sygnet
Specjalistka/ Specjalista ds. Controllingu Inwestycyjnego

Specjalistka/ Specjalista ds. Controllingu Inwestycyjnego

Poziom stanowiska: Senior

Miejsce pracy: Gdańsk

Data publikacji: 17.05.2022

Na stanowisku Specjalistka/ Specjalista ds. Controllingu Inwestycyjnego będziesz odpowiadać za:

 • Sporządzanie modeli finansowych w ramach biznesplanów związanych z inwestycjami prowadzonymi przez Spółkę.
 • Sporządzanie analiz opłacalności projektów inwestycyjnych.
 • Udział w sporządzaniu prognoz finansowo-rzeczowych.
 • Udział w przygotowywaniu rocznego budżetu Spółki.
 • Przygotowywanie bieżących analiz ekonomiczno-finansowych na potrzeby wewnętrzne i instytucji zewnętrznych.
 • Rekomendowanie rozwiązań na podstawie dokonanych analiz.

Oczekujemy od Ciebie:

 • Wykształcenia wyższego, preferowane kierunki: Ekonomia, Finanse.
 • Przynajmniej 5 letniego doświadczenia w pracy na stanowiskach związanych z analizą ekonomiczno-finansową.
 • Przynajmniej 3 letniego doświadczenia w pracy na stanowiskach związanych z projektowaniem biznesplanu, poparte realizacjami.
 • Umiejętności wykonania analizy i oceny efektywności projektów i inwestycji.
 • Znajomości metod sporządzania prognoz finansowo-rzeczowych, a także ich wpływu na końcowe wartości wskaźników opłacalności inwestycyjnej projektu.
 • Biegłości w posługiwaniu się MS Excel.
 • Umiejętności krytycznego myślenia, analizy i wyciągania poprawnych wniosków biznesowych
 • Umiejętności zastosowania wszystkich narzędzi niezbędnych do zarządzenia projektem inwestycyjnym od strony controllingowej.
 • Sumienności i dbałości o szczegóły.

Wszystkich zainteresowanych prosimy o przesyłanie dokumentów (CV w języku polskim) w terminie do 15.06.2022 za pomocą przycisku APLIKUJ.

Do przeprowadzenia rekrutacji konieczne jest podanie następujących danych osobowych: imienia, nazwiska, danych kontaktowych, daty urodzenia, wykształcenia, kwalifikacji zawodowych, przebiegu dotychczasowego zatrudnienia) – czyli tych, które wskazano w art. 22[1] § 1 kodeksu pracy.
Wszelkie inne dane można zawrzeć w dokumentach zgłoszeniowych dobrowolnie – wtedy podstawą prawną ich przetwarzania będzie zgoda (art. 6 ust. 1 lit.a RODO) – którą można w dowolnym momencie odwołać (zgoda jest wyrażana poprzez zamieszczenie konkretnej informacji dodatkowej w dokumentach zgłoszeniowych).

Część informacyjna

Prosimy o dołączenie klauzuli: Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb aktualnej rekrutacji.

Klikając w przycisk „Aplikuj”, „Aplikuj teraz” lub w inny sposób wysyłając zgłoszenie rekrutacyjne do ZMPG S.A., zgadzasz się na przetwarzanie przez Pracodawcę Twoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.

ZMPG S.A. zastrzega sobie możliwość kontaktu wyłącznie z wybranymi kandydatami.

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

 • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zarząd Morskiego Portu Gdańsk S.A., 80-955 Gdańsk ul. Zamknięta 18,
 • kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@portgdansk.pl,
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej rekrutacji – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.,
 • Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres aktualnej rekrutacji,
 • odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty współpracujące w procesie rekrutacji,
 • posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,
 • ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 • podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do uczestnictwa w procesie rekrutacji.