Zarząd Portu » Przetargi »

Przetargi

Zamówienia

NPR/IM/2020/050 - 19.10.2020
Wykonanie remontu jednostki pływającej "Piorun" w celu odnowienia klasy i uzyskania Świadectw Klasy Polskiego Rejestru Statków oraz Karty Bezpieczeństwa.
Termin składania ofert: 30.10.2020 godz. 11:00
więcej w klasycznej wersji serwisu

NPR/IM/2020/054 - 22.09.2020
Odbiór odpadów stałych (śmieci) ze statków w Porcie Gdańsk.
Termin składania ofert: 13.10.2020 godz. 11:00
więcej w klasycznej wersji serwisu

NPR/FAT/2020/028 - 18.09.2020
Usługi telefonii komórkowej i stacjonarnej dla Zarządu Morskiego Portu Gdańsk S.A.
Termin składania ofert: 07.10.2020 godz. 11:00
więcej w klasycznej wersji serwisu

NPR/IE/2020/045 - 10.09.2020
Przebudowa ciepłociągu przy ul. Szkolnej w Gdańsku.
Termin składania ofert: 23.09.2020 godz. 11:00
więcej w klasycznej wersji serwisu

NPR/NB/2020/047 - 31.08.2020
Ochrona przeciwpożarowa Portu Gdańsk od strony wody.
Termin składania ofert: 04.11.2020 godz. 10:00
więcej w klasycznej wersji serwisu

NPR/IE/2020/049 - 28.08.2020
Wykonanie indywidualnego opomiarowania odbiorców energii elektrycznej w Porcie Gdańsk.
Termin składania ofert: 18.09.2020 godz. 11:00
więcej w klasycznej wersji serwisu

NPR/IL/2020/036 - 21.08.2020
Wykonanie elewacji w technologii płyt włókno-cementowych wraz z dociepleniem elewacji oraz dachu wg. standardów ZMPG SA budynku administracyjno-socjalnego, znajdującego się przy ul. Budowniczych Portu Północnego 23 w Gdańsku
Termin składania ofert: 14.09.2020 godz. 11:00
więcej w klasycznej wersji serwisu

NPR/NS/2020/035 - 10.08.2020
Zaprojektowanie i budowa drogi wewnętrznej dojazdowej przez teren nr 30 w Porcie Gdańsk wraz z budową systemu kanalizacji deszczowej i uzbrojeniem terenu
Termin składania ofert: 09.10.2020 godz. 11:00
więcej w klasycznej wersji serwisu

NPR/IH/2020/043 - 30.07.2020
Wykonanie kontrolnego pomiaru skuteczności ochrony katodowej budowli hydrotechnicznych w Porcie Północnym
Termin składania ofert: 17.08.2020 godz. 12:00
więcej w klasycznej wersji serwisu

NPR/IH/2020/027 - 07.07.2020
Dokończenie remontu umocnienia dna wraz z wykonaniem robót podczyszczeniowych przy Pirsie Paliwowym - stanowisko P w Porcie Północnym
Termin składania ofert: 28.07.2020 godz. 11:00
więcej w klasycznej wersji serwisu

NPR/IH/2020/025 - 30.06.2020
Remont elementów konstrukcyjnych i nawierzchni pomostu komunikacyjnego Pirsu Paliwowego - stanowisko P w Porcie Północnym.
Termin składania ofert: 11.08.2020 godz. 09:00
więcej w klasycznej wersji serwisu

NPR/FIT/2020/024 - 09.06.2020
Wykonanie systemu rozliczania mediów wraz z systemem monitoringu ciepłomierzy w Zarządzie Morskiego Portu Gdańsk S.A.
Termin składania ofert: 28.07.2020 godz. 09:00
więcej w klasycznej wersji serwisu

NPR/IL/2020/026 - 08.06.2020
Remont i modernizacja pomieszczeń archiwum zakładowego zlokalizowanego w budynku Kapitanatu Portu przy ul. Kpt. W. Poinca.
Termin składania ofert: 30.06.2020 godz. 11:00
więcej w klasycznej wersji serwisu

NPR/IM/2020/029 - 02.06.2020
Odbiór odpadów olejowych oraz pozostałości z oczyszczania spalin w Porcie Gdańsk.
Termin składania ofert: 17.06.2020 godz. 11:00
więcej w klasycznej wersji serwisu

NPR/IUE/2020/016 - 28.02.2020
Dostawa gazu ziemnego wysokometanowego typu E dla zasilania kotłowni należących do ZMPG S.A.
Termin składania ofert: 10.03.2020 godz. 11:00
więcej w klasycznej wersji serwisu

NPR/FAT/2020/012 - 05.02.2020
Usługa eksploatacji infrastruktury telekomunikacyjnej Zarządu Morskiego Portu Gdańsk S.A. NPR/FAT/2020/012.
Termin składania ofert: 17.03.2020 godz. 10:00
więcej w klasycznej wersji serwisu

NPR/FAT/2020/011 - 05.02.2020
Wykonanie projektu i robót związanych z budową kanalizacji teletechnicznej oraz ułożeniem kabli światłowodowych na Nabrzeżu Krakowskim.
Termin składania ofert: 21.02.2020 godz. 11:00
więcej w klasycznej wersji serwisu

NPR/FIT/2020/013 - 17.01.2020
Wykonanie systemu rozliczania mediów wraz z systemem monitoringu ciepłomierzy w Zarządzie Morskiego Portu Gdańsk S.A.
Termin składania ofert: 25.02.2020 godz. 11:00
więcej w klasycznej wersji serwisu

NPR/IUL/2019/068 - 04.11.2019
Umowa ramowa na wykonywanie utwardzeń powierzchni gruntu na działkach budowlanych zlokalizowanych na terenie Portu Gdańsk.
Termin składania ofert: 21.11.2019 godz. 12:00
więcej w klasycznej wersji serwisu

NPR/IUL/2019/062 - 29.10.2019
Umowa ramowa na wykonywanie robót drogowych na nawierzchniach dróg, chodników i placów zlokalizowanych na terenie Portu Gdańsk.
Termin składania ofert: 19.11.2019 godz. 11:00
więcej w klasycznej wersji serwisu

NPR/IUE/2019/048 - 07.10.2019
Modernizacja oświetlenia terenów Portu Gdańsk.
Termin składania ofert: 02.12.2019 godz. 11:00
więcej w klasycznej wersji serwisu

Dzierżawa nieruchomości

1/HN/2020 - 18.09.2020
Postępowanie nr 1/HN/2020 w zakresie wyboru dzierżawcy bądź dzierżawców terenu lub terenów, który powstanie lub które powstaną w wyniku zalądowienia obszaru morskiego położonego w obrębie pozostającego we władaniu Wydzierżawiającego portu, którego granice wyznaczone są w rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie ustalenia granicy portu morskiego w Gdańsku od strony morza, redy i lądu. Termin składania ofert wiążących upływa w dniu, w którym upłynie 3 miesiące od dnia rozstrzygnięcia I etapu postępowania zgodnie z pkt 4.3 Procedury.
Termin składania ofert: 18.12.2020 godz. 23:59
więcej w klasycznej wersji serwisu

1/NH/2019 - 18.06.2019
Zarząd Morskiego Portu Gdańsk S.A. z siedzibą w Gdańsku (ZMPG) ogłasza publiczny nieograniczony nr 1/NH/2019 na oddanie w najem nieruchomości gruntowej o powierzchni 79.341,00 m2 zlokalizowanej w Gdańsku przy ul. Kontenerowej.
Termin składania ofert: 24.07.2019 godz. 10:00
więcej w klasycznej wersji serwisu


Regulamin udzielania zamówień przez ZMPG S.A. na wykonanie robót budowlanych, usługi lub dostawy - 02.03.2020 r.
[dokument PDF, 5,7 MB, Adobe Reader]

Regulamin Udzielania Zamówień przez ZMPG SA - 01.07.2017 r.
[dokument PDF, 1,8 MB, Adobe Reader]

Zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu Udzielania Zamówień przez ZMPG SA - 11.12.2008 r.
[dokument PDF, 700 KB, Adobe Reader]

Regulamin Udzielania Zamówień przez ZMPG SA - 11.12.2008 r.
[dokument PDF, 188 KB, Adobe Reader]

Regulamin organizowania i przeprowadzania przetargów publicznych na oddanie w użytkowanie, dzierżawę, najem lub na podstawie innej umowy w odpłatne korzystanie nieruchomości gruntowych stanowiących własność Spółki, Skarbu Państwa lub Gminy Miasta Gdańsk położonych w granicach portu morskiego w Gdańsku, znajdujących się we władaniu Spółki pod firmą Zarząd Morskiego Portu Gdańsk S.A. - 06.02.2019 r. [dokument PDF, 4 MB, Adobe Reader]
Archiwum

Regulamin organizowania i przeprowadzania przetargów na sprzedaż nieruchomości ZMPG SA - Zarządzenie nr 9/2014 [dokument PDF, 480,5 KB, Adobe Reader]

Klasyczna wersja serwisu
Powrót na górę