sygnet

„Zarząd Spółki – Zarząd Morskiego Portu Gdańsk Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku, zarejestrowanej pod numerem KRS: 0000040398, Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, na podstawie przepisów art. 401 §1 Kodeksu spółek handlowych zmienia porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 20.06.2023 r. na godz. 1200 ogłoszonego w MSiG Nr 98 (6749), poz. 25345-25636 z dnia 23 maja 2023 r. w ten sposób, że dopisuje do porządku obrad nowy punkt 14 w brzmieniu „Informacja Zarządu Spółki o działaniach zapobiegawczych w związku z pyłem węglowym”, dotychczasowy punkt 14 staje się punktem 15.