sygnet

Wznowienie postępowania kwalifikacyjnego

Wznowienie postępowania kwalifikacyjnego

Zarząd Morskiego Portu Gdańsk Spółka Akcyjna
z siedzibą w Gdańsku (80-955), ul. Zamknięta 18,
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez
Sąd Rejonowy Gdańsk Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy KRS:0000040398,

informuje, że Rada Nadzorcza ZMPG S.A. Uchwałą nr 22/II/2020 z dnia 29 maja 2020 r. wznowiła postępowanie konkursowe na stanowisko CZŁONKA ZARZĄDU – WICEPREZESA ZARZĄDU DS. INFRASTRUKTURY (do trwającej II wspólnej, pięcioletniej kadencji Zarządu ZMPG S.A., która rozpoczęła się w dniu 21 lipca 2018 r.), poprzez wszczęcie drugiego etapu postępowania kwalifikacyjnego.

Drugi etap – rozmowy kwalifikacyjne zostaną przeprowadzone w siedzibie Spółki ZMPG S.A., w Gdańsku przy ul. Zamkniętej 18, w dniu 16 czerwca 2020 r. i rozpoczną się o godzinie 9:00. Indywidualne godziny spotkań zostaną ustalone z kandydatami telefonicznie.

Rada Nadzorcza dopuszcza możliwość udziału w rozmowach kwalifikacyjnych za pośrednictwem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość tj. wideokonferencji.

Zgodnie z treścią Ogłoszenia w sprawie postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Wiceprezesa Zarządu ds. Infrastruktury, które zostało opublikowane dnia 10 lutego 2020 r., kandydaci na wyżej wymienione stanowisko, którzy nie złożyli wymaganych w konkursie dokumentów w formie odpisów lub kopii poświadczonych, zobowiązani są do przedstawienia Radzie Nadzorczej w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej, oryginałów lub urzędowych odpisów poświadczonych przez siebie dokumentów, pod rygorem wykluczenia z postępowania kwalifikacyjnego.