sygnet

Oświadczenie

Oświadczenie

Oświadczenie

Zarządu Morskiego Portu Gdańsk S.A. z dnia 10 marca 2021 roku dotyczące artykułu prasowego, który ukazał się w dniu 10 marca 2021 roku w dzienniku Rzeczpospolita zatytułowanego „Kasa ginie w porcie”.

Zarząd Morskiego Portu Gdańsk Spółka Akcyjna, odnosząc się do artykułu jaki ukazał się w dniu dzisiejszym (10.03.2021 r.) w dzienniku Rzeczpospolita zatytułowanego „Kasa ginie w porcie” oświadcza, że opisane w publikacji zdarzenia dotyczyły spółek, które są odrębnymi od Zarządu Morskiego Portu Gdańsk Spółka Akcyjna podmiotami prawa – spółkami prawa handlowego z własnymi organami, które to organy samodzielnie kierują sprawami tych spółek i podejmują bieżące decyzje związane z ich funkcjonowaniem.

W związku z tym, uznajemy iż utożsamianie tych spółek z Portem Gdańsk jest bezpodstawne, co czyni tytuł publikacji nieuprawnionym. Dodatkowo mylne wrażenie jakoby publikacja dotyczyła bezpośrednio ZMPG S.A. potęguje zdjęcie, którym została ona opatrzona, a które nie przedstawia żadnej ze spółek, o których mowa w tekście, a największego operatora portowego, z którym spółki te nie mają żadnego związku.

Opisane w publikacji zdarzenie miało miejsce jedynie w spółce Straż Ochrony Portu Gdańsk Sp. z o.o., choć w artykule opisano także spółkę Przedsiębiorstwo Usług Portowych Rezerwa Sp. z o. o. Wszelkie zaliczki pobrane w zakresie uprawnień ustawowych organów spółki w PUP Rezerwa Sp. z o. o. zostały natomiast rozliczone na kilka miesięcy przed ujawnieniem możliwych nadużyć, a osoba podejrzana o dopuszczenie się ich,  już od września 2019 r. nie pełniła żadnych funkcji w tej spółce.

Zarząd Morskiego Portu Gdańsk S.A. natomiast, niezwłocznie po otrzymaniu pierwszych sygnałów o możliwych nieprawidłowościach w Straży Ochrony Portu Gdańsk Sp. z o.o., w zakresie swoich uprawnień doprowadził do wszczęcia kontroli przez właściwy podmiot dysponujący wiedzą i kwalifikacjami, która to kontrola potwierdziła fakt wystąpienia nieprawidłowości i skutkowała niezwłocznym odwołaniem osoby podejrzanej ze składu Zarządu ww. spółki oraz złożeniem zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstw przez tę osobę. Jednocześnie zarządzono obowiązek posiadania procedur obiegu gotówkowego w obu ww. spółkach, aby zapobiec możliwości powtórzenia się podobnych nadużyć w przyszłości.