sygnet

RADA NADZORCZA SPÓŁKI PORT GDAŃSKI EKSPLOATACJA S.A. (dalej: SPÓŁKA) Z SIEDZIBĄ W GDAŃSKU UL. ROBERTA DE PLELO 6, 80-548 GDAŃSK OGŁASZA WSZCZĘCIE POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO NA STANOWISKO PREZESA ZARZĄDU SPÓŁKI

Rada Nadzorcza Spółki informuje o wszczęciu dwuetapowego postępowania kwalifikacyjnego w celu wyłonienia najlepszego kandydata na Prezesa Zarządu Spółki na kolejną kadencję oraz określa zasady i tryb tego postępowania.

 • Etap I postępowania kwalifikacyjnego obejmuje ogłoszenie o wszczęciu postępowania, przyjmowanie zgłoszeń, weryfikację pod względem formalnym zgłoszeń kandydatów i kwalifikację kandydatów do kolejnego etapu.
 • Etap II postępowania kwalifikacyjnego obejmuje przeprowadzenie rozmów kwalifikacyjnych z kandydatami wyłonionymi w I Etapie i wyłonienie najlepszego kandydata.

Pisemne zgłoszenia kandydatów na stanowisko Prezesa Zarządu ( dalej: Kandydat lub Kandydaci) należy dostarczyć do sekretariatu Spółki lub pisemnie na adres siedziby Spółki: ul. Roberta de Plelo 6 , 80- 548 Gdańsk, w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki Port Gdański Eksploatacja S.A. z siedzibą w Gdańsku”, w terminie do dnia 07.03.2022r., do godziny 15.00. W przypadku zgłoszeń przesłanych pocztą kurierską lub listem poleconym decyduje data doręczenia korespondencji pod ww. adres.

II

 1. Prezes Zarządu zostanie powołany przez Radę Nadzorczą Spółki.
 2. Kandydaci na stanowisko będące przedmiotem postępowania kwalifikacyjnego muszą spełniać łącznie następujące kryteria:
  1. posiadać wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą, uznane w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie właściwych przepisów prawa,
  2. posiadać co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę lub świadczenia usług na podstawie innej umowy, lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek,
  3. posiadać co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek,
  4. spełniać inne niż wymienione w lit. a) — c) wymogi określone we właściwych przepisach prawa, a w szczególności nie narusza ograniczeń lub zakazów zajmowania stanowiska członka organu zarządzającego w spółkach handlowych.
  5. posiadać pełną zdolność do czynności prawnych,
  6. korzystać z pełni praw publicznych.
 3. Kandydatem nie może być osoba, która spełnia przynajmniej jeden z poniższych warunków:
  1. pełni funkcję społecznego współpracownika albo jest zatrudniona w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
  2. wchodzi w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań,
  3. jest zatrudniona przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
  4. pełni funkcję z wyboru w zakładowej organizacji związkowej lub zakładowej organizacji związkowej spółki z grupy kapitałowej,
  5. jej aktywność społeczna lub zarobkowa rodzi konflikt interesów wobec działalności Spółki.
 4. Niezależnie od wymogów wskazanych w ust. 1 i 2 powyżej, kandydat powinien wykazywać się kompetencjami niezbędnymi do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu w Spółce. Kandydat powinien posiadać między innymi:
  1. znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem,
  2. znajomość przedmiotu działalności Spółki oraz branży, w której działa Spółka,
  3. wiedzę i doświadczenie z zakresu oceny projektów inwestycyjnych, finansów przedsiębiorstwa, audytu i kontroli finansowej przedsiębiorstwa,
  4. wiedzę i doświadczenie w realizacji projektów inwestycyjnych i reorganizacyjnych,
  5. wiedzę i doświadczenie w zakresie analizy rynku i konkurencji, marketingu, promocji, sprzedaży, public relations,
  6. wiedzę i doświadczenie w zakresie zasad i przepisów prawa pracy, roli zarządu w relacjach z przedstawicielami pracowników, zbiorowych stosunków pracy, polityki rekrutacyjnej, systemu ocen i motywacji, szkoleń i rozwoju pracowników.
  7. Znajomość co najmniej jednego języka obcego w stopniu komunikatywnym,
  8. dyplom MBA, względnie stopień doktora lub ukończone studia podyplomowe w zakresie nauk zarządzania.
 5. Zgłoszenia Kandydatów muszą zawierać:
  1. życiorys zawodowy zawierający w szczególności opis dotychczasowych doświadczeń i osiągnięć Kandydata, informacje w zakresie znajomości języków obcych oraz adres do korespondencji, numer telefonu i adres poczty elektronicznej,
  2. oświadczenia Kandydata o spełnianiu przez niego warunków określonych w ust.2 oraz o niespełnianiu przesłanek negatywnych określonych w ust.3,
  3. dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnienie przez kandydata warunków określonych w ust.2 (dla warunków a – c oświadczenia powinny być podparte odpowiednimi dokumentami – w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Kandydata),
  4. oświadczenie o przyjęciu obowiązku złożenia podmiotowi uprawnionemu do wykonywania praw z akcji Spółki należących do Skarbu Państwa oświadczenia lustracyjnego lub informacji o uprzednim złożeniu oświadczenia lustracyjnego (dotyczy kandydatów urodzonych przed dniem 1 sierpnia 1972 r.), zgodnie z ustawą z dnia 18 października 2006 roku o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów,
  5. aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności, wystawioną nie wcześniej niż na 2 miesiące przed datą upływu terminu składania zgłoszeń i oświadczenie Kandydata o braku wszczętych i toczących się postępowań karnych lub karno-skarbowych przeciw kandydatowi,
  6. oświadczenia Kandydata, czy został zwolniony ze stanowiska dyrektora lub z jakiegokolwiek innego stanowiska związanego z funkcją kierowniczą, zwolniony z pracy lub innego stanowiska w przedsiębiorstwie z powodu popełnienia wykroczenia lub zaniedbania obowiązków,
  7. pisemną zgodę kandydata na przetwarzanie jego danych osobowych ujawnionych w zgłoszeniu dla celów postępowania kwalifikacyjnego,
  8. wskazanie danych kontaktowych Kandydata do kontaktów w trakcie trwania postępowania kwalifikacyjnego (w szczególności numeru telefonu i adresu poczty elektronicznej).
 6. Dokumenty potwierdzające kwalifikacje Kandydata i inne dokumenty przedkładane przez kandydata w zgłoszeniu, z wyłączeniem informacji z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności i oświadczeń kandydata, mogą zostać złożone w formie odpisów poświadczonych za zgodność z oryginałem przez kandydata. W takim przypadku Rada Nadzorcza, powiadamiając Kandydata o zakwalifikowaniu go do etapu rozmów kwalifikacyjnych, może zażądać przedstawienia przez Kandydata w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej oryginałów lub urzędowych odpisów tych dokumentów.
 7. Przewidywane otwarcie i ocena formalna zgłoszeń nastąpi w dniu 11.03.2022r.
 8. Zgłoszenia Kandydatów niespełniające wymogów formalnych określonych powyżej lub złożone po upływie terminu określonego powyżej nie będą rozpatrywane.
 9. Kandydaci zakwalifikowani do II Etapu zostaną o tym fakcie powiadomieni niezwłocznie drogą telefoniczną. Przewidywane rozmowy kwalifikacyjne mogą się odbywać od 21.03.2022r. do 31.03.2022r., w siedzibie Spółki. Szczegółowe informacje zakwalifikowani Kandydaci otrzymają w momencie zaproszenia drogą telefoniczną. Rada Nadzorcza może podjąć decyzję o przeprowadzeniu rozmowy kwalifikacyjnej za pomocą urządzeń umożliwiających porozumiewanie się na odległość.
 10. Decyzją Rady Nadzorczej termin i miejsce rozmowy kwalifikacyjnej mogą zostać zmienione. W takim przypadku o tych zmianach zaproszeni Kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 11. Nieobecność kandydata w terminie wyznaczonym na rozmowę kwalifikacyjną traktowana będzie na równi z rezygnacją z udziału w postępowaniu.
 12. Tematyka zagadnień będących przedmiotem rozmowy kwalifikacyjnej będzie obejmować w szczególności:
  1. wiedzę o przedmiocie działalności Spółki oraz o branży, w której działa Spółka,
  2. znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem i kierowaniem zespołami pracowników,
  3. znajomość zasad funkcjonowania spółek handlowych,
  4. wiedzę i doświadczenie z zakresu oceny projektów inwestycyjnych, finansów przedsiębiorstwa, audytu i kontroli finansowej przedsiębiorstwa,
  5. wiedzę i doświadczenie w realizacji projektów inwestycyjnych i reorganizacyjnych,
  6. wiedzę i doświadczenie w zakresie analizy rynku i konkurencji, marketingu, promocji, sprzedaży, public relations,
  7. wiedzę i doświadczenie w zakresie zasad i przepisów prawa pracy, roli zarządu w relacjach z przedstawicielami pracowników, zbiorowych stosunków pracy, polityki rekrutacyjnej, systemu ocen i motywacji, szkoleń i rozwoju pracowników.
 13. Jeżeli o stanowisko Prezesa Zarządu będzie się ubiegać Kandydat będący dotychczas Członkiem Zarządu Spółki, Rada Nadzorcza dokona oceny działalności Kandydata za cały okres zajmowania przez niego tego stanowiska.
 14. Wyniki postępowania zostaną przekazane Kandydatom osobiście, telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 15. Nieobecność kandydata w terminie wyznaczonym na rozmowę kwalifikacyjną traktowana będzie na równi z rezygnacją z udziału w postępowaniu.
 16. Dokumenty złożone przez kandydatów, którzy nie zostali wybrani w postępowaniu kwalifikacyjnym, zostaną odesłane listem poleconym na adres korespondencyjny wskazany w zgłoszeniu. W przypadku nieskutecznego doręczenia, nieodebrane dokumenty zostaną zniszczone. zostaną zwrócone po zakończeniu postępowania.
 17. Postępowanie kwalifikacyjne może być zakończone bez wyłonienia kandydata, w każdym czasie, bez podania przyczyn.

III

Klauzula informacyjna

do ogłoszenia rekrutacyjnego na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki

Informujemy, że administratorem danych osobowych Kandydata jest Port Gdański Eksploatacja SA z siedzibą w Gdańsku w Gdańsku przy ul. Roberta de Plelo 6, 80-548 Gdańsk, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000365475, NIP 583-000-47-74, o kapitale zakładowym w wysokości 14,571 ,900 zł (dalej: Administrator).

Dane osobowe Kandydata będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, w związku z którym Kandydat przekazał swoje dane osobowe. Przekazanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do przeprowadzenia procesu rekrutacji. Administrator będzie przetwarzał dane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/VVE (dalej: Rozporządzenie). Dane osobowe Kandydata mogą być ujawniane podmiotom przetwarzającym, o których mowa w art. 28 Rozporządzenia, tj. podmiotom, z których usług korzysta Administrator, szczególnie podmiotom świadczącym dla Administratora usługi teleinformatyczne, usługi ochrony, itp. Dane osobowe Kandydata będą przetwarzane przez czas rekrutacji na aplikowane stanowisko, a po zakończeniu procesu rekrutacji zostaną usunięte w terminie 30 dni (dotyczy danych osobowych osób, które nie zostaną wybrane). Informujemy jednocześnie, że Kandydatowi przysługuje prawo dostępu do jego danych osobowych, prawo do sprostowania danych osobowych, usunięcia danych osobowych, ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz prawo do przenoszenia danych do innego Administratora. Kandydat ma prawo do cofnięcia zgody w każdym czasie, co pozostanie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem oraz ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Informujemy, że dane osobowe Kandydata nie będą podlegać decyzji opartej wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu danych osobowych.