sygnet
Inspektor ds. Elektroenergetycznych

Inspektor ds. Elektroenergetycznych

Poziom stanowiska: Senior

Miejsce pracy: Gdańsk

Wynagrodzenie brutto miesięcznie: 8 500 – 9 000 zł

Data publikacji: 13.09.2023

Twój zakres obowiązków:

 • Zapewnienie ciągłego i optymalnego funkcjonowania infrastruktury elektroenergetycznej na terenie Portu Gdańsk.
 • Prowadzenie oraz nadzór nad procesami inwestycyjnymi, remontowymi  i utrzymaniowymi związanymi z infrastrukturą elektroenergetyczną na terenach portowych.
 • Rozwiązywanie bieżących problemów technicznych związanych z utrzymaniem sieci.
 • Przygotowywanie, uzgadnianie i sprawdzanie dokumentacji projektowej opracowywanej w Dziale wraz z koordynowaniem opiniowania tej dokumentacji pod względem przyjętych rozwiązań technicznych oraz funkcjonalnych z innymi komórkami Spółki, wraz z uzyskaniem kompletu uzgodnień wewnętrznych.
 • Prowadzenie, zgodnie z przepisami Prawa budowlanego, książek obiektów budowlanych dla nadzorowanych obiektów.
 • Prowadzenie dokumentacji związanej z rozliczeniami kosztowymi.
 • Przygotowanie zestawień i raportów na potrzeby Spółki.
 • Współpraca z organami administracji w zakresie wynikającymi z obowiązujących przepisów w tym uzyskiwanie pozwoleń i zgłoszeń  na użytkowanie dla inwestycji oraz remontów realizowanych przez Dział.

Nasze wymagania:

 • Wykształcenie wyższe techniczne kierunkowe.
 • Przynajmniej 3 letnie doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku.
 • Posiadanie uprawnień do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności elektrycznej.
 • Posiadanie uprawnień elektrycznych –  eksploatacja i dozór w zakresie czynności: obsługa, konserwacja, remonty, montaż oraz prac kontrolno-pomiarowych.
 • Czynne prawo jazdy kat. B.
 • Umiejętność posługiwania się pakietem MS Office
 • Zaangażowanie i nastawienie na realizację wyznaczonych celów w określonym czasie.
 • Samodzielność i dobrej organizacji własnej pracy.

Profil poszukiwanego kandydata:

Inspektor ds. Elektroenergetycznych to osoba o silnym zmyśle organizacyjnym oraz doskonałych umiejętnościach technicznych. Jego głównym celem jest utrzymanie optymalnej wydajności infrastruktury elektroenergetycznej Portu Gdańsk. Osoba na tym stanowisku powinna być skrupulatna, dokładna i mieć umiejętność szybkiego podejmowania decyzji. Ważne jest, aby posiadać doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku pracy oraz uprawnienia do kierowania pracami budowlanymi w specjalności elektrycznej. Oprócz aspektów technicznych, istotne są również umiejętności komunikacyjne, które pozwalają na skuteczną współpracę z zespołem inżynieryjnym oraz innymi podmiotami zewnętrznymi.

Wszystkich zainteresowanych prosimy o przesyłanie dokumentów (CV w języku polskim) w terminie do 13.10.2023 za pomocą przycisku APLIKUJ.

Do przeprowadzenia rekrutacji konieczne jest podanie następujących danych osobowych: imienia, nazwiska, danych kontaktowych, daty urodzenia, wykształcenia, kwalifikacji zawodowych, przebiegu dotychczasowego zatrudnienia) – czyli tych, które wskazano w art. 22[1] § 1 kodeksu pracy.
Wszelkie inne dane można zawrzeć w dokumentach zgłoszeniowych dobrowolnie – wtedy podstawą prawną ich przetwarzania będzie zgoda (art. 6 ust. 1 lit.a RODO) – którą można w dowolnym momencie odwołać (zgoda jest wyrażana poprzez zamieszczenie konkretnej informacji dodatkowej w dokumentach zgłoszeniowych).

Część informacyjna

Prosimy o dołączenie klauzuli: Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb aktualnej rekrutacji.

Klikając w przycisk „Aplikuj”, „Aplikuj teraz” lub w inny sposób wysyłając zgłoszenie rekrutacyjne do ZMPG S.A., zgadzasz się na przetwarzanie przez Pracodawcę Twoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w (zwanego dalej jako: „RODO”) informuję, iż:

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych podawanych w ramach procesu rekrutacji jest Zarząd Morskiego Portu Gdańsk Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku, o adresie przy ul. Zamkniętej 18, 80-955 Gdańsk, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsku – Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000040398, z nadanym NIP: 5832461866, o kapitale zakładowym w wysokości  2 109 250 zł opłaconym w całości.
 • W sprawach dotyczących danych osobowych mogą się Państwo kontaktować bezpośrednio z administratorem danych osobowych –  listownie na adres podany powyżej lub na adres poczty elektronicznej: info@portgdansk.pl.
 • Osoby, których dane dotyczą mogą kontaktować się z wyznaczonym przez administratora Inspektorem Ochrony Danych we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem ich danych osobowych oraz z wykonywaniem praw przysługujących im na mocy RODO.
 • Z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się poprzez e-mail: iod@portgdansk.pl lub pisemnie na adres: Zarząd Morskiego Portu Gdańsk SA, ul. Zamknięta 18, 80-955 Gdańsk z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub „IODO.
 • Podstawą prawną przetwarzania danych kandydatów w ramach procesu rekrutacji jest niezbędność do przeprowadzenia bieżącego postępowania rekrutacyjnego (art. 6 ust. 1 lit. b oraz lit.c RODO, co stanowi zarazem cel przetwarzania), dane niezbędne to: imię, nazwisko, dane kontaktowe, data urodzenia, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia) – czyli te, które wskazano  w art. 22[1] § 1 kodeksu pracy.
 • Wszelkie inne dane można zawrzeć w dokumentach zgłoszeniowych dobrowolnie – wtedy podstawą prawną ich przetwarzania będzie zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) – którą można w dowolnym momencie odwołać (zgoda jest wyrażana poprzez zamieszczenie konkretnej informacji dodatkowej w dokumentach zgłoszeniowych).
 • W przypadku podania w ramach procesu rekrutacyjnego danych osobowych szczególnych kategorii (np. danych dotyczących stanu zdrowia), o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, administrator przetwarza dane z uwzględnieniem art. 9 ust. 2 lit. a, b oraz lit. h RODO.
 • Wszelkie inne dane można zawrzeć w dokumentach zgłoszeniowych dobrowolnie – wtedy podstawą prawną ich przetwarzania będzie zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) – którą można w dowolnym momencie odwołać.
 • Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres aktualnej rekrutacji, co oznacza, że po skutecznym uzupełnieniu wakatu dane kandydatów, którzy nie zostali wybrani zostaną usunięte – chyba że wyrazili Państwo zgodę na wykorzystanie dokumentów aplikacyjnych do celów prowadzenia kolejny rekrutacji w przyszłości, w takim przypadku Państwa dane będą przechowywane do momentu odwołania zgody lecz nie dłużej, niż przez okres 2 lat. Momentem skutecznego uzupełnienia wakatu jest upływ okresu próbnego zatrudnienia kandydata, który przeszedł proces rekrutacji.
 • posiada Pani/Pan prawo do zwrócenia się z wnioskiem zapewnienie dostępu do przetwarzanych danych osobowych na swój temat w tym o wydanie kopii danych, o przeniesienie tych danych, o ograniczenie ich przetwarzania oraz o usunięcie danych osobowych lub ich sprostowanie – nie w każdej sytuacji administrator danych będzie zobowiązany do realizacji tego rodzaju wniosków, ale każdy przypadek zostanie rozpatrzony indywidualnie a ewentualna odmowa zostanie uzasadniona;
 • posiada Pani/Pan prawo do zwrócenia się ze sprzeciwem co do przetwarzania danych osobowych – jednak od indywidualnej sytuacji będzie zależała możliwość jego uwzględnienia przez administratora danych osobowych;
 • ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa);podanie danych  wskazanych na wstępie jako konieczne jest warunkiem uwzględnienia w w procesie rekrutacji – inne, dodatkowe dane osobowe można podać dobrowolnie (ich podanie lub niepodanie nie ma wpływu na proces rekrutacji);

ZMPG S.A. zastrzega sobie możliwość kontaktu wyłącznie z wybranymi kandydatami.

Jednocześnie informujemy, że aplikacje nadsyłane na potrzeby inne niż aktualna rekrutacja będą usuwane.