sygnet

Port Gdańsk ogłasza postępowanie konkursowe na zalądowienie

Port Gdańsk ogłasza postępowanie konkursowe na zalądowienie

Zaproszenie do udziału w postępowaniu nr 1/NH/2022 w zakresie wyboru dzierżawcy bądź dzierżawców terenu lub terenów, który powstanie lub które powstaną w wyniku zalądowienia obszaru morskiego położonego w obrębie pozostającego we władaniu Wydzierżawiającego portu, którego granice wyznaczone są w rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie ustalenia granicy portu morskiego w Gdańsku od strony morza, redy i lądu (dalej jako:„Zaproszenie”).

ZAPRASZAJĄCY:

Zarząd Morskiego Portu Gdańsk S.A. z siedzibą w Gdańsku pod adresem: ul. Zamknięta 18, 80-955 Gdańsk, wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000040398;   o   numerze NIP: 5832461866 (dalej jako Wydzierżawiający lub ZMPG S.A.).

PRZEDMIOT UMOWY/UMÓW DZIERŻAWY, KTÓRA(E) MA(JĄ) ZOSTAĆ ZAWARTA(E) Z DZIERŻAWCĄ/DZIERŻAWCAMI WYŁONIONYMI W WYNIKU POSTĘPOWANIA OBJĘTEGO ZAPROSZENIEM:

Przedmiotem dzierżawy będzie nieruchomość gruntowa lub nieruchomości gruntowe, które powstaną przez zalądowienie przez Dzierżawcę lub Dzierżawców obszaru morskiego (lub części tego obszaru) stanowiącego morskie wody wewnętrzne leżące w granicach Portu zarządzanego przez Wydzierżawiającego.

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT:

Podmioty zainteresowane udziałem w postępowaniu powinny złożyć ofertę wstępną na formularzu, a następnie ofertę wiążącą na formularzu, zgodnie z warunkami określonymi w„Procedurze wyboru dzierżawcy/ dzierżawców w celu optymalnego wykorzystania potencjału ekonomicznego Portu Gdańskiego” (dalej jako: „Procedura”).

Termin składania ofert wstępnych upływa w dniu 8 czerwca 2022 roku.

Termin składania ofert wiążących upływa w dniu, w którym upłynie 3 miesiące od dnia rozstrzygnięcia I etapu postępowania zgodnie z pkt 4.3 Procedury.

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI POSTĘPOWANIA:

Szczegółowe warunki postępowania w zakresie wyboru dzierżawcy bądź dzierżawców, którego dotyczy Zaproszenie zostały określone w Procedurze (oraz załącznikach do Procedury), która jest udostępniana wraz z Zaproszeniem na stronie internetowej Wydzierżawiającego.

W Procedurze określono w szczególności:

  • prawa i obowiązki związane z uczestnictwem w postępowaniu; sposób organizacji procesu przyjmowania ofert
  • przez Wydzierżawiającego, w tym zasady dotyczące komunikacji między Wydzierżawiającym, a uczestnikami oraz mechanizmy przekazywania i uwzględniania uwag; oraz
  • procedurę i kryteria analizowania i wyboru ofert.

ZASTRZEŻENIA I DODATKOWE INFORMACJE:

Procedura wraz załącznikami stanowi integralną część Zaproszenia. W szczególności oferty wstępne oraz wiążące przygotowane i składane przez uczestników powinny być sporządzane zgodnie z warunkami określonymi w Procedurze.

Zaproszenie ma na celu wyłącznie zachęcenie potencjalnych dzierżawców do udziału w postępowaniu i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, jak również nie jest ogłoszeniem ani zapytaniem o cenę w rozumieniu ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Wszelkie wyrażenia użyte w niniejszej ofercie lub załączonych do niej dokumentów, pisane wielką literą i niezdefiniowane osobno powinny być rozumiane zgodnie ze znaczeniem nadanym im w Procedurze oraz w projektach umów stanowiących Załącznik nr 5 do Procedury.