sygnet

„Zarząd Spółki – Zarząd Morskiego Portu Gdańsk Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku, zarejestrowanej pod numerem KRS: 0000040398, Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, na podstawie przepisów art. 399 §1 ksh oraz art. 402 ksh, zwołuje na dzień 30.06.2021 r. na godz. 1200 – Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Zarząd Morskiego Portu Gdańsk S.A., które odbędzie się w Warszawie, w  siedzibie Ministerstwa Infrastruktury przy ul. Nowy Świat 6/12, na III piętrze w sali konferencyjnej D 323 – 324, z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podjęcia wiążących uchwał.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia do stosowania Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia ZMPG S.A.
 7. Rozpatrzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny Sprawozdania Finansowego Spółki
  i Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2020 i Sprawozdania Zarządu zdziałalności Spółki i Grupy Kapitałowej w roku 2020 w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz wniosku w sprawie podziału zysku za 2020 r. oraz przeznaczenia zysku z lat ubiegłych.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego Spółki za rok 2020.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Zarządu jako organu Spółki za 2020 oraz Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2020, w tym Sprawozdania Zarządu o wydatkach reprezentacyjnych, a także wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem w 2020 r.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za 2020r. oraz przeznaczenia zysku z lat ubiegłych.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej Zarząd Morskiego Portu Gdańsk S.A. za rok 2020 oraz Skonsolidowanego Sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Zarząd Morskiego Portu Gdańsk S.A. za 2020r.
 12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2020r.
 13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2020r.
 14. Przyjęcie sprawozdania Zarządu z realizacji uchwały nr 39/2000 z dnia 30 czerwca 2020 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ZMPG S.A. w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do prowadzenia Rejestru Akcjonariuszy.
 15. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.