sygnet

„Zarząd Spółki – Zarząd Morskiego Portu Gdańsk Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku, zarejestrowanej pod numerem KRS: 0000040398, Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, na podstawie przepisów art. 399 §1 ksh oraz art. 402 ksh, zwołuje na dzień 02.03.2023 r. na godz. 1200 – Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Zarząd Morskiego Portu Gdańsk S.A., które odbędzie się w Warszawie, w  siedzibie Ministerstwa Infrastruktury, przy ul. Nowy Świat 6/12, na III piętrze w sali konferencyjnej 323 – 324, z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podjęcia wiążących uchwał.
  4. Przyjęcie porządku obrad.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zrzeczenie się prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Skarbu Państwa, obejmujących działkę nr 40/2 obręb 73 oraz działkę nr 52/1 obręb 62.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zrzeczenie się prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Skarbu Państwa, obejmujących działki nr 79/2, 83/5, 87/1, 92/1, 102/1 w obrębie 46.
  7. Zamknięcie obrad.