Zarząd Portu »

Ogłoszenia dla Akcjonariuszy


Klauzula informacyjna dla akcjonariuszy Zarządu Morskiego Portu Gdańsk S.A. [dokument PDF, 120,7 KB, Adobe Reader]


Biuro Maklerskie PKO BP S.A. - informacja o przetwarzaniu danych osobowych dla osób ujawnianych w rejestrach akcjonariuszy [dokument PDF, 134,7 KB, Adobe Reader]


15.10.2020 - Drugie wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji

Zarząd spółki Zarząd Morskiego Portu Gdańsk Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku, zarejestrowanej w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000040398, której akta rejestrowe przechowuje Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku Wydział VII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 5832461866, kapitał zakładowy 2.110.240,00 zł wpłacony w całości, w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798), wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Złożenie dokumentów akcji odbędzie się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi. Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki tj. ul. Zamknięta 18, 80-955 Gdańsk w dni robocze w godzinach 8:00-14:00. Przed zaplanowanym złożeniem dokumentów akcji prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny pod numerem +48 58 737 96 22 (w dni robocze w godz. 8.00-14.00) celem umówienia terminu wizyty.
Niniejsze wezwanie jest drugim z pięciu wymaganych przez ww. przepis prawa.


30.09.2020 - Pierwsze wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji

Zarząd Spółki Zarząd Morskiego Portu Gdańsk Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku, zarejestrowanej w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000040398, której akta rejestrowe przechowuje Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku Wydział VII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 5832461866, kapitał zakładowy 2.110.240,00 zł wpłacony w całości, w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798), wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Złożenie dokumentów akcji odbędzie się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi. Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki tj. ul. Zamknięta 18, 80-955 Gdańsk w dni robocze w godzinach 8:00-14:00. Przed zaplanowanym złożeniem dokumentów akcji prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny pod numerem +48 58 737 96 22 (w dni robocze w godz. 8.00-14.00) celem umówienia terminu wizyty.
Niniejsze wezwanie jest pierwszym z pięciu wymaganych przez ww. przepis prawa.


Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie - 28 października 2020 r. [dokument PDF, 319 KB, Adobe Reader]


Informacja o podpisaniu umowy o prowadzenie rejestru akcjonariuszy

Zarząd Morskiego Portu Gdańsk S.A. (dalej jako "ZMPG S.A.") niniejszym informuje, że w związku z obowiązkiem nałożonym na spółkę w art. 328[1] kodeksu spółek handlowych ZMPG S.A. zawarła w dniu 31 lipca 2020 r. umowę o prowadzenie rejestru akcjonariuszy z Powszechną Kasą Oszczędności Bank Polski Spółką Akcyjną Oddział - Biuro Maklerskie w Warszawie (dalej jako "PKO BP BM") z siedzibą w Warszawie, adres ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000026438, NIP 525-000-77-38, kapitał zakładowy (kapitał wpłacony) 1 250 000 000 zł (dalej jako PKO BP BM).

Umowa o prowadzenie rejestru akcjonariuszy oznacza, że PKO BP BM będzie prowadzić rejestr akcjonariuszy w imieniu i na zlecenie ZMPG S.A., a wszelkie dane osobowe akcjonariuszy przetwarzane będą przez podmiot prowadzący rejestr w trybie art. 28 RODO, czyli na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, która zobowiązuje podmiot prowadzący rejestr w szczególności do odpowiedniego zabezpieczenia danych oraz zachowania poufności. PKO BP BM jest też uprawnione do wykonywania zobowiązań pieniężnych ZMPG S.A. wobec jej akcjonariuszy.

Na mocy umowy o prowadzenie rejestru akcjonariuszy PKO BP BM jest umocowana do aktualizacji wszelkich danych akcjonariuszy związanych z prowadzeniem rejestru oraz prowadzenia z akcjonariuszami bezpośredniej komunikacji. W przypadku konieczności poprawienia lub uzupełnienia danych po dniu 28 lutego 2021 r. prosimy o kontaktowanie się bezpośrednio z PKO BP BM, do tego czasu prosimy o kontaktowanie się z Zarządem Morskiego Portu Gdańsk S.A.


Zwyczajne Walne Zgromadzenie - 30 czerwca 2020 r. [dokument PDF, 206,9 KB, Adobe Reader]


Zarząd ZMPG S.A. informuje, że w związku z wystąpieniem Skarbu Państwa (Departamentu Nadzoru Właścicielskiego/Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej) - akcjonariusza Spółki, z dnia 23 sierpnia 2019 r., znak nr pisma: DNW.051.8.2019.LS, PW - 95861(8) - Rada Nadzorcza na podstawie Uchwały nr 30/II/2019, przeprowadziła kontrolę w zakresie prawidłowości organizacji warunków bezpieczeństwa ochrony fizycznej i ochrony przeciwpożarowej na terenie Zarządu Morskiego Portu Gdańsk S.A.

Po przeprowadzeniu kontroli zostało sporządzone Sprawozdanie z przeprowadzonych czynności nadzorczych a Rada Nadzorcza zatwierdza treść informacji z wyników kontroli, stanowiącą załącznik do Uchwały nr 7/II/2020 z dnia 10 marca 2020 r. Dokument jest udostępniony do wglądu Akcjonariuszom Spółki w siedzibie Zarządu Morskiego Portu Gdańsk S.A. przy ul. Zamknięta 18, Gdańsk w pokoju 307 w godzinach od 800 do 1400, po uprzednim zgłoszeniu tego faktu drogą telefoniczną 58 737 96 91.


Dematerializacja Akcji Spółki Zarząd Morskiego Portu Gdańsk S.A.

Szanowni Państwo,
w związku wejściem w życie w dniu 20.09.2019 r. Ustawy z dnia 30.08.2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2019, poz. 1798) informujemy, iż od dnia 01 marca 2021 r. wprowadzony został obowiązek dematerializacji wszystkich akcji spółek akcyjnych. Najpóźniej do dnia 28 lutego 2021 r. akcjonariusze Spółki zobligowani będą złożyć w Spółce dokumenty akcji. Oznacza to, że od 01 marca 2021 r. roku akcje nie będą miały formy fizycznego dokumentu i wszystkie przyjmą formę zapisu elektronicznego, a dotychczas wystawione dokumenty akcji stracą moc prawną. Akcje (w formie elektronicznej) będą podlegać zarejestrowaniu w rejestrze akcjonariuszy, a z kolei rejestr taki mogą prowadzić jedynie podmioty do tego uprawnione.

W związku z powyższym obowiązuje następujący harmonogram działań:

Do dnia 30 września 2020 r.:

W okresie od dnia 30 września 2020 r. do 28 lutego 2021 r.:

Od dnia 1 marca 2021 r. dokumenty akcji tracą moc obowiązującą. Wykonywanie prawa głosu i wypłata dywidendy przysługują jedynie akcjonariuszom wpisanym do rejestru akcjonariuszy.

Od 1 marca 2026 r. następuje utrata ochrony praw członkowskich przez akcjonariuszy, których dokumenty akcji nie zostały zdematerializowane - papierowe dokumenty akcji tracą moc dowodową w zakresie wykazywania przez akcjonariusza Spółki, że przysługują mu prawa udziałowe w Spółce.

Informujemy, iż Spółka będzie na bieżąco zamieszczała komunikaty o kolejnych etapach procesu dematerializacji akcji.


Regulamin Walnego Zgromadzenia ZMPG S.A. [dokument PDF, 142,2 KB, Adobe Reader]


Klasyczna wersja serwisu
Powrót na górę