sygnet

„Zarząd Spółki – Zarząd Morskiego Portu Gdańsk Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku, zarejestrowanej pod numerem KRS: 0000040398, Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, w trybie art. 401 § 1 ksh, zmienia porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 30 czerwca 2022 r. na godz. 1330 ogłoszonego w MSiG Nr 106 (6505), poz. 29766 z dnia 2 czerwca 2022r. w ten sposób, że dopisuje do porządku obrad nowy punkt 15 w brzmieniu:

15. Powzięcie uchwały w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej Spółki.”
Dotychczasowy punkt 15 staje się punktem 16.