sygnet

Zarząd spółki Zarząd Morskiego Portu Gdańsk Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku, zarejestrowanej w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000040398, której akta rejestrowe przechowuje Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku Wydział VII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 5832461866, kapitał zakładowy 2.110.240,00 zł wpłacony w całości, w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798), wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Złożenie dokumentów akcji odbędzie się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi. Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki tj. ul. Zamknięta 18, 80-955 Gdańsk w dni robocze w godzinach 8:00-14:00. Przed zaplanowanym złożeniem dokumentów akcji prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny pod numerem +48 58 737 96 22 (w dni robocze w godz. 8.00-14.00) celem umówienia terminu wizyty.
Niniejsze wezwanie jest piątym z pięciu wymaganych przez ww. przepis prawa.