sygnet

Zarząd Spółki – Zarząd Morskiego Portu Gdańsk Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku, zarejestrowanej pod numerem KRS: 0000040398, Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, na podstawie przepisów art. 399 §1 ksh oraz art. 402 ksh, zwołuje na dzień 03.04.2024 r. na godz. 1200 – Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Zarząd Morskiego Portu Gdańsk S.A., które odbędzie się w Warszawie, w Ministerstwie Infrastruktury, przy ul. Nowy Świat 6/12, na III piętrze w sali konferencyjnej 323 – 324, z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podjęcia wiążących uchwał.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie do korzystania, na podstawie umowy najmu, na czas oznaczony 30 lat Spółce pod firmą Fast Track Logistic sp. z o.o. z siedzibą w Kościerzynie, zabudowanej nieruchomości gruntowej o powierzchni 35.828,00 m2 zlokalizowanej w Gdańsku przy ul. Ku Ujściu i ul. Chemików składającej się z:
 • 608,00 m2 położonych na części działki nr 5, obręb nr 82, arkusz mapy nr 1;
 • 220,00 m2 położonych na części działki nr 7/2, obręb nr 82, arkusz mapy nr 1;

dla których Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku prowadzi księgę wieczystą nr GD1G/00078019/6.

 1. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie do korzystania na podstawie umowy najmu na czas oznaczony 30 lat Spółce pod firmą INTERCESSIO sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni niezabudowanej nieruchomości gruntowej o powierzchni 21.785,00 m2 zlokalizowanej w Gdańsku przy ul. Kontenerowej na części działki nr 3/57, obręb nr 275 i na części działki nr 3/59, obręb nr 275, dla których Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ
  w Gdańsku prowadzi księgę wieczystą nr GDI G/00067361/8.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez ZMPG S.A. prawa użytkowania wieczystego działki nr 50/1 w obrębie 46 o powierzchni 632 m2 w rejonie ul. Oliwskiej (GD1G/00030479/0) w trybie bezprzetargowym zgodnie z art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz nabycia przez ZMPG S.A. obiektu w postaci fragmentu ogrodzenia znajdującego się na działce nr 50/1 w obrębie 46 o długości 21 mb.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w trybie bezprzetargowym przez ZMPG S.A. prawa użytkowania wieczystego działki nr 3/203 w obrębie 275 o powierzchni 27 674 m2 w rejonie ul. Ku Ujściu
  i ul. mjr. H. Sucharskiego (GD1G/00011325/7) w trybie art. 34 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami
  w związku z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 roku o portach i przystaniach morskich.
 4. Zamknięcie obrad.