sygnet

Zarząd Spółki – Zarząd Morskiego Portu Gdańsk Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku, zarejestrowanej pod numerem KRS: 0000040398, Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, na podstawie przepisów art. 399 §1 ksh oraz art. 402 ksh, zwołuje na dzień 30 czerwca 2022 r. na godz. 1330, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Zarząd Morskiego Portu Gdańsk S.A., które odbędzie się w Warszawie, w  siedzibie Ministerstwa Infrastruktury, przy ul. Nowy Świat 6/12, na III piętrze w sali konferencyjnej 323 – 324, z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podjęcia wiążących uchwał.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia do stosowania Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia ZMPG S.A.
 7. Rozpatrzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny Sprawozdania Finansowego Spółki
  i Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2021 oraz Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
  i Grupy Kapitałowej w roku 2021 w  zakresie ich zgodności z  księgami i dokumentami,
  jak i ze stanem faktycznym oraz wniosku w sprawie podziału zysku za 2021 r.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego Spółki za rok 2021.
 9. Rozpatrzenie Sprawozdania z działalności Zarządu jako organu Spółki za rok obrotowy 2021 oraz Sprawozdania Zarządu o wydatkach reprezentacyjnych, a także wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem w 2021 r.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2021 r.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za 2021 r.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej Zarząd Morskiego Portu Gdańsk S.A. za rok 2021 oraz Skonsolidowanego Sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Zarząd Morskiego Portu Gdańsk S.A. za 2021 r.
 13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 r.
 14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 r.
 15. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

„Zarząd Spółki – Zarząd Morskiego Portu Gdańsk Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku, zarejestrowanej pod numerem KRS: 0000040398, Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, w trybie art. 401 § 1 ksh, zmienia porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 30 czerwca 2022 r. na godz. 1330 ogłoszonego w MSiG Nr 106 (6505), poz. 29766 z dnia 2 czerwca 2022r. w ten sposób, że dopisuje do porządku obrad nowy punkt 15 w brzmieniu:

15. Powzięcie uchwały w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej Spółki.”
Dotychczasowy punkt 15 staje się punktem 16.