sygnet
Specjalistka / Specjalista ds. Rozwoju

Specjalistka / Specjalista ds. Rozwoju

Poziom stanowiska: Specjalista

Miejsce pracy: Gdańsk

Data publikacji: 24.09.2021

Na stanowisku Specjalisty ds. Rozwoju będziesz odpowiadać za:

 • Koordynowanie działań związanych z procesem inwestycyjnym na etapie przygotowawczym,  tj. organizowanie,  przygotowanie,  prowadzenie, nadzorowanie i odbiór prac w zakresie zlecania analiz i koncepcji technicznych (wielobranżowych), projektów liniowych (w szczególności kolejowo-drogowych).
 • Przygotowanie dokumentów dotyczących przypisanych zadań projektowych/analiz, w tym w szczególności: opisów przedmiotu zamówienia, wymagań dla Wykonawcy.
 • Współudział w opracowaniu kompleksowej dokumentacji przetargowej, niezbędnej dla przeprowadzenia procedur przetargowych oraz współudział w pracach komisji przetargowych.
 • Współpraca w zakresie koordynacji zadania z pozostałymi działami Spółki, firmami zewnętrznymi oraz organami administracji publicznej.
 • Planowanie i programowanie inwestycji.
 • Weryfikacja dokumentacji projektowej.
 • Współpraca z instytucjami naukowo-technicznymi, badawczymi oraz innymi w zakresie kształtowania strategii i rozwoju Portu.
 • Wykonywanie analiz, w tym przygotowanie zestawień, opinii, sprawozdań w zakresie rozwoju strategicznego Portu.
 • Konsultowanie dokumentów strategicznych (w tym planów zagospodarowania, programów i planów rozwojowych oraz projektów).
 • Monitorowanie i określanie trendów rozwojowych w gospodarce morskiej krajowej oraz międzynarodowej.
 • Proponowanie, konsultowanie oraz wdrażanie projektów rozwojowo-innowacyjnych na terenie Portu Gdańsk.

Oczekujemy od Ciebie:

 • Przynajmniej 3 lat doświadczenia zawodowego na stanowisku związanym z przygotowaniem lub realizacją inwestycji (preferowane kolejowe lub drogowe).
 • Wykształcenia wyższego technicznego, preferowane kierunki: Budownictwo, Automatyka, Robotyka i Systemy Sterowania lub pokrewne.
 • Mile widziane doświadczenie w projektowaniu.
 • Znajomości procedur administracyjnych.
 • Znajomości języka angielskiego w stopniu komunikatywnym.
 • Zaangażowania i nastawienia na realizację wyznaczonych celów w wyznaczonym czasie.
 • Samodzielności i dobrej organizacji pracy własnej,
 • Umiejętności radzenia sobie w sytuacjach stresowych,
 • Otwartości na zmiany.

Wszystkich zainteresowanych prosimy o przesyłanie dokumentów (CV w języku polskim) w terminie do 24.10.2021 za pomocą przycisku APLIKUJ.

Do przeprowadzenia rekrutacji konieczne jest podanie następujących danych osobowych: imienia, nazwiska, danych kontaktowych, daty urodzenia, wykształcenia, kwalifikacji zawodowych, przebiegu dotychczasowego zatrudnienia) – czyli tych, które wskazano w art. 22[1] § 1 kodeksu pracy.
Wszelkie inne dane można zawrzeć w dokumentach zgłoszeniowych dobrowolnie – wtedy podstawą prawną ich przetwarzania będzie zgoda (art. 6 ust. 1 lit.a RODO) – którą można w dowolnym momencie odwołać (zgoda jest wyrażana poprzez zamieszczenie konkretnej informacji dodatkowej w dokumentach zgłoszeniowych).

Część informacyjna

Prosimy o dołączenie klauzuli: Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb aktualnej rekrutacji.

Klikając w przycisk „Aplikuj”, „Aplikuj teraz” lub w inny sposób wysyłając zgłoszenie rekrutacyjne do ZMPG S.A., zgadzasz się na przetwarzanie przez Pracodawcę Twoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.

ZMPG S.A. zastrzega sobie możliwość kontaktu wyłącznie z wybranymi kandydatami.

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

 • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zarząd Morskiego Portu Gdańsk S.A., 80-955 Gdańsk ul. Zamknięta 18,
 • kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@portgdansk.pl,
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej rekrutacji – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.,
 • Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres aktualnej rekrutacji,
 • odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty współpracujące w procesie rekrutacji,
 • posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,
 • ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 • podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do uczestnictwa w procesie rekrutacji.

Oceń naszą stronę
Oceń naszą stronę
Czy korzystali Państwo z poprzedniej wersji serwisu?
Jak oceniają Państwo obecny serwis?
Co wpłynęło w największym stopniu na Państwa ocenę?