sygnet
Dyspozytor Ruchu Kolejowego

Dyspozytor Ruchu Kolejowego

Poziom stanowiska: Specjalista

Miejsce pracy: Gdańsk

Data publikacji: 10.10.2022

Na stanowisku Dyspozytora Ruchu Kolejowego będziesz odpowiadać za:

 • Nadzorowanie i kierowanie ruchem manewrowym składów w obrębie bocznic Zarządu Morskiego Portu Gdańsk S.A.
 • Ewidencję obrotu wagonów w oparciu o dedykowany system IT.
 • Nadzorowanie prawidłowej realizacji działań w obsłudze pracy manewrowej, a także podczas przeładunku wagonów.
 • Współpracę z terminalami przeładunkowymi zaangażowanymi w proces przeładunku wagonów.

Oczekujemy od Ciebie:

 • Średniego wykształcenia, mile widziany profil kierunkowy.
 • Posiadania czynnych uprawnień do zajmowania jednego z wymienionych stanowisk kolejowych: Dyżurny ruchu, Nastawniczy, Zwrotniczy, Ustawiacz, Manewrowy.
 • Przynajmniej 1 roku doświadczenia zawodowego w pracy na jednym z wyżej wymienionych stanowisk kolejowych.
 • Dyspozycyjności, dobrej organizacji pracy.
 • Umiejętności podejmowania szybkich decyzji.
 • Dużej samodzielności w działaniu, obowiązkowości i sumienności.
 • Gotowości do pracy w systemie pracy zmianowej, włączając niedziele i święta.
 • Dobrego stanu zdrowia, pozwalającego na wykonywanie zawodu.
 • Prawa jazdy kat. B.

Wszystkich zainteresowanych prosimy o przesyłanie dokumentów (CV w języku polskim) w terminie do 07.11.2022 za pomocą przycisku APLIKUJ.

Do przeprowadzenia rekrutacji konieczne jest podanie następujących danych osobowych: imienia, nazwiska, danych kontaktowych, daty urodzenia, wykształcenia, kwalifikacji zawodowych, przebiegu dotychczasowego zatrudnienia) – czyli tych, które wskazano w art. 22[1] § 1 kodeksu pracy.
Wszelkie inne dane można zawrzeć w dokumentach zgłoszeniowych dobrowolnie – wtedy podstawą prawną ich przetwarzania będzie zgoda (art. 6 ust. 1 lit.a RODO) – którą można w dowolnym momencie odwołać (zgoda jest wyrażana poprzez zamieszczenie konkretnej informacji dodatkowej w dokumentach zgłoszeniowych).

Część informacyjna

Prosimy o dołączenie klauzuli: Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb aktualnej rekrutacji.

Klikając w przycisk „Aplikuj”, „Aplikuj teraz” lub w inny sposób wysyłając zgłoszenie rekrutacyjne do ZMPG S.A., zgadzasz się na przetwarzanie przez Pracodawcę Twoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.

ZMPG S.A. zastrzega sobie możliwość kontaktu wyłącznie z wybranymi kandydatami.

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zarząd Morskiego Portu Gdańsk S.A., 80-955 Gdańsk ul. Zamknięta 18,
kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@portgdansk.pl,
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej rekrutacji – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.,
Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres aktualnej rekrutacji,
odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty współpracujące w procesie rekrutacji,
posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,
ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do uczestnictwa w procesie rekrutacji.