sygnet

Nowe urządzenia w Porcie Gdańsk to mniej zanieczyszczeń

Aby ograniczyć ilość wykonywanych czynności przeładunkowych spółka Port Gdański Eksploatacja zakupiła nowe urządzenia przeładunkowe, znacznie wydajniejsze od tych, które pracowały wcześniej. Część z nich już pracuje na nabrzeżach, razem z kurtynami wodnymi oraz armatkami generującymi mgłę i zmniejszającymi zapylenie.

Wkrótce na Nabrzeże Dworzec Drzewny zostaną dostarczone dwa żurawie samojezdne Liebherr LHM 550. Pierwszy w drugiej połowie czerwca 2023, drugi pod koniec roku. Żurawie wyposażone są w chwytaki do węgla i rudy oraz uniwersalny spreader kontenerowy, pozwalające w tym samych czasie i przy mniejszej liczbie operacji przeładować więcej węgla. Na Nabrzeże Szczecińskie w grudniu br. zostaną dostarczone dwa nowe żurawie samojezdne Liebherr LHM 280. Są one wyposażone do przeładunku ładunków masowych jak węgiel i zboże oraz do przeładunku blach w kręgach (c-haki), mają jeden uniwersalny spreader kontenerowy. Na wszystkie te żurawie są podpisane umowy i realizowane płatności zgodnie z harmonogramem zawartym w umowie.

 – PG Eksploatacja zakupiła także myjnię samochodową kół i podwozi samochodowych pracującą w obiegu zamkniętym, a jej montaż właśnie jest na ukończeniu. Jest ona w pełni mobilna, pracująca w cyklu zamkniętym, czyli nie oddająca żadnych zanieczyszczeń poza obiekt, docelowo będzie działała już w najbliższych dniach w rejonie Basenu Górniczego w części nowo utwardzonego placu pomiędzy posterunkiem Ochrony F1, a wagami samochodowymi. Jest to urządzenie przejezdne z automatycznymi przenośnikami zgrzebłowymi do usuwania zanieczyszczeń – zapowiada Łukasz Malinowski, Prezes Zarządu Morskiego Portu Gdańsk.

PGE ponadto zorganizowała i zakupiła ok. 70 kurtyn wodnych, oraz armaty produkujące mgłę wodną i wykonuje zalecenia polewania wodą placów składowych w Rejonie Basenu Górniczego. Podobne rozwiązania stosują także inni operatorzy. Ponadto sprzątanie placów odbywa się na mokro, a zebrany surowiec wywożony na składowiska odpadów do tego celu przewidzianych. Port współpracuje też ze strażakami, posiłkując się ich wiedzą. W przypadku silnego wiatru, gdy Kapitanat Portu wstrzymuje prace na nabrzeżach operatorzy mają wstrzymywać też prace przeładunkowe, nie mogą też załadowywać węgla na samochody ciężarowe z dużej wysokości, aby ograniczyć pylenie. Większość węgla ma wyjeżdżać z terenu portu koleją, która używa taśmociągów i ładowarek do przeładunku surowca. Taśmociągi też muszą być polewane wodą.

Czyszczenie ulic i opracowywanie hałd

Port Gdańsk i wszyscy operatorzy tu działający sprzątają ciągi komunikacyjne tj. jak drogi, chodniki, parkingi, ścieżki cumownicze, zlokalizowane na nieruchomościach gruntowych pozostających we władaniu ZMPG. Ponadto zgodnie z ustaleniami z gestorem dróg publicznych, port sprząta drogi należące do miasta. Obecna akcja będzie prowadzona do 15 lipca, a jeżeli nadal zaistnieje taka potrzeba, będzie kontynuowana. Obecnie czyszczone są ulice Ku Ujściu, Trasa Sucharskiego, Przetoczna, tunel pod Martwą Wisłą, początek ul. Płażyńskiego. W sumie to ponad 287 tys. m kw. powierzchni.

Jednocześnie spółki zajmujące się przeładunkiem węgla prowadzą zraszanie hałd adekwatnie do warunków pogodowych. Aby przeciwdziałać pyleniu czyszczone i sprzątane są ciągi komunikacyjne i place składowe, na mokro, dedykowanym do takich prac sprzętem, a zebrane w ten sposób produkty są wywożone na składowiska odpadów. Na hałdach stosowany jest preparat celulozowy i polimerowy redukujący zapylenie, a w przypadku hałd, które pod wpływem dużej ilości wylewanej na nie wody zaczynają parować i dymić, muszą być zagęszczane po to, aby odciąć dopływ tlenu do tlących się ognisk. Może to generować dym i wydzielanie pary wodnej, co ustanie po ustabilizowaniu się takiej hałdy. Zagęszczanie prowadzone jest zgodnie z technologią zaimplementowaną od firm na co dzień zajmujących się składowaniem węgla. Surowiec dłużej składowany jest laminowany, co powoduje powierzchniowe związanie go i znaczne uodpornienie na wpływ wiatru.

Przeładunki węgla i zboża

Na terenie portu w Gdańsku w okresie letnim, operatorzy będą prowadzili nadal przeładunki węgla, z taką intensywnością na jaką pozwoli transport organizowany przez odbiorców tego surowca w kraju. Będzie i jest to uzależnione od miejsca w składach węgla na terenie odbiorców węgla. Czym bliżej jesieni, będzie także odbywał się ponownie odbiór i przeładunek węgla na kolejny okres grzewczy.

– Surowiec nie jest sprowadzany tylko na potrzeby gospodarstw domowych, ale również elektrociepłowni, żeby zabezpieczyć całe miasta w ciepło i energię elektryczną. Firmy logistyczne zatrudnione m.in. przez elekterociepłownie będą rozwoziły węgiel do miejsc docelowych, stosując się do wytycznych dotyczących prędkości transportu oraz zakrywania ładunków plandekami. Większość ładunków, bo ok. 80 proc. wyjeżdża z portu koleją – zapowiada Kamil Tarczewski, wiceprezes Zarządu Morskiego Portu Gdańsk.

W przypadku transportu samochodowego, jeżeli przewoźnicy nie będą stosowali się do procedur, Port będzie współpracował z Policją w celu egzekwowania zasad dotyczących poruszania się z ładunkami ciężkimi po drogach publicznych.

Spółki przeładowujące węgiel na terenie portu w Gdańsku to: Port Gdański Eksploatacja, Przedsiębiorstwo Przeładunkowo-Składowe Port Północny, Rudoport, J&S Energy, Przedsiębiorstwo Przeładunkowo-Składowe Siark-Port, Speed, Węglobud i Weglokoks, Handel i Minerały Nowak i Polcopper. Od początku zwiększonego przeładunku węgla w Porcie Gdańsk, zarząd portu prowadzi z operatorami dialog w celu maksymalnego ograniczania negatywnych skutków przeładunku w postaci nadmiernego pylenia. Operatorzy portowi zapewniają, że robią wszystko co w ich mocy, aby skutki te na bieżąco ograniczać. Codziennie także przedstawiciele Portu pozostają w kontakcie z nimi i na bieżąco reagują na sytuacje na placach. Węgiel z terenu dzierżawionego przez Siark-Port ma zostać wywieziony do końca maja.

Mniej zanieczyszczeń więcej parkingów i czujników

Po to, aby rozładowywać potencjalne zatory spowodowane przez ciężarówki, ZMPG przeznaczył tereny pod organizację punktów buforowych dla TIR-ów. Tzw. miejsca odstawcze są zlokalizowane przy ul.: Budowniczych Portu Płn. (150 miejsc postojowych), Ku Ujściu (80 miejsc), Załogowa (obecnie ok. 50 miejsc z możliwością zwiększenia do 300), Śnieżna – Handlowa (170 miejsc). Planowane są też parkingi buforowe przy ul. Kontenerowej (na 600 samochodów) i Budowniczych Portu Płn. (na 150 miejsc). Obecnie także stara się o pozwolenie Miasta Gdańska na kolejne miejsca postojowe dla samochodów w okolicy Portu, w związku z możliwym wzrostem liczby transportów zboża z magazynów w całej Polsce do Portu i dalej statkami do krajów docelowych.

Ponadto na stronie internetowej www.portgdansk.pl została umieszczona aplikacja, która pozwala na wgląd w dane historyczne dotyczące jakości powietrza dla wszystkich czujników rozmieszczonych na terenie portu. Dzięki niej można dowiedzieć się jaka danego dnia jest jakość powietrza w danym miejscu, ale również jak się zmieniała w ciągu ostatnich dni. Cztery nowe wykresy obejmują dane w formie uśrednionej godzinowej na 3 dni wstecz oraz uśrednionych danych dobowych na 7 dni wstecz. Czujniki monitorujące jakość powietrza, tzw. YetiBox’y są rozlokowane w siedmiu lokalizacjach: na terenie Wolnego Obszaru Celnego, przy nabrzeżach Szczecińskim, Oliwskim, Krakowskim, Zakręt Pięciu Gwizdków, na ul. Marynarki Polskiej i w Porcie Zewnętrznym. Wykresy z danymi są dostępne pod adresem: https://bit.ly/3pQdSm9. Dane dotyczące jakości powietrza podawane są też na antenie Radia Gdańsk. Port Gdańsk planuje też zainstalowanie kolejnego jeszcze bardziej czułego czujnika w miejscu, które wskaże Rada Dzielnicy Nowy Port.

ZMPG wspólnie z przedstawicielami dzielnicy Nowy Port, działa w celu uzyskania zgody gestora terenów miejskich na nowe nasadzenia na ternie Nowego Portu i rozmawia z innymi dzielnicami, aby także tam dosadzić więcej drzew. Aktualnie port chce posadzić 4 tysiące drzew, do czego potrzebuje formalnej zgody zarządcy terenów miejskich. W Nowym Porcie projekt nasadzeń miałby odbyć się wzdłuż ul. Oliwskiej.