Żegluga » Odbiór odpadów »

Procedury odbioru

 

ZMPG SA informuje, że zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1069/2009 z dnia 21 października 2009 r. określającym przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi i uchylającym rozporządzenie (WE) nr 1774/2002 (rozporządzenie o produktach ubocznych pochodzenia zwierzęcego) - odpady gastronomiczne kategorii 1 muszą być umieszczane w hermetycznych opakowaniach lub zakrytych, zabezpieczonych przed wyciekami, bezzwrotnych pojemnikach opatrzonych etykietą z napisem "kat.1 - wyłącznie do usunięcia" lub w języku angielskim "cat.1 - strictly to removal".
ZMPG SA przypomina również o obowiązku zgłaszania zamiaru zdania odpadów kategorii 1 w systemie PHICS.


Uwaga:
Zgodnie z ww. rozporządzeniem oraz zgodnie z Rozporządzeniem Komisji WE Nr 132/2008 z dnia 14.02.2008 r. zmieniającym rozporządzenie nr 745/2004 ustanawiające środki w odniesieniu do przewozu produktów pochodzenia zwierzęcego, przeznaczonych do indywidualnego spożycia, przez produkty uboczne pochodzenia zwierzęcego (tzw. kategoria 1, w zakresie odbioru odpadów ze statków) należy rozumieć:
  • odpady cateringowe z międzynarodowych środków transportu, to znaczy odpady kuchenne ze statków,
  • produkty pochodzenia zwierzęcego, przeznaczone do indywidualnego spożycia, przywożone z krajów trzecich (tzw. odpady kanapkowe).
Odpady gastronomiczne kategorii 1 - to odpady żywnościowe, zawierające produkty uboczne pochodzenia zwierzęcego, pochodzące ze środków transportu międzynarodowego, to jest ze statków przypływających z państw trzecich (niebędących członkami Unii Europejskiej).

 


Klasyczna wersja serwisu
Powrót na górę