sygnet
Asystentka / Asystent w Pionie Strategii i Rozwoju

Asystentka / Asystent w Pionie Strategii i Rozwoju

Poziom stanowiska: Asystent/ Specjalista

Miejsce pracy: Gdańsk

Wynagrodzenie brutto miesięcznie: 7 000 – 8 000 zł

Data publikacji: 06.09.2023

Jeśli jesteś osobą otwartą na nowe wyzwania, chętną do nauki i gotową do aktywnego udziału w procesie tworzenia strategii biznesowej, zachęcamy do aplikowania na to stanowisko. Otwieramy drzwi do rozwoju twojej kariery w dziedzinie strategii i handlu.

Na stanowisku Asystentki / Asystenta w Pionie Strategii i Rozwoju będziesz odpowiadać za:

 • Zapewnienie przepływu informacji pomiędzy Dyrektorem Pionu, a innymi jednostkami organizacyjnymi w firmie.
 • Nadzorowanie obiegu dokumentów.
 • Wspieranie Departamentów Rozwoju oraz Handlowego w analizie rynku, konkurencji i trendów biznesowych.
 • Wspieranie w planowaniu i wdrażaniu strategii rozwoju oraz sprzedaży.
 • Przygotowywanie raportów, zestawień i prezentacji na potrzeby Pionu.
 • Monitorowanie wskaźników związanych z działalnością handlową i strategią firmy.
 • Opracowywanie materiałów analitycznych do spotkań i sprawozdań.
 • Współpracę z innymi członkami zespołu w realizacji projektów i inicjatyw strategicznych.
 • Zarządzanie kalendarzem Dyrektorów w Departamencie, pocztą e-mail i listą spraw do załatwienia wraz z ustalaniem priorytetów.
 • Zarządzanie zapytaniami od klientów wewnętrznych i zewnętrznych oraz przygotowanie odpowiedzi.
 • Kompleksową organizację spotkań biznesowych, udział w konferencjach i telekonferencjach, zapewnienie niezbędnych zasobów i materiałów na spotkania.
 • Monitorowanie zużycia materiałów biurowych oraz artykułów spożywczych i zarządzanie ich stanami.

Oczekujemy od Ciebie:

 • Wykształcenia wyższego (lub w trakcie studiów).
 • Doświadczenia w pracy na stanowiskach związanych z pracą z klientem zewnętrznym lub wewnętrznym.
 • Znajomości języka angielskiego na poziomie B2/C1 w mowie i piśmie (warunek konieczny)
 • Sprawnego posługiwania się językiem polskim w zakresie tworzenia pism, wniosków, prowadzenia korespondencji biurowej.
 • Dobrej znajomości pakietu MS Office (Excel, Word, PowerPoint).
 • Umiejętności przygotowania prezentacji,  raportów i analiz.

Oczekujemy od Ciebie:

Kandydat na stanowisko Asystenta w Pionie Strategii i Rozwoju powinien wykazywać się otwartością na nowe pomysły, silną chęcią do ciągłego uczenia się oraz ambicją w dążeniu do sukcesu. Zdeterminowanie do osiągania założonych celów powinno być jego motorem napędowym. Przydatna jest również  umiejętność efektywnego zarządzania priorytetami i celami, co pozwala na skoncentrowanie się na kluczowych zadaniach. Komunikatywność i łatwość nawiązywania kontaktów są istotne w pracy tej osoby, aby efektywnie współpracować z różnymi osobami wewnątrz i na zewnątrz firmy. Otwartość na nowe rozwiązania oraz proaktywność w rozwiązywaniu problemów są atutami, które wspierają tworzenie innowacyjnych strategii.

Wszystkich zainteresowanych prosimy o przesyłanie dokumentów (CV w języku polskim) w terminie do 05.10.2023 za pomocą przycisku APLIKUJ.

Do przeprowadzenia rekrutacji konieczne jest podanie następujących danych osobowych: imienia, nazwiska, danych kontaktowych, daty urodzenia, wykształcenia, kwalifikacji zawodowych, przebiegu dotychczasowego zatrudnienia) – czyli tych, które wskazano w art. 22[1] § 1 kodeksu pracy.
Wszelkie inne dane można zawrzeć w dokumentach zgłoszeniowych dobrowolnie – wtedy podstawą prawną ich przetwarzania będzie zgoda (art. 6 ust. 1 lit.a RODO) – którą można w dowolnym momencie odwołać (zgoda jest wyrażana poprzez zamieszczenie konkretnej informacji dodatkowej w dokumentach zgłoszeniowych).

Część informacyjna

Prosimy o dołączenie klauzuli: Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb aktualnej rekrutacji.

Klikając w przycisk „Aplikuj”, „Aplikuj teraz” lub w inny sposób wysyłając zgłoszenie rekrutacyjne do ZMPG S.A., zgadzasz się na przetwarzanie przez Pracodawcę Twoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w (zwanego dalej jako: „RODO”) informuję, iż:

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych podawanych w ramach procesu rekrutacji jest Zarząd Morskiego Portu Gdańsk Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku, o adresie przy ul. Zamkniętej 18, 80-955 Gdańsk, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsku – Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000040398, z nadanym NIP: 5832461866, o kapitale zakładowym w wysokości  2 109 250 zł opłaconym w całości.
 • W sprawach dotyczących danych osobowych mogą się Państwo kontaktować bezpośrednio z administratorem danych osobowych –  listownie na adres podany powyżej lub na adres poczty elektronicznej: info@portgdansk.pl.
 • Osoby, których dane dotyczą mogą kontaktować się z wyznaczonym przez administratora Inspektorem Ochrony Danych we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem ich danych osobowych oraz z wykonywaniem praw przysługujących im na mocy RODO.
 • Z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się poprzez e-mail: iod@portgdansk.pl lub pisemnie na adres: Zarząd Morskiego Portu Gdańsk SA, ul. Zamknięta 18, 80-955 Gdańsk z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub „IODO.
 • Podstawą prawną przetwarzania danych kandydatów w ramach procesu rekrutacji jest niezbędność do przeprowadzenia bieżącego postępowania rekrutacyjnego (art. 6 ust. 1 lit. b oraz lit.c RODO, co stanowi zarazem cel przetwarzania), dane niezbędne to: imię, nazwisko, dane kontaktowe, data urodzenia, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia) – czyli te, które wskazano  w art. 22[1] § 1 kodeksu pracy.
 • Wszelkie inne dane można zawrzeć w dokumentach zgłoszeniowych dobrowolnie – wtedy podstawą prawną ich przetwarzania będzie zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) – którą można w dowolnym momencie odwołać (zgoda jest wyrażana poprzez zamieszczenie konkretnej informacji dodatkowej w dokumentach zgłoszeniowych).
 • W przypadku podania w ramach procesu rekrutacyjnego danych osobowych szczególnych kategorii (np. danych dotyczących stanu zdrowia), o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, administrator przetwarza dane z uwzględnieniem art. 9 ust. 2 lit. a, b oraz lit. h RODO.
 • Wszelkie inne dane można zawrzeć w dokumentach zgłoszeniowych dobrowolnie – wtedy podstawą prawną ich przetwarzania będzie zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) – którą można w dowolnym momencie odwołać.
 • Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres aktualnej rekrutacji, co oznacza, że po skutecznym uzupełnieniu wakatu dane kandydatów, którzy nie zostali wybrani zostaną usunięte – chyba że wyrazili Państwo zgodę na wykorzystanie dokumentów aplikacyjnych do celów prowadzenia kolejny rekrutacji w przyszłości, w takim przypadku Państwa dane będą przechowywane do momentu odwołania zgody lecz nie dłużej, niż przez okres 2 lat. Momentem skutecznego uzupełnienia wakatu jest upływ okresu próbnego zatrudnienia kandydata, który przeszedł proces rekrutacji.
 • posiada Pani/Pan prawo do zwrócenia się z wnioskiem zapewnienie dostępu do przetwarzanych danych osobowych na swój temat w tym o wydanie kopii danych, o przeniesienie tych danych, o ograniczenie ich przetwarzania oraz o usunięcie danych osobowych lub ich sprostowanie – nie w każdej sytuacji administrator danych będzie zobowiązany do realizacji tego rodzaju wniosków, ale każdy przypadek zostanie rozpatrzony indywidualnie a ewentualna odmowa zostanie uzasadniona;
 • posiada Pani/Pan prawo do zwrócenia się ze sprzeciwem co do przetwarzania danych osobowych – jednak od indywidualnej sytuacji będzie zależała możliwość jego uwzględnienia przez administratora danych osobowych;
 • ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa);podanie danych  wskazanych na wstępie jako konieczne jest warunkiem uwzględnienia w w procesie rekrutacji – inne, dodatkowe dane osobowe można podać dobrowolnie (ich podanie lub niepodanie nie ma wpływu na proces rekrutacji);

ZMPG S.A. zastrzega sobie możliwość kontaktu wyłącznie z wybranymi kandydatami.

Jednocześnie informujemy, że aplikacje nadsyłane na potrzeby inne niż aktualna rekrutacja będą usuwane.