sygnet

Zarząd Spółki – Zarząd Morskiego Portu Gdańsk Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku, zarejestrowanej pod numerem KRS: 0000040398, Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, w trybie art. 401 § 1 ksh, zmienia porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 09.05.2023 r. na godz. 1200 ogłoszonego w MSiG Nr 70 (6721), poz. 17936-18207 z dnia 11 kwietnia 2023 r. poprzez dodanie do porządku obrad nowego punktu 7 w brzmieniu:

„7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.

Dotychczasowy punkt 7 staje się punktem 8.