sygnet

Zarząd Spółki – Zarząd Morskiego Portu Gdańsk Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku, zarejestrowanej pod numerem KRS: 0000040398, Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, na podstawie przepisów art. 401 §1 Kodeksu spółek handlowych zmienia porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 03.04.2024 r. na godz. 1200 ogłoszonego w MSiG Nr 46 (6948), poz. 10851-11095 z dnia 5 marca 2024 r. w ten sposób, że dopisuje do porządku obrad nowy punkt 9 w brzmieniu „Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki”, dotychczasowy punkt 9 staje się punktem 10.