sygnet
Radca Prawny

Radca Prawny

Poziom stanowiska: Specjalista

Miejsce pracy: Gdańsk

Data publikacji: 03.11.2021

Na stanowisku Radca Prawny będziesz odpowiadać za:

 • Nadzorowanie i przygotowywanie projektów rekomendacji, opinii prawnych, umów, dokumentacji wewnętrznej Spółki i innej bieżącej korespondencji prawnej.
 • Opiniowanie umów i innych dokumentów pod kątem formalnoprawnym.
 • Przygotowywanie i opiniowanie aktów wewnętrznych, regulaminów, polityk itp.
 • Sporządzanie pism w postępowaniach administracyjnych, sądowych (w tym sądowo-administracyjnych), egzekucyjnych oraz zastępstwo procesowe.
 • Reprezentowanie Spółki w postępowaniach sądowych i administracyjnych oraz przed innymi organami orzekającymi.
 • Udzielanie konsultacji pracownikom Departamentów i Działów w związku z prowadzonymi przez nich sprawami i postępowaniami w celu bieżącego wyjaśniania pojawiających się problemów prawnych.
 • Stałą współpracę z komisją przetargową.

Oczekujemy od Ciebie:

 • Wykształcenia wyższego prawniczego.
 • Uprawnień do wykonywania zawodu radcy prawnego, potwierdzonego wpisem na listę radców prawnych.
 • Przynajmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w obsłudze przedsiębiorstw.
 • Doświadczenia w pracy związanej z udzielaniem zamówień publicznych.
 • Dobrej znajomości następujących dziedzin prawa: prawo spółek, prawo gospodarcze, prawo umów handlowych, prawo budowlane, prawo zamówień publicznych.
 • Doświadczenia związanego z zagadnieniami regulowanymi prawem budowlanym, w tym prowadzenie procesów w sprawach budowlanych.
 • Znajomości języka angielskiego, uwzględniającej terminologię prawniczą.
 • Umiejętności organizacji własnej pracy, dokładności.
 • Odpowiedzialności.
 • Umiejętności analitycznego i logicznego myślenia.
 • Dodatkowym atutem będzie znajomość warunków kontraktowych FIDIC.

Wszystkich zainteresowanych prosimy o przesyłanie dokumentów (CV w języku polskim) w terminie do 03.12.2021 za pomocą przycisku APLIKUJ.

Do przeprowadzenia rekrutacji konieczne jest podanie następujących danych osobowych: imienia, nazwiska, danych kontaktowych, daty urodzenia, wykształcenia, kwalifikacji zawodowych, przebiegu dotychczasowego zatrudnienia) – czyli tych, które wskazano w art. 22[1] § 1 kodeksu pracy.
Wszelkie inne dane można zawrzeć w dokumentach zgłoszeniowych dobrowolnie – wtedy podstawą prawną ich przetwarzania będzie zgoda (art. 6 ust. 1 lit.a RODO) – którą można w dowolnym momencie odwołać (zgoda jest wyrażana poprzez zamieszczenie konkretnej informacji dodatkowej w dokumentach zgłoszeniowych).

Część informacyjna

Prosimy o dołączenie klauzuli: Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb aktualnej rekrutacji.

Klikając w przycisk „Aplikuj”, „Aplikuj teraz” lub w inny sposób wysyłając zgłoszenie rekrutacyjne do ZMPG S.A., zgadzasz się na przetwarzanie przez Pracodawcę Twoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.

ZMPG S.A. zastrzega sobie możliwość kontaktu wyłącznie z wybranymi kandydatami.

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

 • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zarząd Morskiego Portu Gdańsk S.A., 80-955 Gdańsk ul. Zamknięta 18,
 • kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@portgdansk.pl,
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej rekrutacji – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.,
 • Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres aktualnej rekrutacji,
 • odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty współpracujące w procesie rekrutacji,
 • posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,
 • ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 • podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do uczestnictwa w procesie rekrutacji.

Oceń naszą stronę
Oceń naszą stronę
Czy korzystali Państwo z poprzedniej wersji serwisu?
Jak oceniają Państwo obecny serwis?
Co wpłynęło w największym stopniu na Państwa ocenę?