Zarząd Portu »

Dane osobowe

Wykonując obowiązek wynikający z art. 11 ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 roku (Dz.U. 2018 poz. 1000) Zarząd Morskiego Portu Gdańsk SA informuje, że działając na podstawie art. 37 ust. 1 lit. b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Zarząd Morskiego Portu Gdańsk SA (jako administrator danych osobowych) wyznaczył Pana Karola Cieniaka do pełnienia funkcji Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Osoby, których dane dotyczą mogą kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem ich danych osobowych oraz z wykonywaniem praw przysługujących im na mocy rozporządzenia o ochronie danych, o którym mowa powyżej.
Z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się poprzez e-mail:  lub pisemnie na adres: Zarząd Morskiego Portu Gdańsk SA, ul. Zamknięta 18, 80-955 Gdańsk z dopiskiem "Inspektor Ochrony Danych" lub "IODO".

Inspektor Ochrony Danych zapewnia pełną poufność komunikacji we wszelkich sprawach zgłaszanych przez osoby, których dane dotyczą.Polityka prywatności ZMPG S.A. [dokument PDF, 542,8 KB, Adobe Reader]

Klauzula informacyjna dla monitoringu wizyjnego

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:

 1. administratorem systemu monitoringu jest Zarząd Morskiego Portu Gdańsk SA, ul. Zamknięta 18, 80-955 Gdańsk
 2. kontakt do Inspektora Ochrony Danych: iod@portgdansk.pl
 3. monitoring stosowany jest celu ochrony mienia oraz zapewnienia bezpieczeństwa na terenie monitorowanym
 4. podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes administratora
 5. zapisy z monitoringu przechowywane będą do nadpisania
 6. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa
 7. osoba zarejestrowana przez system monitoringu ma prawo do dostępu do danych osobowych
 8. osobie zarejestrowanej przez system monitoringu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego


Klauzula informacyjna dla Systemu Wydawania Przepustek

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:

 1. administratorem systemu wydawania przepustek jest Zarząd Morskiego Portu Gdańsk SA, ul. Zamknięta 18, 80-955 Gdańsk
 2. kontakt do Inspektora Ochrony Danych: iod@portgdansk.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa na terenie portowym
 4. podstawą przetwarzania jest przepis prawa
 5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 2 lat
 6. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa
 7. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania
 8. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
 9. podanie danych osobowych jest wymagane w oparciu o przepisy prawa, odmowa podania danych będzie skutkować odmową wejścia/wjazdu na teren portowy


Klauzula informacyjna dla Kontrahentów ZMPG

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1 ze zm.) zwanego dalej „RODO”, w ramach umowy zawartej z Zarządem Morskiego Portu Gdańsk S.A. z siedzibą w Gdańsku, zwaną dalej „ZMPG”, ZMPG informuje, że:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zarząd Morskiego Portu Gdańsk SA, ul. Zamknięta 18, 80-955 Gdańsk,;
 2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@portgdansk.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe na podstawie Art. 6 ust. 1 lit.lit. b-f RODO przetwarzane będą w celach:
 4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uczestniczące w realizacji umowy lub podmioty, którym przekazano dane w ramach wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;
 5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres obliczany (uzależniony jest od celu, w jakim dane są przetwarzane) w oparciu o następujące kryteria:
 6. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
 7. posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 8. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować niemożnością wykonywania umowy.


Klauzula informacyjna dla Kontrahentów ZMPG związanych z wdrażaniem CEF

 1. Administratorem przetwarzanych Pani/Pana danych osobowych jest Minister Inwestycji i Rozwoju (MIiR), będący podmiotem odpowiedzialnym za wdrażanie instrumentu „Łącząc Europę” (CEF) w sektorze transportu, mający swoją siedzibę pod adresem: ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa.
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na potrzeby realizacji CEF, w szczególności w celu monitorowania prawidłowości realizacji projektów oraz potwierdzania prawidłowości ponoszenia wydatków w ramach projektów.
 3. Podanie przez Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji ww. celu, związanego z wdrażaniem CEF. Ich odmowa jest równoznaczna z brakiem możliwości podjęcia stosownych działań.
 4. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (tzw. RODO) - na podstawie,
  1. następujących przepisów prawa:
   • rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1316/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. ustanawiającego Instrument „Łącząc Europę”, zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 913/2010 oraz uchylającego rozporządzenia (WE) nr 680/2007 i (WE) nr 67/2010 (Dz. Urz. UE L.348 z 20.12.2013, str. 129),
   • rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii (WE, Euratom) oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 (Dz. Urz. UE L. 298 z 26.10.2012, str. 1),
   • rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 2988/95 z dnia 18 grudnia 1995 r. w sprawie ochrony interesów finansowych Wspólnot Europejskich,
   • ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego,
   • ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
   • rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2016 r. w sprawie wykazu środków publicznych niezaliczanych do środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5c i 6 ustawy o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 17),
  2. wyrażonej przez Pani/Pana zgody na przetwarzanie jej danych osobowych,
  3. umowy, w przypadku gdy, Pani/Pan jest jej stroną, a przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do jej zawarcia oraz wykonania.
 5. Odbiorcami danych osobowych mogą być:
  1. Centrum Unijnych Projektów Transportowych,
  2. instytucje, organy i agencje Unii Europejskiej (UE), a także inne podmioty, którym UE powierzyła wykonywanie zadań związanych z wdrażaniem CEF.
 6. Pani/pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat od dnia otrzymania przez beneficjenta płatności końcowej lub płatności salda. W przypadku udzielenia pomocy publiczej dla projektu CEF dane osobowe dotyczące tego projektu przechowywane są przez okres 10 lat od dnia udzielenia pomocy publicznej. Okres przechowywania danych osobowych może ulec przedłużeniu w przypadku, gdy w stosunku do projektu CEF prowadzone są audyty, odwołania, spory lub dochodzenie roszczeń do czasu ich zakończenia.
 7. Przysługuje Pani/Panu:
  1. prawo dostępu do treści swoich danych osobowych,
  2. prawo ich sprostowania, usunięcia i ograniczenia przetwarzania,
  3. prawo do ich przenoszenia,
  4. prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania,
  5. prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na tej podstawie przed jej cofnięciem.
 8. Ponadto, ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych - w przypadku, gdy uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne krajowe przepisy regulujących kwestię ochrony danych osobowych.
 9. W przypadku pytań, kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych MIR jest możliwy:
  1. pod adresem: ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa,
  2. pod adresem poczty elektronicznej: IOD@miir.gov.pl.


Klauzula informacyjna dla akcjonariuszy Zarządu Morskiego Portu Gdańsk S.A.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119/1 z 04.05.2016r.), dalej jako „RODO”, informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zarząd Morskiego Portu Gdańsk S.A. z siedzibą w Gdańsku (80-955) przy ul. Zamkniętej 18, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000040398, NIP 583 24 61 866, zwana dalej ZMPG S.A.
 2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, który uprawniony jest do kontaktu z akcjonariuszami w imieniu ZMPG S.A. w sprawach związanych z ochroną, gromadzeniem, przetwarzaniem, modyfikowaniem i usunięciem danych osobowych, poprzez e-mail: iod@portgdansk.pl
  lub telefonicznie pod nr 58 737 91 00.
 3. Informacje o pobieranych/gromadzonych danych

 4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa powszechnie obowiązującego tj. art. 341 i art. 406 kodeksu spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1577 z późniejszymi zmianami). Zbiór prowadzony jest w formie elektronicznej tj. w programie excel do obsługi księgi akcyjnej lub w formie papierowej oraz w programie Rejestr Spadkobierców, który służy rejestracji spadkobierców akcji ZMPG S.A. celem przygotowania umów nabycia akcji przez ZMPG S.A.
 5. Podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych jest: art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 341 i art. 406 kodeksu spółek handlowych.
 6. Podanie danych osobowych jest warunkiem realizacji obowiązku wynikającego z art. 341 kodeksu spółek handlowych i wprowadzenia Pani/Pana danych do księgi akcyjnej. W przypadku, gdy odmawia Pani/Pan zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych, obowiązek ten nie może być realizowany.
 7. Kategorie odnośnych danych osobowych (dane akcjonariuszy): nazwisko i imię, adres akcjonariusza albo adres do doręczeń, liczba i numery akcji imiennych, liczba głosów, a także, na wniosek osoby uprawnionej, wpis o przeniesieniu akcji na inną osobę wraz z datą wpisu (dane wynikające z treści art. 341 ksh) oraz dodatkowo nr PESEL lub nr i seria dokumentu potwierdzającego tożsamość (celem jednoznacznej identyfikacji akcjonariuszy).
 8. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie odrębnych przepisów prawa, upoważnieni pracownicy/współpracownicy Administratora, podmioty świadczące usługi na rzecz ZMPG S.A. tacy jak: operatorzy pocztowi/kurierzy, podmioty świadczące usługi prawne, księgowe, dostawcy systemów informatycznych i usług IT, podmioty obsługujące walne zgromadzenia.
 9. Każdy akcjonariusz może przeglądać księgę akcyjną i żądać wydania mu odpisu z księgi. Dane te, mogą być również przekazane organom ścigania oraz służbom skarbowym i innym służbom kontrolnym, do Krajowego Rejestru Sądowego, ministerstwom właściwym dla: gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej, finansów, spraw wewnętrznych i administracji, NBP.
 10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej.
 11. Informujemy, że Administrator zawarł umowę powierzenia przetwarzania w zakresie usług serwisowych.
 12. Pani/Pana dane będą przechowywane przez czas nieokreślony (dane historyczne dotyczące właścicieli akcji).
 13. Dane mogą być przekazywane przez akcjonariuszy bądź spadkobierców akcjonariuszy.
 14. Informacje o prawach osoby, której dane są przetwarzane

 15. Osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO. Organem nadzoru jest Prezes Urzędu Ochrony Danych (w terminie 6 miesięcy od uchwalenia ustawy o ochronie danych osobowych – funkcję tę pełni Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2; tel. 22 531 03 00).
 16. Osoba, której dane są przetwarzane ma prawo do złożenia w każdym czasie żądania udzielenia jej informacji o przetwarzanych danych.
 17. Administrator bez zbędnej zwłoki – nie później niż w terminie miesiąca od otrzymania żądania – udziela osobie, której dane dotyczą, informacji o działaniach podjętych w związku z żądaniem na podstawie art. 15-22 RODO (żądanie do sprostowania, zaprzestania lub usunięcia danych osobowych). W razie potrzeby termin ten można przedłużyć o kolejne dwa miesiące z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań. W terminie miesiąca od otrzymania żądania Administrator informuje osobę, której dane dotyczą, o takim przedłużeniu terminu, z podaniem przyczyn opóźnienia. Jeśli osoba, której dane dotyczą, przekazała swoje żądanie elektronicznie, w miarę możliwości informacje także są przekazywane elektronicznie, chyba że osoba, której dane dotyczą, zażąda innej formy.
 18. Jeżeli Administrator nie podejmuje działań w związku z żądaniem osoby, której dane dotyczą, to niezwłocznie – najpóźniej w terminie miesiąca od otrzymania żądania – informuje osobę, której dane dotyczą, o powodach niepodjęcia działań oraz o możliwości wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz skorzystania ze środków ochrony prawnej przed sądem.
 19. Jeżeli Administrator ma uzasadnione wątpliwości co do tożsamości osoby fizycznej składającej żądanie, może zażądać dodatkowych informacji niezbędnych do potwierdzenia tożsamości osoby, której dane dotyczą. Informacji udziela się na piśmie lub w inny sposób, w tym w stosownych przypadkach – elektronicznie. Jeżeli osoba, której dane dotyczą, tego zażąda, informacji można udzielić ustnie, o ile innymi sposobami potwierdzi się tożsamość osoby, której dane dotyczą.
 20. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania jej danych osobowych jeśli są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądać uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia. Osoba, której dane są przetwarzane ma prawo do złożenia żądania w każdym czasie u Administratora.
 21. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania jej danych w następujących przypadkach:
  1. osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający Administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych;
  2. przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;
  3. Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia dochodzenia lub obrony roszczeń;
  4. osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą.
  Jeżeli przetwarzanie zostało ograniczone, takie dane osobowe będą dalej przetwarzane, z wyjątkiem przechowywania, wyłącznie za zgodą osoby, której dane dotyczą lub w celu ustalenia dochodzenia lub obrony roszczeń, lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej/prawnej, bądź z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii lub państwa członkowskiego.
 22. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych, w tym profilowania. Administratorowi nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 23. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądać od Administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących jej danych osobowych (tzw. „prawo do bycia zapomnianym”), a Administrator zobowiązany jest usunąć dane osobowe bez zbędnej zwłoki, jeśli zachodzi jedna z następujących okoliczności:
  1. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
  2. brak jest podstawy prawnej przetwarzania;
  3. osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw wobec przetwarzania;
  4. dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;
  5. dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega Administrator;
  6. dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego.
  Jeżeli Administrator upublicznił dane osobowe, ma obowiązek usunąć te dane – biorąc pod uwagę dostępną technologię i koszt realizacji – podejmując rozsądne działania, w tym środki techniczne, by poinformować Administratorów przetwarzających te dane osobowe, że osoba, której dane dotyczą, żąda by Administratorzy ci usunęli wszelkie łącza do tych danych, kopie tych danych osobowych lub ich replikacje.
  Administrator informuje, że wszelkie aktualizacje niniejszej klauzuli informacyjnej będą zamieszczane na stronie internetowej Zarządu Morskiego Poru Gdańsk S.A. pod adresem: www.portgdansk.pl

Klasyczna wersja serwisu
Powrót na górę