Ten materiał pochodzi z serwisu www.portgdansk.pl
Strona znajduje się pod adresem http://www.portgdansk.pl/o-porcie/badania-wody


Badania wody

Badania wody

 

Zarząd morskiego Portu Gdańsk S.A. jest zobowiązany do wykonywania badań poziomu substancji zanieczyszczających w wodach powierzchniowych akwenów portowych.

Obecnie ZMPG S.A prowadzi badania w 7 punktach, które zostały wyznaczone w środkowej części basenów portowych oraz na wejściu do portu wewnętrznego:

Badania poziomu substancji zanieczyszczających wykonywane są dwa razy w roku w okresie kwietnia oraz października i obejmują pomiar poziomu następujących substancji:

  • biochemiczne zapotrzebowanie tlenu (BZT5)
  • chemiczne zapotrzebowanie tlenu (ChZTCr)
  • pH
  • zawiesina ogólna
  • ołów
  • kadm
  • cynk
  • węglowodory ropopochodne

Poniżej przedstawiono wyniki badań wód basenów portowych w latach 2009-2016, które przestudiowano oddzielnie dla próbek pobranych w punktach oznaczonych jako 1-3 (Basen Górniczy, Basen Władysława IV, Wejście do portu Wewnętrznego) oraz w punktach oznaczonych jako 4-7 (Basen Paliw Nr 1 i 2, Obrotnica, Basen Wewnętrzny/roboczy). W celu wykonania oceny stanu jakości wód portowych posłużono się wartościami granicznymi z rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych (dalej rozporządzenie w sprawie klasyfikacji stanu wód), z uwzględnieniem aktualnych wartości dla danego roku. Wyniki badań dla tych pierwszych odniesiono do wartości granicznych wskaźników jakości wód dla rzek, natomiast wyniki pomiarów w pozostałych punktach  zostały porównane z wartościami granicznymi wskaźników jakości wód dla wód przejściowych.

Wyniki badań poziomu substancji zanieczyszczających w wodach basenów portowych zostały porównywane z wartościami granicznymi wskaźników jakości wód odnoszącymi się do jednolitych części wód powierzchniowych (dalej JCWP) w zakresie  w jakim badane parametry pokrywają się z parametrami objętymi klasyfikacją dla JCWP - BZT5, pH, zawiesina ogólna oraz ChZTCr (ChZTCr przestudiowano wyłącznie w odniesieniu do wód rzecznych czyli pkt 1-3). Stężenia parametrów  z grupy substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego tj. cynku oraz węglowodorów ropopochodnych również porównano z wartościami granicznymi z ww. rozporządzenia w sprawie klasyfikacji stanu wód.
Dodatkowo w celu dokonania oceny stanu jakości wód portowych pod katem stężenia metali posłużono się środowiskowymi normami jakości dla substancji priorytetowych, zawartych w treści tego samego rozporządzenia.
Dla potrzeb oceny wskaźnikom fizykochemicznym przypisano jedną z 2 klas:
- klasa I oznacza stan bardzo dobry (kolor pomarańczowy),
- klasa II oznacza stan dobry (kolor czerwony)
Wskaźniki, których stężenia przekraczały wartość graniczną II klasy, sklasyfikowano jako poniżej stanu dopuszczalnego.

Wyniki badań wraz z ogólną oceną stanu jakości wód portowych w latach 2009-2016 z częstotliwością 2/rok:

Wartości średnie roczne BZT5 na tle wartości dopuszczalnych w latach 2009-2016 dla wód rzecznych (Basen Górniczy, Basen Władysława IV, Wejście do portu Wewnętrznego)


Wartości średnie roczne BZT5 na tle wartości dopuszczalnych w latach 2009-2016 dla wód przejściowych (Basen Paliw Nr 1 i 2, Obrotnica, Basen Wewnętrzny/Roboczy)
Od roku 2015 parametru BZT5 nie klasyfikowano ponieważ został on usunięty z rozporządzenia w sprawie klasyfikacji stanu wódWartości średnie roczne ChZTCr na tle wartości dopuszczalnych w latach 2009-2016 dla wód rzecznych (Basen Górniczy, Basen Władysława IV, Wejście do portu Wewnętrznego)


Wartości średnie roczne pH na tle wartości dopuszczalnych w latach 2009-2016 dla wód rzecznych (Basen Górniczy, Basen Władysława IV, Wejście do portu Wewnętrznego)


Wartości średnie roczne pH na tle wartości dopuszczalnych w latach 2009-2016 dla wód przejściowych (Basen Paliw Nr 1 i 2, Obrotnica, Basen Wewnętrzny/Roboczy)


Wartości średnie roczne zawiesiny ogólnej na tle wartości dopuszczalnych w latach 2009-2016 dla wód rzecznych (Basen Górniczy, Basen Władysława IV, Wejście do portu Wewnętrznego)

Wyniki badań wskazują, że poziom zanieczyszczeń w wodach portowych jest niski. Przez ostatnie 8 lat stężenia badanych substancji mieszczą się w tym samym zakresie (poza incydentalnymi przekroczeniami dla parametru ołowiu, substancji ropopochodnych i CHZTCr). W przeważającej większości przyjmują wartości objęte I lub II klasą czystości dla stanu chemicznego.

ZMPG S.A. wychodząc naprzeciw potrzebom w zakresie uzupełnienia już istniejącego systemu kontroli poziomu zanieczyszczeń w morskich wodach w Polsce, zdecydował się w najbliższym czasie na uzupełnienie podstawowych badań o dodatkowe punkty oraz dodatkowe parametry biologiczne i fizyko-chemiczne. Zwiększenie wiedzy na temat stanu wód portowych ma na celu zapewnienie wiarygodnych i bardziej dokładnych informacji o stanie środowiska wodnego, a także śledzenie zmian zachodzących w środowisku. Za uzupełnieniem badań o dodatkowe parametry oraz punkty poboru próbek do badań przemawia również fakt, że badania wykazały incydentalne przekroczenia poszczególnych parametrów w niektórych basenach ZMPG. Istnieje, więc potrzeba lepszej kontroli stanu wód oraz przeprowadzenia oceny skutków przypadkowych przekroczeń oraz zanieczyszczeń. Poszerzenie zakresu badań jest częścią tzw. dobrych praktyk środowiskowych oraz ważnym znakiem rozpoznawczym ZMPG, które stale dąży do kształtowania coraz lepszej postawy wobec środowiska naturalnego.www.portgdansk.pl
© Zarząd Morskiego Portu Gdańsk SA