowania) oświadczenia lustracyjnego lub informacji o uprzednim złożeniu oświadczenia lustracyjnego (jeżeli oświadczenie lustracyjne zostało złożone wcześniej) na podstawie przepisów art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz o treści tych dokumentów;
– o nietoczącym się przeciwko kandydatowi postępowaniu karnym z oskarżenia publicznego;
– w przedmiocie skazania prawomocnym wyrokiem sądu;
– dotyczące pełnienia funkcji społecznego współpracownika, zatrudnienia w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę, świadczenia pracy na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze;
– dotyczące uczestnictwa w składzie organu partii politycznej, reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań;
– dotyczące zatrudnienia przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę, świadczenia pracy na rzecz partii politycznej na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze;
– dotyczące pełnienia funkcji z wyboru w zakładowej organizacji związkowej lub zakładowej organizacji związkowej spółki z Grupy Kapitałowej ZMPG S.A.;
– dotyczące prowadzenia aktywności społecznej lub zarobkowej, która może powodować konflikt interesów z uwagi na przedmiot działalności Spółki;
– o uzyskaniu absolutorium (dotyczy osób dotychczas zasiadających w organach nadzorczych i zarządzających).

Ww. dokumenty i oświadczenia powinny być załączone w formie odpisów lub w kopiach poświadczonych. Odpisy dokumentów mogą być poświadczone przez kandydata. W takim przypadku, w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej, kandydat będzie zobowiązany do przedstawienia Radzie Nadzorczej oryginałów lub urzędowych odpisów poświadczonych przez siebie dokumentów, pod rygorem wykluczenia z postępowania kwalifikacyjnego.

Doświadczenie będzie weryfikowane na podstawie dokumentów je poświadczających (vide pkt I.4.).

 

III. TRYB POSTĘPOWANIA

a) Zgłoszenia kandydatów będą przyjmowane w siedzibie Spółki, ul. Zamknięta 18, 80-955 Gdańsk, w dni powszednie w godz. 800-1530 w Kancelarii Ogólnej na parterze budynku, w terminie do dnia 22 marca 2024 r. do godz. 1200.
b) Zgłoszenia należy składać w zaklejonej kopercie lub przesłać pocztą lub przesyłką kurierską na adres: Rada Nadzorcza Zarządu Morskiego Portu Gdańsk S.A., Zamknięta 18, 80-955 Gdańsk, z dopiskiem: „Postępowanie kwalifikacyjne na Stanowisko:

  1. Prezesa Zarządu Spółki Zarządu Morskiego Portu Gdańsk S.A./
  2. Wiceprezesa Zarządu ds. finansowych Spółki Zarządu Morskiego Portu Gdańsk S.A./
  3. Wiceprezesa Zarządu ds. infrastruktury Spółki Zarządu Morskiego Portu Gdańsk S.A. – NIE OTWIERAĆ”.

c) W razie kandydowania przez jedną osobę na więcej niż jedno stanowisko jest ona zobowiązana do złożenia odrębnych aplikacji i wymaganych dokumentów na każde stanowisko.
d) Zgłoszenia przesyłane pocztą będą rozpatrywane, jeśli wpłyną do Spółki w terminie określonym wyżej (decyduje data i godzina doręczenia przesyłki). Zgłoszenia, które wpłyną po tym terminie, nie będą rozpatrywane.
e) Wzory oświadczeń i kwestionariusza osobowego są udostępnione na stronie internetowej www.portgdansk.pl.
f) Podstawowe informacje o Spółce, dostępne są na stronie: bip.portgdansk.pl, a także pod nr KRS 0000040398 w systemie https://ekrs.ms.gov.pl/.
g) Kandydaci zostaną poddani ocenie i weryfikacji przez Radę Nadzorczą ZMPG S.A.
h) Otwarcia zgłoszeń i ich weryfikacji pod względem spełnienia wymogów formalnych dokona, w dniu 22 marca 2024 r. o godz. 1230 i kolejnych dniach, jeżeli zaistnieje taka konieczność, w siedzibie Spółki, Komitet/Zespół powołany przez Radę Nadzorczą.
i) O dopuszczeniu do rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną poinformowani drogą telefoniczną lub elektroniczną.
j) Niezgłoszenie się kandydata na rozmowę kwalifikacyjną w wyznaczonym miejscu i terminie uznane będzie za rezygnację kandydata z udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym.
k) Rada Nadzorcza skontaktuje się wyłącznie z kandydatami, których zgłoszenia spełniają wymogi formalne.

 

IV. INFORMACJE DODATKOWE

a) Rada Nadzorcza poinformuje o wyniku postępowania kwalifikacyjnego na stronie internetowej Spółki www.portgdansk.pl.
b) W przypadku wyboru i powołania na stanowisko, Zarządzający będzie podlegał ograniczeniom w prowadzeniu działalności gospodarczej, określonym w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne.
c) W przypadku wyboru i powołania z Zarządzającym będzie zawarta umowa o świadczenie usług zarządzania na czas pełnienia funkcji z obowiązkiem świadczenia osobistego zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami oraz zasadami nadzoru właścicielskiego KPRM (https://www.gov.pl/web/aktywa-panstwowe/polityka-wlascicielska).
d) Zgłoszenia kandydatów niespełniające wymogów określonych w ogłoszeniu o postępowaniu kwalifikacyjnym oraz złożone po upływie terminu określonego do ich przyjmowania nie podlegają rozpatrzeniu.
e) Rada Nadzorcza zastrzega sobie prawo zakończenia postępowania kwalifikacyjnego na każdym jego etapie bez wyłonienia kandydatów w każdym czasie, bez podania przyczyn.
f) Spółka nie ponosi kosztów poniesionych przez kandydata z tytułu uczestnictwa w postępowaniu kwalifikacyjnym; kandydaci nie mogą również występować z roszczeniami wobec Spółki z tytułu korzyści utraconych.
g) Spółka nie udziela dodatkowych wyjaśnień dotyczących postępowania kwalifikacyjnego, których zakres wykraczałby poza treść niniejszego ogłoszenia i mógł stwarzać wątpliwości natury równości uczestników postępowania kwalifikacyjnego.
h) Po zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego kandydaci, którzy nie zostali wybrani w wyniku przeprowadzonego postępowania, mogą odebrać zgłoszenia w terminie do 2 miesięcy po ogłoszeniu wyniku postępowania kwalifikacyjnego. Zgłoszenia, które nie zostaną odebrane w ww. terminie zostaną zniszczone.

 Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej zwanego jako: „RODO”, informuję, że:

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Zarząd Morskiego Portu Gdańsk S.A., ul. Zamknięta 18, 80-955 Gdańsk, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000040398, NIP: 583-24-61-866, REGON: 191478408, kapitał zakładowy (kapitał wpłacony) 2 109 250,00 PLN zwana dalej jako „ZMPG S.A.” lub „Administrator”.
2. Kontakt z Administratorem jest możliwy poprzez adres e-mail: info@portgdansk.pl, telefonicznie pod numerem +48-58-737-91-00, lub pisemnie na adres ZMPG S.A. ul. Zamknięta18, 80-955 Gdańsk.
3.
Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, email: iod@portgdansk.pl, z którym można skontaktować się w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych.
4.
Pani/Pana dane osobowe zebrane w związku z prowadzonym postępowaniem kwalifikacyjnym będą przetwarzane:

 • dla celów wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na ZMPG S.A. na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności przepisów Ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym, Ustawy Kodeks spółek handlowych, Ustawy o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne – podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit c RODO. Konieczność złożenia informacji z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności kandydata wynika z art. 18 §2 kodeksu spółek handlowych oraz art. 26 ust. 2 pkt 3 Ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym, obowiązek złożenia oświadczenia dotyczącego informacji o pełnieniu przez kandydata funkcji społecznego współpracownika lub zatrudnienia w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego, wchodzenia w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań, zatrudnienia przez partię polityczną, pełnienia funkcji z wyboru w zakładowej organizacji związkowej lub zakładowej organizacji związkowej spółki z grupy kapitałowej wynika z art. 22 pkt 2 lit. a-d w zw. z 26 ust. 2 pkt 4 lit. a Ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym. Obowiązek złożenia oświadczenia obejmującego informację o prowadzonych przeciwko kandydatowi postępowaniach karnych i postępowaniach w sprawach o przestępstwa skarbowe, sankcjach administracyjnych nałożonych na kandydata lub inne podmioty w związku z zakresem odpowiedzialności kandydata wynika z art. 26 ust. 2 pkt 4 lit. b-c Ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym.
 • w celu podjęcia czynności przed zawarciem umowy, której ma być Pani/Pan stroną oraz do jej wykonania – podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit b RODO;
 • w celu przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes ZMPG S.A. (art. 6 ust. 1 lit f RODO), polegający na umożliwieniu ZMPG S.A. oceny i weryfikacji złożonych kandydatur;
 • w celu ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez ZMPG S.A. – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes ZMPG S.A. (art. 6 ust. 1 lit f RODO), polegający na umożliwieniu ZMPG S.A. obrony praw przysługujących spółce.

5. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazane do Rady do spraw spółek z udziałem Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych w celu wydania opinii, o której mowa w art. 24 pkt 4 oraz art. 26 ust. 1-2 Ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane dostawcom systemów informatycznych i usług IT, o ile jest to związane z koniecznością zapewnienia funkcjonowania systemów informatycznych Administratora, do których Pani/Pana dane zostaną wprowadzone – na zasadzie powierzenia przetwarzania, zgodnie z art. 28 RODO, podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi niezbędne do wykonania umowy, w tym usługi prawne, a w stosowanych przypadkach także podmiotom uzyskującym dostęp do danych w oparciu o powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w szczególności przepisy z zakresu jawności informacji publicznej.
6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do momentu przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie niezbędne dla ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez ZMPG S.A.
7.
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych.
8.
Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych osobowych.
9.
Każdy sprzeciw jest indywidualnie rozpatrywany, lecz, nie każdy będzie musiał być uwzględniony. Ewentualna odmowa uwzględnienia zawsze będzie zawierała uzasadnienie.
10.
Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych), gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.
11.
Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.
12.
W zakresie w jakim Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na ZMPG S.A., podanie danych osobowych jest wymagane w celu ich wykonania. W pozostałym zakresie podanie danych jest dobrowolne, jednakże niezbędne dla przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego. Konsekwencją niepodania tych danych jest brak możliwości rozpatrzenia Pani/Pana kandydatury w postępowaniu kwalifikacyjnym.