Korzystamy z plików cookies w celu utrzymania sesji, zapamiętania ustawień, statystyk i popularyzacji w serwisach społecznościowych. Cookies można zarządzać w ustawieniach przeglądarki - więcej.
  Port Gdańsk
English  Russian  Chinese

Facebook
LinkedIn
Twitter
Instagram
DrukujRSSSpis stronMobilna wersja serwisu
Koronawirus - informacje

 

Strona główna » Wydarzenia » Konkurs na prezesa Zarządu PUP Rezerwa Sp. z o.o.

Coraz więcej samochodów osobowych w Porcie Gdańsk
09.10.2007

DCT Gdańsk zakończył Pierwszą Fazę inwestycji
03.10.2007

Poprawa dostępu kolejowego
01.10.2007

Konkurs na prezesa Zarządu PUP Rezerwa Sp. z o.o.
25.09.2007

Rekordowy sezon wycieczkowy w Porcie Gdańsk
20.09.2007

Gdańscy radni z wizytą w porcie
18.09.2007

Julian Skelnik przewodniczącym BPO
12.09.2007

Lista
 
 
Facebook
LinkedIn
Twitter

25.09.2007

Zgromadzenie Wspólników
Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
Przedsiębiorstwo Usług Portowych
REZERWA

z siedzibą w Gdańsku, ul. Śnieżna 12, 80-554 Gdańsk
wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego nr KRS 0000128844,
nr NIP 583-26-12-377

OGŁASZA KONKURS NA STANOWISKO
Prezesa Zarządu Spółki

Miejsce składania zgłoszeń wraz z wymaganymi dokumentami: Zarząd Morskiego Portu Gdańsk SA, ul. Zamknięta 18, 80-955 Gdańsk, IV piętro, sekretariat Prezesa Zarządu, w godzinach 8:00-14:00 lub listem poleconym do dnia 15.10.2007 r. (włącznie).

Zgłoszenia przesyłane pocztą będą rozpatrywane, jeśli wpłyną do Spółki w terminie określonym wyżej.

Zgłoszenia należy składać w zaklejonej, nie podpisanej kopercie, opatrzonej dopiskiem "Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Prezesa Zarządu PUP REZERWA".

Termin rozstrzygnięcia konkursu: 30.10.2007 r.

Zgłoszenie kandydata powinno zawierać CV, list motywacyjny oraz:

 • Dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie i kwalifikacje w oryginałach lub odpisach,
 • Oświadczenia o:
  1. korzystaniu z pełni praw publicznych,
  2. posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
  3. nie podleganiu określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowiska prezesa/ członka Zarządu w spółkach handlowych,
  4. zgodzie na przetwarzanie danych osobowych,
  5. niekaralności i o nie toczeniu się przeciwko kandydatowi postępowania karnego lub dyscyplinarnego.
  Każde z oświadczeń wymienionych w punktach a-e powinno zostać odrębnie podpisane przez kandydata.
 • Aktualne (do 3 miesięcy poprzedzających dzień zgłoszenia) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do pracy na stanowisku kierowniczym.

Wymagania w stosunku do kandydata:

 • wykształcenie wyższe,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz pełnia praw publicznych,
 • niekaralność,
 • co najmniej 5-letni staż pracy, w tym minimum 1 rok na podobnym stanowisku,
 • nie podleganie określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowiska prezesa/ członka Zarządu w spółkach handlowych,
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na tym stanowisku,
 • znajomość prawa w zakresie funkcjonowania spółek z ograniczoną odpowiedzialnością,
 • dodatkowym atutem będzie znajomość języka obcego.

Informacje dodatkowe:

 1. Zgłoszenia kandydatów nie spełniające wymogów określonych w ogłoszeniu o postępowaniu kwalifikacyjnym oraz złożone po upływie określonego terminu nie podlegają rozpatrzeniu.
 2. Otwarcia ofert dokonuje Zgromadzenie Wspólników w dniu 16.10.2007 r. o godzinie 10:00.
 3. Przeprowadzenie rozmów kwalifikacyjnych nastąpi od dnia 24.10.2007 r. w siedzibie Zarządu Morskiego Portu Gdańsk SA. Zakwalifikowani kandydaci zostaną pisemnie oraz telefonicznie powiadomieni o dokładnym terminie rozmowy.
 4. Przedmiotem rozmowy kwalifikacyjnej będzie:
  1. wiedza o zakresie działalności Spółki oraz o sektorach, w których działa Spółka,
  2. ogólna znajomość branży portowej,
  3. koncepcja zarządzania Spółką,
  4. znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem, pozyskiwaniem partnerów i kontrahentów oraz kierowaniem zespołami pracowników,
  5. znajomość ograniczeń prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne,
  6. doświadczenie niezbędne do wykonywania funkcji członka Zarządu w podanym zakresie,
  7. znajomość zasad nadzoru właścicielskiego, audytu i kontroli finansowej przedsiębiorstwa oraz rachunkowości zarządczej.
 5. Informacji o Spółce, wyłącznie na pisemny wniosek kandydata, po złożeniu oświadczenia o zachowaniu poufności uzyskanych danych, udziela Główny Ekonomista ZMPG SA w terminie od dnia ukazania się ogłoszenia w prasie, w dni robocze w pokoju nr 223, tel. 0 (prefix) 58 737 91 20 w godz. od 8:00 do 14:00 w zakresie:
  • przedmiotu działalności Spółki,
  • wyników działalności Spółki za ostatni rok obrotowy, dla którego zostało zatwierdzone sprawozdanie finansowe przez Zgromadzenie Wspólników.
 6. Zgromadzenie Wspólników poinformuje pisemnie kandydatów o wynikach postępowania kwalifikacyjnego niezwłocznie po jego zakończeniu, w drodze indywidualnych pism.
 7. Zgromadzenie Wspólników może w każdym czasie, bez podania przyczyn, zakończyć postępowanie kwalifikacyjne bez wyłaniania kandydatów.


Regulamin konkursu na stanowisko prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Usług Portowych Rezerwa Sp. z o.o.:
dokument Word [58 KB]
dokument PDF [106 KB]

 

 
Cofnij