sygnet

Rada Nadzorcza Spółki
Zarząd Morskiego Portu Gdańsk Spółka Akcyjna
z siedzibą w Gdańsku (80-955), ul. Zamknięta 18,
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk Północ w Gdańsku,
VII Wydział Gospodarczy KRS:0000040398,

działając na podstawie § 30 Statutu Spółki Zarząd Morskiego Portu Gdańsk S.A. w Gdańsku, ogłasza postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko:

WICEPREZESA ZARZĄDU DS. BEZPIECZEŃSTWA
do trwającej II wspólnej, pięcioletniej kadencji
Zarządu ZMPG S.A., która rozpoczęła się w 2018 r.

Opis wymagań:

 1. WYMAGANIA OBLIGATORYJNE
  a) wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczypospolitej Polskiej;
  b) co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek;
  c) co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek;
  d) niepodleganie określonym w przepisach ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowiska członka organu zarządzającego w spółkach handlowych,
  e) znajomość języka angielskiego;
  f) doświadczenie w zakresie prowadzenia projektów inwestycyjnych.
 2. WYMAGANIA DODATKOWE
  Dodatkowymi atutami kandydatów będą:
  a) wiedza o zakresie działalności Spółki oraz o sektorze, w którym działa Spółka;
  b) znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem i kierowaniem zespołami pracowników;
  c) znajomość zasad funkcjonowania spółek handlowych, ze szczególnym uwzględnieniem spółek z udziałem Skarbu Państwa;
  d) znajomość zasad wynagradzania w spółkach z udziałem Skarbu Państwa;
  e) znajomość ograniczeń prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne;
  f) wiedza w zakresie ochrony infrastruktury krytycznej i bezpieczeństwa;
  g) wiedza w zakresie zamówień publicznych;
  h) doświadczenie niezbędne do wykonywania funkcji członka zarządu w spółce;
  i) znajomość zasad nadzoru właścicielskiego;
  j) wiedza w zakresie audytu i kontroli wewnętrznej;
  k) wiedza w zakresie oceny projektów inwestycyjnych;
  l) wiedza w zakresie realizacji projektów z wykorzystaniem funduszy unijnych.

  Kandydatem na stanowisko wiceprezesa zarządu ds. bezpieczeństwa nie może być osoba, względem której występuje przynajmniej jedna z poniższych przesłanek:
  a) pełni funkcję społecznego współpracownika albo jest zatrudniona w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze;
  b) wchodzi w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań;
  c) jest zatrudniona przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze;
  d) pełni funkcję z wyboru w zakładowej organizacji związkowej lub zakładowej organizacji związkowej Spółki z Grupy Kapitałowej;
  e) jej aktywność społeczna lub zarobkowa rodzi konflikt interesów wobec działalności Spółki.
 3. WYMAGANE DOKUMENTY
  Osoby zainteresowane kandydowaniem na wyżej wymienione stanowisko zobowiązane są złożyć:
  a) kwestionariusz osobowy;
  b) CV (życiorys zawodowy) zawierający opis dotychczasowych doświadczeń i osiągnięć kandydata w pracy zawodowej;
  c) list motywacyjny;
  d) aktualne zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego wystawione nie wcześniej niż 30 dni przed datą zgłoszenia;
  e) dyplom ukończenia studiów wyższych;
  f) dokumenty potwierdzające staż pracy i kwalifikacje kandydata;
  g) oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych (zał.1);
  h) oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych (zał.2);
  i) oświadczenie o niepodleganiu określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowiska członka zarządu w spółce prawa handlowego (zał.3);
  j) w przypadku osób urodzonych przed dniem 1 sierpnia 1972 r.:

  • oświadczenie o złożeniu Ministrowi właściwemu ds. Infrastruktury (w związku z wszczęciem niniejszego postępowania) oświadczenia lustracyjnego lub informację o uprzednim złożeniu oświadczenia lustracyjnego (jeżeli oświadczenie lustracyjne zostało złożone wcześniej) na podstawie przepisów art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz o treści tych dokumentów (zał.4);

  k) oświadczenia:
  1) o nietoczącym się przeciwko kandydatowi postępowaniu karnym z oskarżenia publicznego (zał.5);
  2) oświadczenie w przedmiocie skazania prawomocnym wyrokiem sądu (zał.6);
  3) oświadczenie dotyczące pełnienia funkcji społecznego współpracownika, zatrudnienia w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę, świadczenia pracy na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze (zał.7);
  4) oświadczenie dotyczące uczestnictwa w składzie organu partii politycznej, reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań (zał.8);
  5) oświadczenie dotyczące zatrudnienia przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę, świadczenia pracy na rzecz partii politycznej na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze (zał. 9);
  6) oświadczenie dotyczące pełnienia funkcji z wyboru w zakładowej organizacji związkowej lub zakładowej organizacji związkowej Spółki z Grupy Kapitałowej ZMPG S.A. (zał.10);
  7) oświadczenie dotyczące prowadzenia aktywności społecznej lub zarobkowej, która może powodować konflikt interesów z uwagi na przedmiot działalności Spółki (zał.11);
  8) oświadczenie o uzyskaniu absolutorium (dotyczy osób dotychczas zasiadających w organach nadzorczych i zarządzających (zał.12).

  Ww. dokumenty i oświadczenia powinny być załączone w formie odpisów lub w kopiach poświadczonych. Odpisy dokumentów mogą być poświadczone przez kandydata. W takim przypadku, w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej, kandydat będzie zobowiązany do przedstawienia Radzie Nadzorczej oryginałów lub urzędowych odpisów poświadczonych przez siebie dokumentów, pod rygorem wykluczenia z postępowania kwalifikacyjnego.

 4. TRYB POSTĘPOWANIA
  a) Zgłoszenia kandydatów będą przyjmowane w siedzibie Spółki, ul. Zamknięta 18, 80-955 Gdańsk, w dni powszednie w godz. 800-1530 w Kancelarii Ogólnej na parterze budynku, w terminie do dnia 28 lipca 2023 r. do godz. 1200.
  b) Zgłoszenia należy składać w zaklejonej kopercie lub przesłać pocztą lub przesyłką kurierską na adres: Rada Nadzorcza Zarządu Morskiego Portu Gdańsk S.A., Zamknięta 18, 80-955 Gdańsk, z dopiskiem: „Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko wiceprezesa zarządu ds. bezpieczeństwa Spółki Zarządu Morskiego Portu Gdańsk S.A. – NIE OTWIERAĆ”.
  c) Zgłoszenia przesyłane pocztą będą rozpatrywane, jeśli wpłyną do Spółki w terminie określonym wyżej (decyduje data i godzina doręczenia przesyłki). Zgłoszenia, które wpłyną po tym terminie, nie będą rozpatrywane.
  d) Wzory oświadczeń i kwestionariusza osobowego są udostępnione na stronie internetowej www.portgdansk.pl.
  e) Podstawowe informacje o Spółce, dostępne są na stronie: bip.portgdansk.pl, a także pod nr KRS 0000040398 w systemie https://ekrs.ms.gov.pl/.
  f) Kandydaci, w procesie postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko wiceprezesa zarządu ds. bezpieczeństwa, zostaną poddani ocenie i weryfikacji przez Radę Nadzorczą ZMPG S.A.
  g) Otwarcia zgłoszeń i ich weryfikacji pod względem spełnienia wymogów formalnych dokona, w dniu 28 lipca 2023 r. o godz. 1300 w siedzibie Spółki, Zespół powołany przez Radę Nadzorczą.
  h) O dopuszczeniu do rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną poinformowani drogą telefoniczną lub elektroniczną.
  i) Niezgłoszenie się kandydata na rozmowę kwalifikacyjną w wyznaczonym miejscu i terminie uznane będzie za rezygnację kandydata z udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym.
  j) Rada Nadzorcza skontaktuje się wyłącznie z kandydatami, których zgłoszenia spełniają wymogi formalne.
  k) Przedmiotem rozmowy kwalifikacyjnej będzie:

  • wiedza o zakresie działalności Spółki oraz o sektorze gospodarki morskiej;
  • znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem i kierowaniem zespołami pracowników;
  • znajomość zasad funkcjonowania Spółek handlowych, ze szczególnym uwzględnieniem spółek z udziałem Skarbu Państwa, zasad wynagradzania w spółkach z udziałem Skarbu Państwa, ograniczeń prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne;
  • znajomość zasad nadzoru właścicielskiego;
  • wiedza w zakresie zamówień publicznych;
  • wiedza w zakresie ochrony infrastruktury krytycznej i bezpieczeństwa;
  • znajomość zasad audytu i kontroli wewnętrznej;
  • doświadczenie niezbędne do wykonywania funkcji członka zarządu w Spółce, w tym w prowadzeniu projektów inwestycyjnych, zwłaszcza finansowanych ze środków Unii Europejskiej.
 5. INFORMACJE DODATKOWE
  a) Zgłoszenia kandydatów odrzucone lub pozostawione bez rozpoznania zostaną komisyjnie zniszczone.
  b) W przypadku wyboru i powołania na wiceprezesa zarządu ds. bezpieczeństwa, Zarządzający będzie podlegał ograniczeniom w prowadzeniu działalności gospodarczej, określonym w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne.
  c) W przypadku wyboru i powołania z wiceprezesa zarządu ds. bezpieczeństwa będzie zawarta umowa o świadczenie usług zarządzania na czas pełnienia funkcji z obowiązkiem świadczenia osobistego zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami oraz zasadami nadzoru właścicielskiego KPRM (https://www.gov.pl/web/aktywa-panstwowe/polityka-wlascicielska).
  d) Zgłoszenia kandydatów niespełniające wymogów określonych w ogłoszeniu o postępowaniu kwalifikacyjnym oraz złożone po upływie terminu określonego do ich przyjmowania nie podlegają rozpatrzeniu.
  e) Rada Nadzorcza zastrzega sobie prawo zakończenia postępowania kwalifikacyjnego bez wyłonienia kandydatów w każdym czasie, bez podania przyczyn.
  f) Spółka nie ponosi kosztów poniesionych przez kandydata z tytułu uczestnictwa w postępowaniu kwalifikacyjnym; kandydaci nie mogą również występować z roszczeniami wobec Spółki z tytułu korzyści utraconych.
  g) Spółka nie udziela dodatkowych wyjaśnień dotyczących postępowania kwalifikacyjnego, których zakres wykraczałby poza treść niniejszego ogłoszenia i mógł stwarzać wątpliwości natury równości uczestników postępowania kwalifikacyjnego.


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej zwanego jako: „RODO”, informuję, że:


– Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Zarząd Morskiego Portu Gdańsk S.A., ul. Zamknięta 18, 80-955 Gdańsk, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000040398, NIP: 583-24-61-866, REGON: 191478408, kapitał zakładowy (kapitał wpłacony) 2 109 250,00 PLN zwana dalej jako „ZMPG S.A.” lub „Administrator”.
– Kontakt z Administratorem jest możliwy poprzez adres e-mail: info@portgdansk.pl, telefonicznie pod numerem +48-58-737-91-00, lub pisemnie na adres ZMPG S.A. ul. Zamknięta18, 80-955 Gdańsk.
– Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, email: iod@portgdansk.pl, z którym można skontaktować się w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych.
– Pani/Pana dane osobowe zebrane w związku z prowadzonym postępowaniem kwalifikacyjnym będą przetwarzane:

 • dla celów wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na ZMPG S.A. na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności przepisów Ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym, Ustawy Kodeks spółek handlowych, Ustawy o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne – podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit c RODO. Konieczność złożenia informacji z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności kandydata wynika z art. 18 §2 kodeksu spółek handlowych oraz art. 26 ust. 2 pkt 3 Ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym, obowiązek złożenia oświadczenia dotyczącego informacji o pełnieniu przez kandydata funkcji społecznego współpracownika lub zatrudnienia w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego, wchodzenia w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań, zatrudnienia przez partię polityczną, pełnienia funkcji z wyboru w zakładowej organizacji związkowej lub zakładowej organizacji związkowej spółki z grupy kapitałowej wynika z art. 22 pkt 2 lit. a-d w zw. z 26 ust. 2 pkt 4 lit. a Ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym. Obowiązek złożenia oświadczenia obejmującego informację o prowadzonych przeciwko kandydatowi postępowaniach karnych i postępowaniach w sprawach o przestępstwa skarbowe, sankcjach administracyjnych nałożonych na kandydata lub inne podmioty w związku z zakresem odpowiedzialności kandydata wynika z art. 26 ust. 2 pkt 4 lit. b-c Ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym.
 • w celu podjęcia czynności przed zawarciem umowy, której ma być Pani/Pan stroną oraz do jej wykonania – podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit b RODO;
 • w celu przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes ZMPG S.A. (art. 6 ust. 1 lit f RODO), polegający na umożliwieniu ZMPG S.A. oceny i weryfikacji złożonych kandydatur;
 • w celu ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez ZMPG S.A. – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes ZMPG S.A. (art. 6 ust. 1 lit f RODO), polegający na umożliwieniu ZMPG S.A. obrony praw przysługujących spółce.

– Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazane do Rady do spraw spółek z udziałem Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych w celu wydania opinii, o której mowa w art. 24 pkt 4 oraz art. 26 ust. 1-2 Ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane dostawcom systemów informatycznych i usług IT, o ile jest to związane z koniecznością zapewnienia funkcjonowania systemów informatycznych Administratora, do których Pani/Pana dane zostaną wprowadzone – na zasadzie powierzenia przetwarzania, zgodnie z art. 28 RODO, podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi niezbędne do wykonania umowy, w tym usługi prawne, a w stosowanych przypadkach także podmiotom uzyskującym dostęp do danych w oparciu o powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w szczególności przepisy z zakresu jawności informacji publicznej.
– Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do momentu przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie niezbędne dla ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez ZMPG S.A.
– Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych.
–  Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych osobowych.
– Każdy sprzeciw jest indywidualnie rozpatrywany, lecz, nie każdy będzie musiał być uwzględniony. Ewentualna odmowa uwzględnienia zawsze będzie zawierała uzasadnienie.
– Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych), gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.
–  Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.
–  W zakresie w jakim Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na ZMPG S.A., podanie danych osobowych jest wymagane w celu ich wykonania. W pozostałym zakresie podanie danych jest dobrowolne, jednakże niezbędne dla przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego. Konsekwencją niepodania tych danych jest brak możliwości rozpatrzenia Pani/Pana kandydatury w postępowaniu kwalifikacyjnym.