sygnet
Specjalista ds. Przetargów

Specjalista ds. Przetargów

Poziom stanowiska: Specjalista

Miejsce pracy: Gdańsk

Data publikacji: 27.05.2021

Na stanowisku Specjalisty ds. Przetargów będziesz odpowiadać za:

 • Przygotowanie postępowań na wybór wykonawców zamówień.
 • Identyfikowanie ryzyk wynikających z niezgodności z przepisami dotyczącymi zamówień publicznych, czynności podejmowanych w związku z przygotowaniem i prowadzeniem postępowań.
 • Opiniowanie dokumentów pod kątem zgodności z przepisami ustawy o zamówieniach publicznych oraz procedurami wewnętrznymi.
 • Ustalanie trybu przeprowadzenia postępowania i warunków jego przeprowadzenia.
 • Pomoc merytoryczną dla komórek wnioskujących o przeprowadzenie postępowań w zakresie formułowania wymagań dot. Postępowania.
 • Ogłaszanie postępowań i przekazywanie odpowiedzi na pytania zadawane przez wykonawców.
 • Przyjmowanie ofert składanych przez wykonawców.
 • Uczestniczenie w pracach komisji przetargowych, badanie i ocena ofert.
 • Sporządzanie sprawozdań, zestawień, raportów, itp.

Oczekujemy od Ciebie:

 • Wykształcenia wyższego (preferowane kierunki: prawo, administracja, ekonomia).
 • Minimum trzyletniego letniego doświadczenia zawodowego na podobnym stanowisku po stronie Zamawiającego.
 • Studia podyplomowe z zakresu zamówień publicznych będą dodatkowym atutem.
 • Bardzo dobrej znajomości ustawy „Prawo zamówień publicznych” wraz z aktami wykonawczymi oraz bardzo dobrej znajomości innych aktów prawnych regulujących zagadnienia zamówień publicznych.
 • Znajomości ogólnych zasad realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych i remontowych.
 • Sprawnego posługiwania się oprogramowaniem MS Office (szczególnie Word i Excel).
 • Odpowiedzialności, komunikatywności i dobrej organizacji pracy przy równoległym realizowaniu wielu tematów.
 • Umiejętności pracy pod presją czasu i ustalania priorytetów.
 • Wysokiej kultury osobistej.

Wszystkich zainteresowanych prosimy o przesyłanie dokumentów (CV w języku polskim) w terminie do 26.06.2021 za pomocą przycisku APLIKUJ.

Do przeprowadzenia rekrutacji konieczne jest podanie następujących danych osobowych: imienia, nazwiska, danych kontaktowych, daty urodzenia, wykształcenia, kwalifikacji zawodowych, przebiegu dotychczasowego zatrudnienia) – czyli tych, które wskazano w art. 22[1] § 1 kodeksu pracy.
Wszelkie inne dane można zawrzeć w dokumentach zgłoszeniowych dobrowolnie – wtedy podstawą prawną ich przetwarzania będzie zgoda (art. 6 ust. 1 lit.a RODO) – którą można w dowolnym momencie odwołać (zgoda jest wyrażana poprzez zamieszczenie konkretnej informacji dodatkowej w dokumentach zgłoszeniowych).

Część informacyjna

Prosimy o dołączenie klauzuli: Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb aktualnej rekrutacji.

Klikając w przycisk „Aplikuj”, „Aplikuj teraz” lub w inny sposób wysyłając zgłoszenie rekrutacyjne do ZMPG S.A., zgadzasz się na przetwarzanie przez Pracodawcę Twoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.

ZMPG S.A. zastrzega sobie możliwość kontaktu wyłącznie z wybranymi kandydatami.

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

 • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zarząd Morskiego Portu Gdańsk S.A., 80-955 Gdańsk ul. Zamknięta 18,
 • kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@portgdansk.pl,
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej rekrutacji – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.,
 • Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres aktualnej rekrutacji,
 • odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty współpracujące w procesie rekrutacji,
 • posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,
 • ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 • podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do uczestnictwa w procesie rekrutacji.

Oceń naszą stronę
Oceń naszą stronę
Czy korzystali Państwo z poprzedniej wersji serwisu?
Jak oceniają Państwo obecny serwis?
Co wpłynęło w największym stopniu na Państwa ocenę?