sygnet
Specjalistka / Specjalista ds. Wsparcia IT

Specjalistka / Specjalista ds. Wsparcia IT

Poziom stanowiska: Specjalista

Miejsce pracy: Gdańsk

Wynagrodzenie brutto miesięcznie: 7 200 – 8 500 zł

Data publikacji: 04.12.2023

Na stanowisku Specjalistka / Specjalista ds. Wsparcia IT będziesz odpowiadać za:

 • Utrzymanie urządzeń komputerowych w Spółce w ciągłym użytkowaniu, wymiana materiałów eksploatacyjnych, naprawa własna lub przekazywanie sprzętu do właściwego serwisu.
 • Dbałość o prawidłową eksploatację i działanie systemów operacyjnych.
 • Wykonywanie wdrożeń i instalacji urządzeń i oprogramowania.
 • Instruktaż dla pracowników w zakresie obsługi sprzętu i działania aplikacji.
 • Wspomaganie użytkowników w Spółce w zakresie prawidłowego wykorzystywania sprzętu, oprogramowania oraz poprawy organizacji pracy.
 • Kontrola wykorzystania urządzeń komputerowych i oprogramowania przez pracowników zgodnie z wewnętrznymi zarządzeniami w tym zakresie.
 • Sporządzanie i aktualizacja dokumentacji dotyczącej urządzeń, systemów operacyjnych i aplikacji, prowadzenie ewidencji licencji na oprogramowanie i wsparcie.
 • Opiniowanie zleceń, zamówień i umów na usługi i sprzęt informatyczny. Opiniowanie planów szkoleń użytkowników.

Oczekujemy od Ciebie:

 • Przynajmniej 3 lat doświadczenia zawodowego na stanowisku związanym z zadaniami HelpDesk IT.
 • Wykształcenia średniego technicznego lub wyższego technicznego, preferowane kierunki: Elektronika i Telekomunikacja, Informatyka lub pokrewne.
 • Prawa jazdy kat. „B”.
 • Znajomości języka angielskiego w stopniu komunikatywnym wraz z techniczną nomenklaturą (w mowie i piśmie).
 • Zaangażowania i nastawienia na realizację wyznaczonych celów w wyznaczonym czasie.
 • Samodzielności i dobrej organizacji własnej pracy.
 • Umiejętności radzenia sobie w sytuacjach stresowych.
 • Umiejętności pracy w zespole.
 • Chęci ciągłego uczenia się i podnoszenia kwalifikacji (szkolenia, warsztaty).
 • Otwartości na zmiany.

Mile widziane:

 • Znajomość programów Comarch ERP XL, ESET, ME DesktopCentral, ServiceDesk+ oraz innych z portfolio ManageEngine.

Technologie, których używamy

 • Comarch ERP XL
 • ESET
 • ServiceDesk+
 • ME DesktopCentral

Profil poszukiwanego Kandydata:

Poszukujemy kandydata na stanowisko Specjalisty ds. Wsparcia IT z minimum 3-letnim doświadczeniem w obszarze HelpDesk IT. Oczekujemy, aby kandydat posiadał wykształcenie średnie techniczne lub wyższe techniczne, w kierunkach takich jak Elektronika i Telekomunikacja, Informatyka lub pokrewne. Kluczowe umiejętności to cierpliwość, życzliwe podejście do użytkowników oraz skuteczne rozwiązywanie problemów technicznych. Wymagana jest również samodzielność, doskonała organizacja pracy własnej, umiejętność radzenia sobie w sytuacjach stresowych oraz zdolność efektywnej współpracy w zespole. Kandydat powinien wykazywać chęć ciągłego doskonalenia się poprzez udział w szkoleniach, warsztatach i otwartość na zmiany w dynamicznym środowisku technologicznym.

Wszystkich zainteresowanych prosimy o przesyłanie dokumentów (CV w języku polskim) w terminie do 03.01.2024 za pomocą przycisku APLIKUJ.

Do przeprowadzenia rekrutacji konieczne jest podanie następujących danych osobowych: imienia, nazwiska, danych kontaktowych, daty urodzenia, wykształcenia, kwalifikacji zawodowych, przebiegu dotychczasowego zatrudnienia) – czyli tych, które wskazano w art. 22[1] § 1 kodeksu pracy.
Wszelkie inne dane można zawrzeć w dokumentach zgłoszeniowych dobrowolnie – wtedy podstawą prawną ich przetwarzania będzie zgoda (art. 6 ust. 1 lit.a RODO) – którą można w dowolnym momencie odwołać (zgoda jest wyrażana poprzez zamieszczenie konkretnej informacji dodatkowej w dokumentach zgłoszeniowych).

Część informacyjna

Prosimy o dołączenie klauzuli: Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb aktualnej rekrutacji.

Klikając w przycisk „Aplikuj”, „Aplikuj teraz” lub w inny sposób wysyłając zgłoszenie rekrutacyjne do ZMPG S.A., zgadzasz się na przetwarzanie przez Pracodawcę Twoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w (zwanego dalej jako: „RODO”) informuję, iż:

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych podawanych w ramach procesu rekrutacji jest Zarząd Morskiego Portu Gdańsk Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku, o adresie przy ul. Zamkniętej 18, 80-955 Gdańsk, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsku – Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000040398, z nadanym NIP: 5832461866, o kapitale zakładowym w wysokości  2 109 250 zł opłaconym w całości.
 • W sprawach dotyczących danych osobowych mogą się Państwo kontaktować bezpośrednio z administratorem danych osobowych –  listownie na adres podany powyżej lub na adres poczty elektronicznej: info@portgdansk.pl.
 • Osoby, których dane dotyczą mogą kontaktować się z wyznaczonym przez administratora Inspektorem Ochrony Danych we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem ich danych osobowych oraz z wykonywaniem praw przysługujących im na mocy RODO.
 • Z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się poprzez e-mail: iod@portgdansk.pl lub pisemnie na adres: Zarząd Morskiego Portu Gdańsk SA, ul. Zamknięta 18, 80-955 Gdańsk z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub „IODO.
 • Podstawą prawną przetwarzania danych kandydatów w ramach procesu rekrutacji jest niezbędność do przeprowadzenia bieżącego postępowania rekrutacyjnego (art. 6 ust. 1 lit. b oraz lit.c RODO, co stanowi zarazem cel przetwarzania), dane niezbędne to: imię, nazwisko, dane kontaktowe, data urodzenia, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia) – czyli te, które wskazano  w art. 22[1] § 1 kodeksu pracy.
 • Wszelkie inne dane można zawrzeć w dokumentach zgłoszeniowych dobrowolnie – wtedy podstawą prawną ich przetwarzania będzie zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) – którą można w dowolnym momencie odwołać (zgoda jest wyrażana poprzez zamieszczenie konkretnej informacji dodatkowej w dokumentach zgłoszeniowych).
 • W przypadku podania w ramach procesu rekrutacyjnego danych osobowych szczególnych kategorii (np. danych dotyczących stanu zdrowia), o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, administrator przetwarza dane z uwzględnieniem art. 9 ust. 2 lit. a, b oraz lit. h RODO.
 • Wszelkie inne dane można zawrzeć w dokumentach zgłoszeniowych dobrowolnie – wtedy podstawą prawną ich przetwarzania będzie zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) – którą można w dowolnym momencie odwołać.
 • Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres aktualnej rekrutacji, co oznacza, że po skutecznym uzupełnieniu wakatu dane kandydatów, którzy nie zostali wybrani zostaną usunięte – chyba że wyrazili Państwo zgodę na wykorzystanie dokumentów aplikacyjnych do celów prowadzenia kolejny rekrutacji w przyszłości, w takim przypadku Państwa dane będą przechowywane do momentu odwołania zgody lecz nie dłużej, niż przez okres 2 lat. Momentem skutecznego uzupełnienia wakatu jest upływ okresu próbnego zatrudnienia kandydata, który przeszedł proces rekrutacji.
 • posiada Pani/Pan prawo do zwrócenia się z wnioskiem zapewnienie dostępu do przetwarzanych danych osobowych na swój temat w tym o wydanie kopii danych, o przeniesienie tych danych, o ograniczenie ich przetwarzania oraz o usunięcie danych osobowych lub ich sprostowanie – nie w każdej sytuacji administrator danych będzie zobowiązany do realizacji tego rodzaju wniosków, ale każdy przypadek zostanie rozpatrzony indywidualnie a ewentualna odmowa zostanie uzasadniona;
 • posiada Pani/Pan prawo do zwrócenia się ze sprzeciwem co do przetwarzania danych osobowych – jednak od indywidualnej sytuacji będzie zależała możliwość jego uwzględnienia przez administratora danych osobowych;
 • ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa);podanie danych  wskazanych na wstępie jako konieczne jest warunkiem uwzględnienia w w procesie rekrutacji – inne, dodatkowe dane osobowe można podać dobrowolnie (ich podanie lub niepodanie nie ma wpływu na proces rekrutacji);

ZMPG S.A. zastrzega sobie możliwość kontaktu wyłącznie z wybranymi kandydatami.

Jednocześnie informujemy, że aplikacje nadsyłane na potrzeby inne niż aktualna rekrutacja będą usuwane.