Korzystamy z plików cookies w celu utrzymania sesji, zapamiętania ustawień, statystyk i popularyzacji w serwisach społecznościowych. Cookies można zarządzać w ustawieniach przeglądarki - więcej.
  Port Gdańsk
English  Russian  Chinese

Facebook
LinkedIn
Twitter
Instagram
DrukujRSSSpis stronMobilna wersja serwisu
Koronawirus - informacje

 

Strona główna » Żegluga » Odbiór odpadów » Procedury odbioru

Informacja o odbiorze odpadów

Procedury odbioru

Istotne uwagi

Odbiorcy odpadów
 
 

Procedury odbioru

 

ZMPG SA informuje, że zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1069/2009 z dnia 21 października 2009 r. określającym przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi i uchylającym rozporządzenie (WE) nr 1774/2002 (rozporządzenie o produktach ubocznych pochodzenia zwierzęcego) - odpady gastronomiczne kategorii 1 muszą być umieszczane w hermetycznych opakowaniach lub zakrytych, zabezpieczonych przed wyciekami, bezzwrotnych pojemnikach opatrzonych etykietą z napisem "kat.1 - wyłącznie do usunięcia" lub w języku angielskim "cat.1 - strictly to removal".
ZMPG SA przypomina również o obowiązku zgłaszania zamiaru zdania odpadów kategorii 1 w systemie PHICS.


Uwaga:
Zgodnie z ww. rozporządzeniem oraz zgodnie z Rozporządzeniem Komisji WE Nr 132/2008 z dnia 14.02.2008 r. zmieniającym rozporządzenie nr 745/2004 ustanawiające środki w odniesieniu do przewozu produktów pochodzenia zwierzęcego, przeznaczonych do indywidualnego spożycia, przez produkty uboczne pochodzenia zwierzęcego (tzw. kategoria 1, w zakresie odbioru odpadów ze statków) należy rozumieć:
 • odpady cateringowe z międzynarodowych środków transportu, to znaczy odpady kuchenne ze statków,
 • produkty pochodzenia zwierzęcego, przeznaczone do indywidualnego spożycia, przywożone z krajów trzecich (tzw. odpady kanapkowe).
Odpady gastronomiczne kategorii 1 - to odpady żywnościowe, zawierające produkty uboczne pochodzenia zwierzęcego, pochodzące ze środków transportu międzynarodowego, to jest ze statków przypływających z państw trzecich (niebędących członkami Unii Europejskiej).

 

 • Kapitan statku lub agent w jego imieniu, przed zawinięciem statku do Portu Gdańsk, przekazuje informację o odpadach lub ściekach przeznaczonych do zdania do portowych urządzeń odbiorczych, za pomocą systemu kontrolno-informacyjnego dla portów polskich (PHICS).
  Kapitan lub agent statku odpowiadają za prawdziwość danych wprowadzanych do formularza w systemie PHICS, co do rodzaju, ilości oraz składu odpadów znajdujących się na statku.
  • przynajmniej na 24 godz. przed wejściem statku do portu
  • natychmiast po uzyskaniu przez kapitana statku informacji określającej port przeznaczenia, jeżeli jest ona niedostępna na 24 godz. przed przybyciem do portu
  • najpóźniej w momencie wyjścia z ostatniego portu, jeżeli czas podróży do portu przeznaczenia jest krótszy niż 24 godz.
 • Kapitan lub agent statku nie zawijającego do portu - w celu zdania odpadów do portowych urządzeń odbiorczych powiadamia Dyspozytora Portu o odpadach lub ściekach przeznaczonych do zdania, w formie FORMULARZA 1 wypełnionego online (kliknij, aby przejść do systemu online) lub wypełnionego i przesłanego pocztą elektroniczną lub faksem:*
  * w/w procedurę należy zastosować również w przypadku awarii systemu PHICS
   
  Formularz informacji o odpadach znajdujących się na statku przed zawinięciem do Portu Gdańsk (dla jednostek nie zawijających do Portu Gdańsk) dokument PDF, 134 KB** dokument Word, 41,5 KB
  ** Pobierz i zainstaluj bezpłatny Adobe Reader

  Wszelkie konsekwencje wynikające z niedotrzymania powyższych terminów jak również z rezygnacji z usługi odbioru odpadów po wejściu do portu ponosi statek.

  W przypadku naruszenia przez kapitana, agenta lub innego członka załogi statku przepisów dotyczących zdawania odpadów do portowych urządzeń odbiorczych i nie informowania portu o odpadach ze statków znajdujących się na statku lub pozostałościach ładunkowych - nie przekazywania w wymaganym terminie informacji o odpadach znajdujących się na statku poprzez system kontrolno-informacyjny PHICS, grożą im administracyjne kary pieniężne wymierzane przez Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni [Dz.U.2012.1244 Ustawa z dnia 16 marca 1995 r. o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki].

 • Z obowiązku składania informacji o odpadach znajdujących się na statku przed zawinięciem do Portu Gdańsk zwolnione są:
  • statki rybackie
  • statki sportowe uprawnione do przewozu mniej niż 12 osób

 • Dokładny termin odbioru odpadów ze statku ustala "Odbiorca" z kapitanem statku lub jego Agentem

 • Statek lub jego agent otrzymuje potwierdzoną obustronnie kartę przekazania odpadów lub ścieków, wystawioną przez "Odbiorcę", zawierającą informację o rodzaju i ilości odebranych odpadów lub ścieków oraz datę odbioru
 

 
Cofnij