sygnet

„Zarząd Spółki – Zarząd Morskiego Portu Gdańsk Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku, zarejestrowanej pod numerem KRS: 0000040398, Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, w trybie art. 401 § 1 ksh, zmienia porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 27.04.2022 r. na godz. 1200 ogłoszonego w MSiG Nr 62 (6461), poz. 17239 z dnia 30 marca 2022r. w ten sposób, że dopisuje do porządku obrad nowe punkty 8 i 9 w brzmieniu:

  1. Powzięcie uchwał w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu.
  2. Powzięcie uchwał w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej.

Dotychczasowy punkt 8 staje się punktem 10.