sygnet
Specjalistka/ Specjalista ds. Pozyskiwania i Rozliczania Funduszy

Specjalistka/ Specjalista ds. Pozyskiwania i Rozliczania Funduszy

Poziom stanowiska: Specjalista (Mid/ Regular)

Miejsce pracy: Gdańsk

Data publikacji: 14.06.2022

Twój zakres obowiązków:

 • Przygotowywanie informacji na temat dostępnych programów UE lub innych środków zewnętrznych finansowania inwestycji.
 • Monitorowanie dostępnych funduszy, instrumentów finansowych oraz weryfikację możliwości pozyskania dofinansowania zewnętrznego dla działań realizowanych przez Spółkę.
 • Opracowywanie dokumentacji aplikacyjnej  niezbędnej do pozyskania środków unijnych oraz krajowych.
 • Monitorowanie zgodności realizowanych projektów z umowami o dofinansowanie.
 • Prowadzenie i rozliczanie projektów zgodnie z obowiązującymi dla poszczególnych programów wytycznymi i zasadami rozliczania projektów, w tym przygotowywanie sprawozdań i raportów,  monitorowanie postępu rzeczowo-finansowego projektów.
 • Kontrolowanie i nadzorowanie jakości dokumentacji projektowej, opisywanie dokumentów księgowych w zakresie wymaganym do rozliczenia.
 • Przygotowywanie dokumentacji   na potrzeby wizyt monitoringowych, planowanych audytów projektów, odbywających się w Spółce.

Oczekujemy od Ciebie:

 • Przynajmniej 3 letniego doświadczenia w opracowywaniu dokumentacji aplikacyjnych o charakterze inwestycyjnym oraz w rozliczaniu projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych (środki publiczne krajowe, europejskie).
 • Wyższego wykształcenia.
 • Znajomości dostępnych funduszy oraz obowiązujących przepisów dot. projektów unijnych.
 • Znajomości procedur i szczegółowych wytycznych niezbędnych do prawidłowej realizacji projektów dofinansowanych ze środków zewnętrznych oraz zagadnień dotyczących rozliczania i zarządzania projektami, audytu i kontroli.
 • Dobrej znajomości pakietu MS Office.
 • Bardzo dobrej znajomości języka angielskiego (prowadzenie rozmów).
 • Umiejętności analitycznego myślenia oraz sprawnego formułowania i rozwiązywania problemów.
 • Samodzielności w wykonywaniu powierzonych zadań, bardzo dobrej organizacji pracy własnej.
 • Umiejętności redagowania tekstów – swoboda w operowaniu słowem.
 • Otwartego umysłu, chęci do nauki.

Wszystkich zainteresowanych prosimy o przesyłanie dokumentów (CV w języku polskim) w terminie do 06.07.2022 za pomocą przycisku APLIKUJ.

Do przeprowadzenia rekrutacji konieczne jest podanie następujących danych osobowych: imienia, nazwiska, danych kontaktowych, daty urodzenia, wykształcenia, kwalifikacji zawodowych, przebiegu dotychczasowego zatrudnienia) – czyli tych, które wskazano w art. 22[1] § 1 kodeksu pracy.
Wszelkie inne dane można zawrzeć w dokumentach zgłoszeniowych dobrowolnie – wtedy podstawą prawną ich przetwarzania będzie zgoda (art. 6 ust. 1 lit.a RODO) – którą można w dowolnym momencie odwołać (zgoda jest wyrażana poprzez zamieszczenie konkretnej informacji dodatkowej w dokumentach zgłoszeniowych).

Część informacyjna

Prosimy o dołączenie klauzuli: Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb aktualnej rekrutacji.

Klikając w przycisk „Aplikuj”, „Aplikuj teraz” lub w inny sposób wysyłając zgłoszenie rekrutacyjne do ZMPG S.A., zgadzasz się na przetwarzanie przez Pracodawcę Twoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.

ZMPG S.A. zastrzega sobie możliwość kontaktu wyłącznie z wybranymi kandydatami.

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

 • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zarząd Morskiego Portu Gdańsk S.A., 80-955 Gdańsk ul. Zamknięta 18,
 • kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@portgdansk.pl,
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej rekrutacji – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.,
 • Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres aktualnej rekrutacji,
 • odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty współpracujące w procesie rekrutacji,
 • posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,
 • ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 • podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do uczestnictwa w procesie rekrutacji.