Ten materiał pochodzi z serwisu www.portgdansk.pl
Strona znajduje się pod adresem http://www.portgdansk.pl/o-porcie/badania-wody


Badania wody

Badania wody

 

Zarząd Morskiego Portu Gdańsk SA regularnie wykonuje badania poziomu substancji zanieczyszczających w wodach akwenów portowych.

Zanieczyszczenia do wód akwenów portowych mogą dostawać się w wyniku bezpośrednich zrzutów niepożądanych substancji, w wyniku ich spłukiwania wraz z wodą opadową, wraz ze ściekami (bytowymi czy przemysłowymi). Zanieczyszczenia mogą mieć różnorodne pochodzenie: z działalności przemysłowej, działalności przeładunkowej, mogą być nanoszone wraz ze spływem śródlądowych wód powierzchniowych do wód portowych.

Od dnia 1 stycznia 2004 roku weszło w życie Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 stycznia 2003 roku (Dz. U. z 2003 r. nr 35, poz. 308) w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów poziomów w środowisku substancji lub energii przez zarządzającego drogą, linią kolejową, linia tramwajową, lotniskiem, portem. Rozporządzenie to ustala referencyjne metodyki wykonywania pomiarów poziomów substancji zanieczyszczających w wodach basenów portowych oraz określa zakres tych badań.

W wodach basenów portowych ZMPG SA 2 razy w roku badane są takie parametry jak:

  • wskaźnik biologicznego zapotrzebowania tlenu (BZT5)
  • wskaźnik chemicznego zapotrzebowania tlenu (CHZT)
  • odczyn
  • substancje rozpuszczone
  • chlorki
  • zawiesina ogólna
  • ołów
  • cynk
  • kadm
  • substancje ropopochodne

Wykres stężeniaWykres pH

Z regularnie przeprowadzanych badań wynika, że wody basenów portowych administrowanych przez ZMPG SA są czyste.

Stężenia metali ciężkich podlegających pomiarom (ołów, cynk i kadm) w wodach akwenów portowych są poniżej poziomów oznaczalności.

Wszystkie Spółki prowadzące działalność na terenach dzierżawionych od ZMPG SA spełniają wymagania prawne dotyczące ochrony środowiska, posiadają wymagane zezwolenia i decyzje środowiskowe - pozwolenia wodnoprawne na odprowadzanie ścieków. Przeprowadzane kontrole nie wykazują przekroczeń badanych parametrów.www.portgdansk.pl
© Zarząd Morskiego Portu Gdańsk SA