sygnet

Zarząd Spółki – Zarząd Morskiego Portu Gdańsk Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku, zarejestrowanej pod numerem KRS: 0000040398, Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, na podstawie przepisów art. 399 §1 ksh oraz art. 402 ksh w związku z art. 400 §1 ksh, zwołuje na dzień 25.01.2024 r. na godz. 1200 – Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Zarząd Morskiego Portu Gdańsk S.A., które odbędzie się w Warszawie, w Ministerstwie Infrastruktury, przy ul. Nowy Świat 6/12, na III piętrze w sali konferencyjnej 323-324, z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
  2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podjęcia wiążących uchwał.
  4. Przyjęcie porządku obrad.
  5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
  6. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
  7. Zamknięcie obrad.