sygnet

Zarząd Morskiego Portu Gdańsk S.A. wnosi o zamieszczenie ogłoszenia o następującej treści:

„Zarząd Spółki – Zarząd Morskiego Portu Gdańsk Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku, zarejestrowanej pod numerem KRS: 0000040398, Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, na podstawie przepisów art. 399 §1 ksh oraz art. 402 ksh, zwołuje na dzień 09.05.2023 r. na godz. 1200 – Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Zarząd Morskiego Portu Gdańsk S.A., które odbędzie się w Warszawie, w  siedzibie Ministerstwa Infrastruktury, przy ul. Nowy Świat 6/12, na III piętrze w sali konferencyjnej 323 – 324, z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podjęcia wiążących uchwał.
  4. Przyjęcie porządku obrad.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody nieodpłatne nabycie od Polski PCS SP. z o. o. z siedzibą w Szczecinie, na podstawie § 5 ust. 8 umowy spółki Polski PCS Sp. z o. o., składników aktywów trwałych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości w postaci licencji do oprogramowania stworzonego przez tę spółkę tj.: Moduł Maklerski, Moduł Towarowy, Moduł Sprawozdawczy, Moduł Raportowy.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na objęcie przez Zarząd Morskiego Portu Gdańsk S.A. z siedzibą w Gdańsku, nowych 14.925 sztuk udziałów o wartości nominalnej 50 zł każdy, łącznej wartości 746.250,00 zł, w spółce Polski PCS Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie.
  7. Zamknięcie obrad.

Zmiana porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki