sygnet
Inspektor Nadzoru ds. Drogowych

Inspektor Nadzoru ds. Drogowych

Poziom stanowiska: Specjalista (Regular)

Miejsce pracy: Gdańsk

Wynagrodzenie brutto miesięcznie: 7 000 – 9 000 zł

Data publikacji: 23.09.2022

Na stanowisku Inspektora Nadzoru ds. Drogowych będziesz odpowiadać za:

 • Zapewnienie ciągłego i optymalnego funkcjonowania infrastruktury drogowej na terenie Portu Gdańsk.
 • Prowadzenie oraz nadzór nad procesami remontowymi i utrzymaniowymi związanymi z infrastrukturą drogową na terenach portowych.
 • Rozwiązywanie bieżących problemów technicznych związanych z utrzymaniem infrastruktury drogowej na terenie Portu Gdańsk.
 • Przeprowadzanie lub zapewnienie przeprowadzania obowiązkowych kontroli infrastruktury drogowej.
 • Prowadzenie, zgodnie z przepisami Prawa budowlanego, książek obiektów budowlanych dla nadzorowanych obiektów.
 • Realizacja przypisanych pozycji planów remontów, likwidacji, inwestycji i kosztów utrzymania infrastruktury drogowej.
 • Współpraca z organami administracji w zakresie wynikającymi z obowiązujących przepisów w tym uzyskiwanie pozwoleń i zgłoszeń  na użytkowanie dla inwestycji oraz remontów realizowanych przez Dział.
 • Wsparcie innych komórek organizacyjnych i współpraca z nimi w zakresie spraw związanych z infrastrukturą drogową.

Oczekujemy od Ciebie:

 • Wykształcenie wyższe techniczne, preferowane kierunki: Budownictwo, Transport.
 • Znajomość przepisów oraz wymogów formalno-prawnych związanych z działalnością inwestycyjną, remontową i utrzymaniową dróg i placów.
 • Umiejętność kosztorysowania i weryfikacji kosztorysów.
 • Umiejętność posługiwania się: MS Office, AutoCAD.
 • Umiejętność czytania dokumentacji technicznej związanej z wykonywanymi zadaniami.
 • Dobra organizacja czasu pracy, umiejętność podejmowania decyzji.
 • Czynne prawo jazdy kat. B.

Mile widziane:

Posiadanie uprawnień w specjalności drogowej do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń.

Wszystkich zainteresowanych prosimy o przesyłanie dokumentów (CV w języku polskim) w terminie do 21.10.2022 za pomocą przycisku APLIKUJ.

Do przeprowadzenia rekrutacji konieczne jest podanie następujących danych osobowych: imienia, nazwiska, danych kontaktowych, daty urodzenia, wykształcenia, kwalifikacji zawodowych, przebiegu dotychczasowego zatrudnienia) – czyli tych, które wskazano w art. 22[1] § 1 kodeksu pracy.
Wszelkie inne dane można zawrzeć w dokumentach zgłoszeniowych dobrowolnie – wtedy podstawą prawną ich przetwarzania będzie zgoda (art. 6 ust. 1 lit.a RODO) – którą można w dowolnym momencie odwołać (zgoda jest wyrażana poprzez zamieszczenie konkretnej informacji dodatkowej w dokumentach zgłoszeniowych).

Część informacyjna

Prosimy o dołączenie klauzuli: Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb aktualnej rekrutacji.

Klikając w przycisk „Aplikuj”, „Aplikuj teraz” lub w inny sposób wysyłając zgłoszenie rekrutacyjne do ZMPG S.A., zgadzasz się na przetwarzanie przez Pracodawcę Twoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.

ZMPG S.A. zastrzega sobie możliwość kontaktu wyłącznie z wybranymi kandydatami.

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zarząd Morskiego Portu Gdańsk S.A., 80-955 Gdańsk ul. Zamknięta 18,
kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@portgdansk.pl,
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej rekrutacji – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.,
Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres aktualnej rekrutacji,
odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty współpracujące w procesie rekrutacji,
posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,
ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do uczestnictwa w procesie rekrutacji.