sygnet

„Zarząd Spółki – Zarząd Morskiego Portu Gdańsk Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku, zarejestrowanej pod numerem KRS: 0000040398, Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, na podstawie przepisów art. 399 §1 ksh oraz art. 402 ksh, zwołuje na dzień 27.04.2022 r. na godz. 1200 – Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Zarząd Morskiego Portu Gdańsk S.A., które odbędzie się w Warszawie, w  siedzibie Ministerstwa Infrastruktury, przy ul. Nowy Świat 6/12, na III piętrze w sali konferencyjnej 323 – 324, z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podjęcia wiążących uchwał.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne ustanowienie na rzecz Zarządu Morskiego Portu Gdańsk S.A. prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej Skarbu Państwa o powierzchni 18 348m2, oznaczonej jako działka nr 1 w obrębie 148 w Gdańsku
  (KW GD1G/00328526/1), zabudowanej nabrzeżem morskiego terminalu kontenerowego DCT II oraz fragmentem placu składowego.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie bezprzetargowego oddania w użytkowanie wieczyste na rzecz Zarządu Morskiego Portu Gdańsk S.A. nieruchomości Skarbu Państwa, oznaczonego jako działka nr 30 w obrębie 70 w Gdańsku wraz ze sprzedażą położonych na niej budowli i innych urządzeń.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie prawa użytkowania wieczystego działki nr 134/2 w obrębie 70 przy ul. Załogowej w Gdańsku wraz z prawem własności budynków, stanowiących odrębne nieruchomości (GD1G/00106429/9).
 8. Zamknięcie obrad.

 

 

„Zarząd Spółki – Zarząd Morskiego Portu Gdańsk Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku, zarejestrowanej pod numerem KRS: 0000040398, Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, w trybie art. 401 § 1 ksh, zmienia porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 27.04.2022 r. na godz. 1200 ogłoszonego w MSiG Nr 62 (6461), poz. 17239 z dnia 30 marca 2022r. w ten sposób, że dopisuje do porządku obrad nowe punkty 8 i 9 w brzmieniu:

 1. Powzięcie uchwał w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu.
 2. Powzięcie uchwał w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej.

Dotychczasowy punkt 8 staje się punktem 10.