sygnet
Dyrektor Departamentu Prawnego, Compliance i ESG

Dyrektor Departamentu Prawnego, Compliance i ESG

Poziom stanowiska: Dyrektor

Miejsce pracy: Gdańsk

Data publikacji: 13.09.2023

Twój zakres obowiązków:

 • Zarządzanie procesami związanymi z prawnymi aspektami działalności Spółki: planowanie i realizacja działań zapewniających funkcjonowanie przedsiębiorstwa w zgodzie z przepisami prawa oraz obrona interesów i praw Spółki.
 • Nadzorowanie i koordynowanie procesów dotyczących zamówień publicznych, mających na celu prowadzenie skutecznych i efektywnych przetargów.
 • Zapewnienie zgodności prawnej. Podejmowanie działań mających na celu zapewnienie, że Spółka działa zgodnie z obowiązującymi przepisami, regulacjami, standardami branżowymi oraz wewnętrznymi politykami i procedurami. Zapobieganie naruszeniom prawa oraz minimalizowanie ryzyka wystąpienia niezgodności.
 • Opracowanie, wdrażanie i aktualizowanie polityk i procedur wewnętrznych, które określają standardy zgodności obowiązujące w Spółce.
 • Monitorowanie i koordynowanie działań związanych z aspektami zrównoważonego rozwoju w Spółce. Tworzenie strategii, które obejmują obszary środowiskowe, społeczne i zarządzania.
 • Wdrażanie polityk oraz inicjatyw zrównoważonego rozwoju. Współpraca z różnymi działami organizacji, aby wdrożyć inicjatywy związane z ochroną środowiska, odpowiedzialnością społeczną i dobrym zarządzaniem.
 • Planowanie i kontrola budżetu: opracowanie i monitorowanie budżetu Departamentu, w tym skuteczne zarządzanie wydatkami, kontrola kosztów oraz identyfikacja obszarów optymalizacji i oszczędności.
 • Koordynowanie pracy Działów: Prawnego, Przetargów, Compliance, ESG.

Nasze wymagania:

 • Wykształcenie wyższe prawnicze.
 • Znajomość przepisów prawa dotyczących ładu korporacyjnego, compliance i ESG.
 • Doświadczenie w zarządzaniu zespołem będzie dodatkowym atutem.

Profil poszukiwanego Kandydata:

Rolą Dyrektora Departamentu Prawnego, Compliance i ESG jest zapewnienie prawidłowego funkcjonowania firmy w obszarach zgodności z prawem i standardami etycznymi, oraz promowaniu zrównoważonego rozwoju. Jego zaangażowanie, samodzielność i odpowiedzialność wpływają na reputację i długoterminowy sukces przedsiębiorstwa. Aby osiągać cele organizacji w sposób etyczny i zrównoważony poszukujemy doświadczonego Kandydata.

Niezwykle istotne są umiejętności menedżerskie tej osoby, tak aby skutecznie zarządzać różnorodnymi aspektami pracy Departamentu.

Ważne w pełnieniu tej roli jest również analityczne myślenie i zdolność wnioskowania, pozwalająca na identyfikację potencjalnych ryzyk i wypracowywanie odpowiednich rozwiązań. Kluczowa jest także komunikatywność ułatwiająca budowanie silnych relacji z różnymi interesariuszami i umożliwiająca efektywną wymianę informacji na wszystkich poziomach organizacji.

Oczekujemy że Dyrektor Departamentu Prawnego, Compliance i ESG zapewni zgodność działania przedsiębiorstwa z przepisami prawa oraz będzie wywierał pozytywny wpływ na biznes i budowanie zgodnej z wartościami firmy kultury.

Wszystkich zainteresowanych prosimy o przesyłanie dokumentów (CV w języku polskim) w terminie do 13.10.2023 za pomocą przycisku APLIKUJ.

Do przeprowadzenia rekrutacji konieczne jest podanie następujących danych osobowych: imienia, nazwiska, danych kontaktowych, daty urodzenia, wykształcenia, kwalifikacji zawodowych, przebiegu dotychczasowego zatrudnienia) – czyli tych, które wskazano w art. 22[1] § 1 kodeksu pracy.
Wszelkie inne dane można zawrzeć w dokumentach zgłoszeniowych dobrowolnie – wtedy podstawą prawną ich przetwarzania będzie zgoda (art. 6 ust. 1 lit.a RODO) – którą można w dowolnym momencie odwołać (zgoda jest wyrażana poprzez zamieszczenie konkretnej informacji dodatkowej w dokumentach zgłoszeniowych).

Część informacyjna

Prosimy o dołączenie klauzuli: Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb aktualnej rekrutacji.

Klikając w przycisk „Aplikuj”, „Aplikuj teraz” lub w inny sposób wysyłając zgłoszenie rekrutacyjne do ZMPG S.A., zgadzasz się na przetwarzanie przez Pracodawcę Twoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w (zwanego dalej jako: „RODO”) informuję, iż:

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych podawanych w ramach procesu rekrutacji jest Zarząd Morskiego Portu Gdańsk Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku, o adresie przy ul. Zamkniętej 18, 80-955 Gdańsk, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsku – Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000040398, z nadanym NIP: 5832461866, o kapitale zakładowym w wysokości  2 109 250 zł opłaconym w całości.
 • W sprawach dotyczących danych osobowych mogą się Państwo kontaktować bezpośrednio z administratorem danych osobowych –  listownie na adres podany powyżej lub na adres poczty elektronicznej: info@portgdansk.pl.
 • Osoby, których dane dotyczą mogą kontaktować się z wyznaczonym przez administratora Inspektorem Ochrony Danych we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem ich danych osobowych oraz z wykonywaniem praw przysługujących im na mocy RODO.
 • Z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się poprzez e-mail: iod@portgdansk.pl lub pisemnie na adres: Zarząd Morskiego Portu Gdańsk SA, ul. Zamknięta 18, 80-955 Gdańsk z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub „IODO.
 • Podstawą prawną przetwarzania danych kandydatów w ramach procesu rekrutacji jest niezbędność do przeprowadzenia bieżącego postępowania rekrutacyjnego (art. 6 ust. 1 lit. b oraz lit.c RODO, co stanowi zarazem cel przetwarzania), dane niezbędne to: imię, nazwisko, dane kontaktowe, data urodzenia, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia) – czyli te, które wskazano  w art. 22[1] § 1 kodeksu pracy.
 • Wszelkie inne dane można zawrzeć w dokumentach zgłoszeniowych dobrowolnie – wtedy podstawą prawną ich przetwarzania będzie zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) – którą można w dowolnym momencie odwołać (zgoda jest wyrażana poprzez zamieszczenie konkretnej informacji dodatkowej w dokumentach zgłoszeniowych).
 • W przypadku podania w ramach procesu rekrutacyjnego danych osobowych szczególnych kategorii (np. danych dotyczących stanu zdrowia), o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, administrator przetwarza dane z uwzględnieniem art. 9 ust. 2 lit. a, b oraz lit. h RODO.
 • Wszelkie inne dane można zawrzeć w dokumentach zgłoszeniowych dobrowolnie – wtedy podstawą prawną ich przetwarzania będzie zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) – którą można w dowolnym momencie odwołać.
 • Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres aktualnej rekrutacji, co oznacza, że po skutecznym uzupełnieniu wakatu dane kandydatów, którzy nie zostali wybrani zostaną usunięte – chyba że wyrazili Państwo zgodę na wykorzystanie dokumentów aplikacyjnych do celów prowadzenia kolejny rekrutacji w przyszłości, w takim przypadku Państwa dane będą przechowywane do momentu odwołania zgody lecz nie dłużej, niż przez okres 2 lat. Momentem skutecznego uzupełnienia wakatu jest upływ okresu próbnego zatrudnienia kandydata, który przeszedł proces rekrutacji.
 • posiada Pani/Pan prawo do zwrócenia się z wnioskiem zapewnienie dostępu do przetwarzanych danych osobowych na swój temat w tym o wydanie kopii danych, o przeniesienie tych danych, o ograniczenie ich przetwarzania oraz o usunięcie danych osobowych lub ich sprostowanie – nie w każdej sytuacji administrator danych będzie zobowiązany do realizacji tego rodzaju wniosków, ale każdy przypadek zostanie rozpatrzony indywidualnie a ewentualna odmowa zostanie uzasadniona;
 • posiada Pani/Pan prawo do zwrócenia się ze sprzeciwem co do przetwarzania danych osobowych – jednak od indywidualnej sytuacji będzie zależała możliwość jego uwzględnienia przez administratora danych osobowych;
 • ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa);podanie danych  wskazanych na wstępie jako konieczne jest warunkiem uwzględnienia w w procesie rekrutacji – inne, dodatkowe dane osobowe można podać dobrowolnie (ich podanie lub niepodanie nie ma wpływu na proces rekrutacji);

ZMPG S.A. zastrzega sobie możliwość kontaktu wyłącznie z wybranymi kandydatami.

Jednocześnie informujemy, że aplikacje nadsyłane na potrzeby inne niż aktualna rekrutacja będą usuwane.